Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

Št. 100-47/2018/6 Ob-2385/18, Stran 1416
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS, št. 20/06), Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
sekretar – uradnik 
za politiko in večsektorske pristope za enakost v zdravju v Evropskem uradu Svetovne zdravstvene organizacije v Benetkah v Italiji (šifra DM 948)
Namen tega delovnega mesta je razvijati in omogočati izvajanje strokovne dejavnosti na področju večsektorskih politik za enakost v zdravju in blagostanje z glavnim poudarkom na podpori državam članicam pri: izvajanju glavnih priporočil o politikah in smernic iz pobude Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije v zvezi s poročilom o stanju na področju enakosti v zdravju ter povečanju vlaganja za enakost v zdravju v kontekstu okvirov socialnega razvoja in vključujoče gospodarske rasti.
Pogoji:
– Izobrazba: končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)/magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).
– Izkušnje: zahtevanih je najmanj 7 let delovnih izkušenj (od tega najmanj 2 leti na mednarodni ravni) na področju zdravja prebivalstva, socialne in zdravstvene politike, strukturnih skladov EU in naložbenih mehanizmov; vsaj 3 letne izkušnje pri podpori analiziranja in razvoja politik, ki se nanašajo na enakost v zdravju in socialne determinante na nacionalni in mednarodni ravni; izkušnje pri zagotavljanju neposredne tehnične pomoči državam članicam pri obravnavanju socialnih dejavnikov zdravja in enakosti v zdravju s posebnim poudarkom na medsektorskih ukrepih in razvoju programa javnega zdravja v državah.
Želene so tudi 3–5 letne izkušnje v Svetovni zdravstveni organizaciji ali drugi specializirani agenciji Organizacije združenih narodov ali organizacijah za razvojno pomoč na zgoraj navedenih področjih ali projektnem vodenju in dejavnostih terenskega dela za podporo institucionalni krepitvi na področjih enakosti v zdravju ter zdravstvene, gospodarske politike in politike socialnega razvoja oziroma 3–5 letne izkušnje pri delu z državami znotraj evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije.
– Znanje tujih jezikov: zahtevana je višja raven znanja angleškega jezika (npr. C1), želeno je pasivno znanje drugega uradnega jezika evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije (npr. francoščina, nemščina ali ruščina) in italijanščine.
Drugi pogoji:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– soglasje predstojnika organa, če je kandidat zaposlen v javnem sektorju;
– predložitev potrdila, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– predložitev potrdil, da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Funkcionalna znanja in veščine (kandidat opiše bistveno znanje in veščine, specifične za delovno mesto):
1. dobro poznavanje trenutnih podatkov in pristopov pri oblikovanju politik glede socialnih determinant zdravja in enakosti v zdravju, ciljev trajnostnega razvoja, ki se nanašajo na zdravje, socialnih politik Evropske unije in sosednjih držav;
2. dokazana sposobnost razumevanja in prenašanja zapletenih konceptualnih okvirov in podatkov v razumljiv jezik, vključno s predstavitvami, dogodki za izmenjavo znanj in dejavnosti za vzpostavljanje zmogljivosti za medsektorske dogodke in nestrokovnjake;
3. seznanjenost s pristopi evropskih držav članic Svetovne zdravstvene organizacije k večsektorskim politikam za enakost v zdravju in blagostanje, predvsem s socialnimi, gospodarskimi in razvojnimi strategijami ter pobudami na nacionalni in podnacionalni ravni;
4. dobro znanje in sposobnosti na področju razvijanja in uporabe pristopov za krepitev politik in zmogljivosti držav za enakost v zdravju ter medsektorska vlaganja v okviru socialnih determinant zdravja;
5. dokazane izkušnje pri oblikovanju in izvajanju dialoga o politikah glede socialnih determinant in večsektorskega vlaganja za enakost v zdravju;
6. poznavanje politik in praks Svetovne zdravstvene organizacije;
7. poznavanje programskega paketa MS Office, zlasti predstavitvenega orodja Power Point.
Kompetence (kandidat opiše zahtevane ključne, upravljalske ali vodstvene kompetence):
1. Sposobnost timskega dela.
2. Spoštovanje in spodbujanje individualnih in kulturnih razlik.
3. Komunikacijske sposobnosti.
4. Sposobnost zagotavljanja oziroma doseganja rezultatov (ciljev).
5. Sposobnost doseganja napredka v spremenljivem okolju.
Naloge na delovnem mestu:
1. razvijanje in omogočanje izvajanja strokovnih dejavnosti na področju večsektorskih politik za enakost v zdravju in blagostanje z glavnim poudarkom na podpori državam članicam;
2. ocenjevanje možnosti politik ter oblikovanje in izvajanje pristopov, ki povečujejo vlaganje v enakost v zdravju v kontekstu okvirov socialnega razvoja in vključujoče gospodarske rasti;
3. strokovna kontaktna točka glede politike v zvezi z večsektorskimi pristopi do politik za enakost v zdravju in blagostanje v kontekstu novega evropskega socialnega stebra;
4. prispevanje k uporabi in izvajanju ugotovitev in smernic za oblikovanje politik na področju enakosti v zdravju na podlagi vseživljenjskega pristopa za povečanje enakosti v zdravju;
5. organiziranje in sodelovanja pri izvajanju regionalnih posvetovanj in dialoga o politikah na področju enakosti v zdravju;
6. vzpostavljanje in ohranjanje odnosov ter skupne dejavnosti s strokovnimi in znanstvenimi partnerji na področju enakosti v zdravju.
Prijava mora vsebovati:
– obrazec za prijavo, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/prosta_delovna_mesta/javne_objave_delovnih_mest/ in iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev, funkcionalnih znanj ter kompetenc;
– življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku (Europass Curriculum Vitae);
– zahtevana dokazila (kopija dokazila o državljanstvu, potrdili o nekaznovanosti; dokazila o izpolnjevanju pogojev); kandidat mora zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev posredovati še pred iztekom razpisnega roka;
– navedbo osebnega imena, naslova stalnega ali začasnega prebivališča, datuma rojstva, EMŠO in davčne številke.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 24 mesecev in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije v Benetkah v Italiji oziroma v njegovih uradnih prostorih.
Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj, št. 100-47/2018«, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Služba za kadre in splošne zadeve, Štefanova 5, Ljubljana, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje, na Zavodu RS za zaposlovanje in v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Postopek izbire kandidatov bo opravila izbirna komisija ter predlagala kandidate Svetovni zdravstveni organizaciji preko Ministrstva za zunanje zadeve. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri oziroma neizbiri obveščeni v roku 8 dni.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-60-56 (Lidija Pevec Arsov), o samem področju dela pa na tel. 01/478-60-36 (Liza Zorman).
Kandidati si lahko objavo Svetovne zdravstvene organizacije v angleškem jeziku ogledajo na spletni strani Ministrstva za zdravje: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/prosta_delovna_mesta/javne_objave_delovnih_mest/.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost