Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2104. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, stran 6435.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 31. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju denarnih spodbud študentom Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek za dodeljevanje ter višina denarnih spodbud iz proračuna Občine Sežana (v nadaljevanju: proračun) za študente Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana (v nadaljevanju: Višja strokovna šola Sežana).
2. člen 
Upravičenci do denarne spodbude so redni študenti Višje strokovne šole Sežana, ki so prvič vpisani v 1. oziroma 2. letnik študijskega programa Oblikovanje materialov – modul Kamen oziroma programa Fotografija ter študenti, ki zaključijo navedena študijska programa na Višji strokovni šoli Sežana.
3. člen 
(1) Pravico do spodbude lahko uveljavljajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– za prejem spodbude za prvi vpis mora biti prijavitelj redni študent, ob prijavi prvič vpisan v 1. oziroma 2. letnik Višje strokovne šole Sežana v študijski program Oblikovanje materialov – modul Kamen oziroma v študijski program Fotografija in zaključiti letnik, kot predvideva ta pravilnik,
– za prejem spodbude za zaključek študija mora prijavitelj zaključiti študij-diplomirati na Višji strokovni šoli po programu Oblikovanje materialov – modul Kamen oziroma po programu Fotografija v roku največ 4 let od začetka rednega študija na Višji strokovni šoli Sežani.
(2) Pravico do spodbude lahko prijavitelji uveljavljajo ne glede na to, ali so prejemniki katerekoli druge štipendije.
4. člen 
(1) Prejemniku spodbude za prvi vpis v 1. oziroma 2. letnik, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, se dodeli spodbuda za posamezni letnik v dveh delih, in sicer prva polovica ob vpisu v letnik, druga polovica pa ob zaključku posameznega letnika.
(2) V kolikor prejemnik spodbude letnika ne zaključi v tekočem študijskem letu in se ponovno vpiše v isti letnik, mu spodbuda miruje.
(3) V kolikor prejemnik spodbude ne zaključi letnika v času ponovnega vpisa v isti letnik oziroma se ne ponovno vpiše v isti letnik, mora vrniti prejeto spodbudo za vpis v posamezni letnik, kot to določa 10. člen tega pravilnika.
5. člen 
(1) Vlogo za dodelitev spodbude za prvi vpis v 1. oziroma 2. letnik na Višji strokovni šoli Sežana mora prijavitelj oddati občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra tekočega leta. Vlogi mora priložiti potrdilo o vpisu v 1. oziroma v 2. letnik Višje strokovne šole Sežana, na katerem je navedeno, ali se vpisuje prvič ali ponovno v isti letnik.
(2) O odobritvi oziroma neodobritvi spodbude odloči s sklepom direktor občinske uprave Občine Sežana oziroma vodja notranje organizacijske enote. Prijavitelj lahko vloži pritožbo zoper sklep pri županu Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna.
6. člen 
(1) Po zaključku letnika, za katerega je prejemnik pridobil spodbudo, mora prejemnik občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, to je v začetku naslednjega študijskega leta, oddati zahtevek za izplačilo druge polovice spodbude. Zahtevku je potrebno priložiti potrdilo o vpisu v 2. letnik (za zaključek 1. letnika) oziroma potrdilo o opravljenih izpitih (za zaključek 2. letnika).
(2) V kolikor prejemnik spodbude ne zaključi letnika v tekočem študijskem letu in se ponovno vpiše v isti letnik, občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, to je v začetku naslednjega študijskega leta, odda potrdilo o vpisu v isti letnik. S tem mu spodbuda miruje.
(3) V kolikor letnik zaključi v času ponovnega vpisa v isti letnik, mora prejemnik občinski upravi Občine Sežana najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, to je v začetku naslednjega študijskega leta, oddati zahtevek za izplačilo druge polovice spodbude. Zahtevku je potrebno priložiti potrdilo o vpisu v 2. letnik (za zaključek 1. letnika) oziroma potrdilo o opravljenih izpitih (za zaključek 2. letnika).
(4) Na zahtevo občinske uprave mora študent predložiti tudi druge listine.
7. člen 
(1) Vlogo za dodelitev spodbude za zaključek študija na Višji strokovni šoli Sežana mora prijavitelj oddati Občinski upravi Občine Sežana v roku 30 dni od zaključka študija, ki ji priloži potrdilo o diplomiranju in dokazilo, iz katerega je razvidno, da je diplomiral v roku 4 let od prvega vpisa na redni študij Višje strokovne šole Sežana. Na zahtevo občinske uprave mora študent predložiti tudi druge listine.
(2) O odobritvi oziroma neodobritvi spodbude odloči s sklepom direktor občinske uprave Občine Sežana oziroma vodja notranje organizacijske enote. Prijavitelj lahko vloži pritožbo zoper sklep pri županu Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna
8. člen 
Višina spodbude za redni študij znaša:
– 800 € za prvi vpis v 1. ali 2. letnik programa Oblikovanje materialov – modul Kamen,
– 200 € za prvi vpis v 1. ali 2. letnik programa Fotografija,
– 400 € za zaključek študija na programu Oblikovanje materialov – modul Kamen,
– 100 € za zaključek študija na programu Fotografija.
9. člen 
(1) Spodbuda za prvi vpis v 1. ali 2. letnik se izplača v dveh delih. Prvi del spodbude se izplača v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o odobritvi spodbude za prvi vpis, drugi del pa v roku 30 dni od prejema zahtevka za izplačilo z dokazili o izpolnjevanju pogojev.
(2) Spodbuda za zaključek študija se izplača v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o odobritvi spodbude za zaključek študija.
10. člen 
(1) Spodbudo mora prejemnik vrniti, če:
– ne zaključi letnika v skladu s tem pravilnikom,
– se izpiše iz šole,
– navaja neresnične podatke ali predloži lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik oziroma potrdilo o zaključku študija.
(2) V primeru, da prejemnik ne zaključi letnika v skladu s tem pravilnikom oziroma se izpiše iz šole, mora vrniti prejeto prvo polovico spodbude za vpis za neopravljen letnik v roku 30 dni od izdanega zahtevka za vračilo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila.
(3) Neupravičeno prejeto spodbudo zaradi navajanja neresničnih podatkov ali predloženega lažnega potrdila o vpisu v naslednji letnik oziroma potrdila o zaključku študija mora prejemnik vrniti v roku 30 dni od izdanega zahtevka za vračilo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila.
11. člen 
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za redne študente, ki bodo v študijskem letu 2018/2019 prvič vpisani v 1. oziroma 2. letnik programov Višje strokovne šole Sežana.
(2) Do spodbude za zaključek študija so, ob izpolnjevanju pogojev iz druge alineje prvega odstavka tretjega člena tega pravilnika, upravičeni tudi redni študenti obeh programov, ki so bili prvič vpisani v 1. letnik Višje strokovne šole Sežana od študijskega leta 2015/16 dalje.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2018-6
Sežana, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost