Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2110. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, stran 6447.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo organi za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Uredbe (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES (UL L št. 81 z dne 31. 3. 2016, str. 99; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/426/EU), obveznosti obveščanja in kazenske določbe.
2. člen 
(obveznosti proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja) 
(1) Če naprava, v kateri zgoreva plinasto gorivo, pomeni tveganje, proizvajalec, uvoznik ali distributer o tem takoj obvesti organ za nadzor trga iz 8. člena te uredbe in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(2) Pooblaščeni zastopnik na zahtevo organa za nadzor trga iz 8. člena te uredbe sodeluje v okviru pooblastil pooblaščenega zastopnika pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavlja naprava, v kateri zgoreva plinasto gorivo.
3. člen 
(jezik) 
Navodila ter informacije proizvajalca iz točk 1.6.2 in 1.6.3 Priloge I Uredbe 2016/426/EU in Izjava EU o skladnosti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku ali pa morajo biti v slovenski jezik prevedeni.
II. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV 
4. člen 
(priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ v skladu z Uredbo 2016/426/EU je ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. člen 
(obveznosti obveščanja za priglasitveni organ) 
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) o svojih postopkih v zvezi z ocenjevanjem, določitvijo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti ter o spremljanju priglašenih organov in o vsaki spremembi v zvezi s tem.
6. člen 
(spremembe priglasitev) 
V primeru omejitve, začasnega ali trajnega preklica priglasitve ali kadar priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti preneha z dejavnostjo, ministrstvo uvede ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, bodisi, da postopke tega organa prevzame v obravnavo drug priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, bodisi, da je gradivo v povezavi s temi postopki na voljo ministrstvu in organu za nadzor trga iz 8. člena te uredbe.
7. člen 
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti) 
Če Komisija dvomi oziroma je bila opozorjena na dvom glede usposobljenosti priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti ali njegovega stalnega izpolnjevanja prevzetih obveznosti, ministrstvo Komisiji na njeno zahtevo predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanjem usposobljenosti zadevnega priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti.
III. NADZOR TRGA IN ZAŠČITNI POSTOPEK 
8. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem Uredbe 2016/426/EU na trgu izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: organ za nadzor trga).
9. člen 
(postopek za ravnanje z napravami, v katerih zgoreva plinasto gorivo, ki pomeni tveganje)
Kadar organ za nadzor trga meni, da neskladnost naprav, v katerih zgoreva plinasto gorivo, ni omejena na ozemlje Republike Slovenije, o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, ki jih zahteva od gospodarskega subjekta, obvesti Komisijo in druge države članice, v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
10. člen 
(zaščitni postopek) 
(1) Kadar Komisija ugotovi, da je ukrep druge države članice v postopku za ravnanje z napravami, v katerih zgoreva plinasto gorivo, ki pomeni tveganje, upravičen, organ za nadzor trga sprejme ukrepe, potrebne za umik ali odpoklic neskladnih naprav, v katerih zgoreva plinasto gorivo. O sprejetih ukrepih obvesti Komisijo, v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Če Komisija ugotovi, da je ukrep organa za nadzor trga neupravičen, organ za nadzor trga ukrep umika ali odpoklica neskladnih naprav umakne.
11. člen 
(skladne naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo, ki predstavlja tveganje) 
(1) Kadar organ za nadzor trga po izvedbi ocene iz prvega odstavka 38. člena Uredbe 2016/426/EU ugotovi, da naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo, čeprav so skladne z Uredbo 2016/426/EU, predstavljajo tveganje za zdravje ali varnost ljudi, od gospodarskega subjekta zahteva, da sprejme vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da dotične naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo, takrat ko so dane na trg, ne predstavljajo več tega tveganja, ali pa naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo, umakne s trga ali jih odpokliče v razumnem roku, ki ga določi glede na naravo tveganja.
(2) Organ za nadzor trga o svojih ukrepih nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice.
12. člen 
(formalna neskladnost) 
(1) Organ za nadzor trga od gospodarskega subjekta zahteva, da ugotovljeno neskladnost odpravi, kadar ugotovi katero od dejstev, navedenih v 40. členu Uredbe 2016/426/EU.
(2) Kadar se neskladnost iz prejšnjega odstavka nadaljuje, organ za nadzor trga izvede vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dostopnosti naprav, v katerih zgoreva plinasto gorivo, na trgu, ali pa zagotovi njihov odpoklic ali umik s trga.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
13. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na proizvajalca) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 2016/426/EU;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena Uredbe 2016/426/EU;
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 2016/426/EU;
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 7. člena Uredbe 2016/426/EU;
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 7. člena Uredbe 2016/426/EU;
6. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 7. člena Uredbe 2016/426/EU;
7. ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 7. člena Uredbe 2016/426/EU;
8. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 7. člena Uredbe 2016/426/EU ali
9. ravna v nasprotju z devetim odstavkom 7. člena Uredbe 2016/426/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot proizvajalec.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
14. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na pooblaščenega zastopnika) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot pooblaščeni zastopnik ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/426/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot pooblaščeni zastopnik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
15. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na uvoznika) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot uvoznik:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/426/EU;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/426/EU;
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/426/EU;
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/426/EU;
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/426/EU;
6. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/426/EU;
7. ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/426/EU ali
8. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/426/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot uvoznik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
16. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na distributerja) 
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot distributer:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/426/EU;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/426/EU;
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/426/EU;
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/426/EU ali
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/426/EU.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot distributer.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
17. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči tudi globa v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
(prehodno obdobje) 
Oprema, ki je skladna s Pravilnikom o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00, 28/02, 60/03 in 17/11 – ZTZPUS-1) in je bila dana na trg ali v uporabo pred 21. 4. 2018, je lahko dostopna na trgu ali dana v uporabo tudi po uveljavitvi te uredbe.
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/00, 28/02, 60/03 in 17/11 – ZTZPUS-1).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-10/2018
Ljubljana, dne 14. junija 2018
EVA 2017-2130-0029
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti