Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1767. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1768. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
1769. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

MINISTRSTVA

1770. Pravilnik o kolesarskih površinah
1771. Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
1772. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
1773. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1774. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika nadzornika
1840. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1775. Poročilo o gibanju plač za marec 2018

OBČINE

Brezovica

1776. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica

Brežice

1777. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2017
1778. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dečno selo – Ap 478
1779. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38

Cankova

1780. Sklep o ponovnem razpisu nadomestnih volitev

Črnomelj

1781. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev

Dolenjske Toplice

1782. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2
1783. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 3

Horjul

1784. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul

Ivančna Gorica

1785. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije v plačni razred

Kamnik

1786. Sklep o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za enoto urejanja prostora KA 112
1787. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) B11 Titan – Svit št. 2
1788. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za območje B23 Jata št. 2
1789. Sklep o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za enoto urejanja prostora LS-01 Laseno
1790. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-104
1791. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje LO-08, LO-10 in LO-11 Loke v Tuhinju
1792. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok«
1793. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-82

Kobarid

1794. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2018
1795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid
1796. Odlok o spremembah Odloka o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid

Komen

1797. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 01 (skrajšani postopek)
1798. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 02
1799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 03
1800. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Gorjansko
1801. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Štanjel – ureditev parkirišč (del št. 1)
1802. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Komen – območje za šport
1803. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro

Koper

1804. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih
1805. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »OUTDOOR SPORTS PARK«
1806. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za ureditev trajnostne mobilne mreže s turistično infrastrukturo
1807. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva–Kvedrova
1808. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Južna vrata mesta Koper«
1809. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »Športno vodni park Pradisjol«
1810. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »ADRIACTIVE – ADRIATIC OUTDOOR ACTIVITIES«

Kranj

1811. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj

Kranjska Gora

1812. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018
1813. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani
1814. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)

Krško

1815. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v Velikem Kamnu (del EUP VEK 03)
1816. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Krško (za območje CRO v Spodnjem Starem Gradu – SD OPN 3)

Ljubljana

1817. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta
1818. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 385 Zvezna ulica
1819. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 290 Remiza Šiška
1820. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje

Metlika

1821. Odlok o turistični taksi v Občini Metlika

Miren-Kostanjevica

1822. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mirenski kostel« v Mirnu

Mokronog-Trebelno

1834. Sklep o pripravi tretjih (3) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno

Odranci

1823. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci in Prostorskega reda Občine Odranci

Pivka

1824. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka št. 3

Postojna

1825. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Kazarje – skrajšan postopek

Ribnica

1826. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Ri_24 – Industrijska cona Lepovče

Rogatec

1827. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018
1835. Odlok o spremembi območja naselja Rogatec
1836. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1837. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Sevnica

1828. Sklep o začetku postopka priprave petih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1838. Sklep o začetku postopka priprave (6) šestih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica

Sežana

1829. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana in o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana

Slovenj Gradec

1839. Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec

Žalec

1830. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje predvidenega OPPN PCAG III)
1831. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta PO 3/2

Železniki

1832. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje smučišča na Soriški planini
1833. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki za območje smučišča na Soriški planini

Razglasni del

Javni razpisi

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti