Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1818. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 385 Zvezna ulica, stran 5457.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 385 Zvezna ulica 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 385 Zvezna ulica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje OPPN je travnata površina s pešpotmi v vogalu med Flajšmanovo in Kavčičevo ulico. V širšem območju je na severovzhodni strani območje večstanovanjskih stavb, delno obstoječih, delno v izgradnji, severozahodno je nezazidana površina, namenjena izgradnji »poslovne palače« ob Šmartinski cesti, jugozahodno čez Flajšmanovo ulico je območje trgovsko skladiščnih objektov nekdanjega industrijskega območja, ki je razvojno predvideno za preobrazbo v četrt stavb centralnih dejavnosti, jugovzhodno čez Kavčičevo ulico pa je naselje družinskih hiš »Zelena jama«.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je treba za obravnavano enoto urejanja prostora JA-392 (v nadaljnjem besedilu: EUP) izdelati OPPN. V EUP je dopustna gradnja večstanovanjskih stavb in obvezna ureditev odprtih bivalnih površin in otroškega igrišča za celotno stanovanjsko sosesko med Flajšmanovo, Kavčičevo in Pokopališko ulico ter Šmartinsko cesto.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana želi na večjem delu območja OPPN urediti večstanovanjske stavbe s stanovanji za oddajo v neprofitni najem. S sprejetjem OPPN bo omogočena ureditev primernih večstanovanjskih stavb in pripadajočih zunanjih površin ter zahtevanih odprtih bivalnih površin in otroškega igrišča za stanovanjsko sosesko širšega območja.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Jarše.
Območje OPPN obsega površine jugozahodnega vogala križišča Flajšmanove in Kavčičeve ulice. Površina meri približno 1 hektar.
Območje OPPN se v fazi izdelave OPPN lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj
4. Telemach d.o.o.
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN bo prvonagrajena rešitev, pridobljena z javnim natečajem, prikaz stanja prostora, OPN MOL ID, investicijska namera ter strokovne podlage.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-21/2016-17
Ljubljana, dne 18. maja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost