Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1826. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Ri_24 – Industrijska cona Lepovče, stran 5467.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 25. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Ri_24 – Industrijska cona Lepovče 
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Ri_24 – Industrijska cona Lepovče (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) V Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12, 55/16) (v nadaljevanju: OPN Ribnica) je lokacija opredeljena kot območje proizvodnih dejavnosti, ki se ureja z OPPN, ki ga je potrebno pripraviti in sprejeti z odlokom.
(2) Z OPPN Ri_24 želi občina zagotoviti dolgoročni resurs za gospodarske subjekte in hkrati razbremeniti ostalega dela občine in mesta, ter razvoj poslovne cone iz obstoječega osrednjega območja industrije vzdolž predvidene obvozne ceste proti severozahodu in nadomestitev neustrezno opredeljenega območja v vznožju Male gore.
(3) V sklopu podrobnega prostorskega načrta bo opredeljena ureditev komunalne in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje objektov s spremljevalnimi dejavnostmi opredeljenimi v OPN Ribnica in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih ureditev.
(4) Območje urejanja se navezuje na obstoječo proizvodno cono Lepovče, ki se nahaja v neposredni bližini obravnavanega OPPN. Obstoječa gospodarska – proizvodna cona je povsem pozidana, zaradi razvojnih projektov širitve proizvodnje je gradnja na sedaj nepozidanem območju nujna.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo OPPN) 
(1) Območje obsega celo enoto urejanja prostora Ri_24 določeno v OPN Ribnica. Površina območja, ki je predvideno za urejanje je 17,17 ha.
(2) Obravnavno območje se nahaja SV od obstoječe proizvodnje cone Lepovče in predstavlja z gozdom prekrite površine ob vznožju Male gore. Severna meja območja poteka po lokaciji predvidene obvozne ceste in obsega parcele: 382/13, *410, 462, 490/1, 399/3, 348/2, 376/2, 382/10, 382/12, 456, 446, 1440/1, 480/2, 480/5, 680/155, 372, 422, 400/2, 480/7, 348/3, 475/1, 490/9, 382/11, 382/9, 409, 394/2, 425, 413, 420, 431, 403, 490/14, 490/15, 347/5, 405/2, 680/128, 382/6, 399/4, 1437/31, 680/114, 680/118, 402/1, 466, 480/6, 349, 432, 436, 680/121, 405/1, 490/8, 402/2, 475/4, 1437/32, 348/1, 399/2, 354, 376/1, 419, 407, 680/129, 382/14, 1440/2, 680/122, 680/115, 400/1, 394/1, 423, 480/4, 1437/11, vse k.o. Ribnica in parc. št. 2127/59, 2127/65 k. o. Gorenja vas.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za obravnavano območje še niso izdelane in se bodo izdelale v postopku priprave OPPN v skladu z veljavno zakonodajo. Podlago za izdelavo strokovnih rešitev bodo predstavljale usmeritve iz OPN Ribnica, ter področni predpisi nosilcev urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi druge ali dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki jih lahko v fazi tega postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora ali se izkažejo za koristne.
5. člen 
(postopek in roki za pripravo) 
(1) V okviru postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN se izvedejo naslednje aktivnosti, po okvirnem terminskem planu:
Faze 
Roki
Objava Sklepa o začetku priprave akta 
maj 2018
Izdelava osnutka OPPN 
60 dni
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
30 dni
Dopolnitev osnutka OPPN v skladu z zahtevami iz podanih mnenj 
30 dni od prejema in uskladitve prvih mnenj
Javna razgrnitev in javna obravnava 
37 dni
Stališča do podanih pripomb 
30 dni po zaključku javne razgrnitve
Priprava predloga OPPN
30 dni po sprejemu stališč
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava usklajenega predloga OPPN
30 dni po prejemu vseh mnenj
Obravnava in sprejem akta z odlokom na seji občinskega sveta
skladno s predpisi
Objava odloka v Uradnem listu RS 
objava po sprejemu na občinskem svetu
(2) Terminski plan z navedenimi roki je zgolj informativne narave in se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremeni.
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica;
– JKP Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica;
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje;
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.
(2) V primeru izkazane potrebe se v postopku priprave OPPN pridobijo tudi mnenja drugih državnih ali lokalnih nosilcev urejanja prostora, ter organov, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo OPPN v celoti financira občina, sredstva zagotovi v proračunu Občine Ribnica.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3500-0009/2018-2
Ribnica, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost