Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1832. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje smučišča na Soriški planini, stran 5475.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 31. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je župan Občine Železniki dne 25. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje smučišča na Soriški planini 
I. 
Uvodne določbe 
S tem sklepom se začne pripravljati občinski podrobni prostorski načrt za območje smučišča na Soriški planini (v nadaljevanju: OPPN).
II. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
(1) Turistični center Soriška planina d.o.o. namerava zaradi povečanega obiska in s ciljem prilagoditve trendom na področju turizma zgraditi objekte in izvesti druge prostorske ureditve za namen razvoja turistične dejavnosti. Namen OPPN je tudi vzpostavitev večjega reda v prostoru, zlasti na območju Bohinjskega sedla.
(3) S podrobnim prostorskim načrtom se ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz občinskega prostorskega načrta podrobneje določi arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, ter priključitev objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Podrobni načrt bo med drugim predvidel tudi dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
III. 
Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo 
(1) Območje na katerem se v OPPN načrtujejo objekti in spremljajoče ureditve je določeno v Tabeli 2 – B in Tabeli 3 – Smučišče Soriška Planina, Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13, 42/13, 41/16; v nadaljevanju OPN). Natančneje se območje urejanja z OPPN opredeli ob pripravi idejnih rešitev objektov in spremljajočih ureditev in se lahko tudi spremeni.
(2) Predmet načrtovanja je ureditev okolice hotela in pomožnih objektov za turistično dejavnost, parkirišče za avtomobile, kamp in parkirišče za avtodome, gostinski objekti na smučišču, žičniške naprave, akumulacija vode za zasneževanje in druge s smučiščem povezane ureditve.
(3) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13, 42/13, 41/16) in SD OPN_02
– ostali predpisi s področja urejanja prostora.
IV. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
(1) V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo na podlagi prikaza stanja prostora, analize investicijskih namer, idejnih rešitev predvidenih objektov in ureditev, smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(2) V postopek priprave OPPN se lahko uvrstijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v OPPN.
V. 
Roki za pripravo OPPN z opredelitvijo posameznih faz 
Predvidene aktivnosti za pripravo in sprejem OPPN potekajo in smiselno sovpadajo z roki, kot so določeni v sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki za območje smučišča na Soriški planini (v nadaljevanju: Sklep)
VI. 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN so določeni v sklepu.
VII. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
(1) Stroške priprave prostorskega akta in strokovnih podlag nosi pobudnik za pripravo OPPN.
(2) Občina Železniki nosi stroške uradnih objav, vodenja postopka, obravnave in sprejema OPPN.
VIII. 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2014-371
Železniki, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost