Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1783. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 3, stran 5401.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl.US: U-I-43/13-3), v povezavi s 303. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 21. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 3 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 3) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09) (v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) V obdobju po sprejemu OPN so bili objavljeni tehnični popravki OPN (Uradni list RS, št. 22/10 – teh. popr. in 10/12 – teh. popr.), obvezne razlage (Uradni list RS, št. 85/11 – obv. razl., 54/12 – obv. razl., 65/13 – obv. razl. in 84/15 – obv. razl.), kakor tudi sprejete spremembe in dopolnitve OPN (Uradni list RS, št. 41/13 in 16/14) na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl. US: U-I-43/13-3).
(3) V OPN je potrebno dodati vsebine, ki so zaradi odsotnosti navodil in podatkov pri njegovi pripravi ostale nedorečene. Sem sodita predvsem določitev ustrezno velikih stavbnih zemljišč za obstoječe objekte v vinogradniških območjih in opredelitev primernih prostorsko izvedbenih pogojev na potencialno ogroženih območjih zaradi poplav, plazljivosti tal ipd.. Pri uporabi OPN se je tudi pokazalo, da dokument vsebuje nekaj nejasnosti, neusklajenosti in napak, ki jih je potrebno odpraviti, in da je nekatera izvedbena določila možno organizirati bolj racionalno.
(4) SD OPN 3 se izvajajo tudi zaradi tistih individualnih pobud za spremembo OPN, katere se bodo izkazale za sprejemljive.
(5) Izvedejo se še druge spremembe in dopolnitve OPN, ki se bodo tekom postopka pokazale kot potrebne.
2. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) V območje SD OPN 3 je zajeta cela občina.
(2) Predmet SD OPN 3 so vsebine izvedbenega dela OPN, strateški del pa se popravi zaradi uskladitve z novimi strokovnimi podlagami in spremembami izvedbenega dela, kakor tudi zaradi posodobitve, ki se nanaša na že izvedene posege. Spremenijo in dopolnijo se tudi priloge k OPN, predvsem zaradi dodanih strokovnih podlag in novega prikaza stanja prostora. Posegi bodo izvedeni tudi v tiste vsebine OPN, kjer so potrebni popravki zaradi novih predpisov in splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, ali zaradi posebnih smernic in mnenj, ki jih bodo slednji podali.
(3) SD OPN 3 se izvedejo po rednem postopku.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za vsebinske spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo nove strokovne podlage in uporabijo tista strokovna gradiva, študije, raziskave in strokovne rešitve, ki jih je občina po sprejemu OPN že izdelala ali pridobila, in ki so pokazale, da so vsebinske spremembe in dopolnitve OPN potrebne. Za spremembe in dopolnitve OPN, ki se nanašajo na evidentiranje obstoječega stanja, se uporabi prikaz dejanske rabe prostora in drugi javno dostopni podatki, povezani z evidenco stanja v prostoru. Za spremembe in dopolnitve OPN, ki so posledica režimov varovanja, podatke priskrbijo nosilci urejanja prostora, uporabijo pa se tudi relevantni javno dostopni podatki in evidence. Za tehnične, organizacijske in redakcijske popravke, kakor tudi za odpravljanje ugotovljenih nejasnosti, neskladnosti in napak, izdelava novih strokovnih podlag ni potrebna, po potrebi, in skladno z vrsto popravka, pa se uporabijo uradne podlage, kot so zemljiško katastrski prikaz, letalski posnetek, topografski načrt in ostalo.
(2) Pri pripravi SD OPN 3 se uporabijo tudi strokovne podlage, ki so bile podlaga za pripravo OPN, kakor tudi razvojne potrebe in ostale strokovne podlage, ki jih bodo predložili nosilci urejanja prostora.
4. člen 
(okvirni roki za pripravo SD OPN 3) 
Okvirni rok za pripravo SD OPN 3 je 2 leti od podpisa pogodbe z izdelovalcem. V kolikor se bodo med postopkom priprave pojavili zastoji zaradi daljšega čakanja na odziv nosilcev urejanja prostora, bodo le-ti zahtevali večje spremembe in dopolnitve gradiva, ali pa bodo z njimi potrebna daljša usklajevanja, se rok podaljša.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora – NUP) 
(1) V postopek priprave SD OPN 3 bodo vključeni naslednji NUP:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto Gubčeva 15, 8000 Novo mesto;
– Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1000 Ljubljana;
4. Za področje upravljanja z vodami:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Za področje ohranjanja narave:
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
6. Za področje okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
7. Za področje varstva kulturne dediščine:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto;
8. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
9. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. Za področje energetike:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– ELES Elektro – Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
– Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper;
13. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
14. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
15. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
16. Za področje socialnih zadev: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
17. Za področje zdravstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
18. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
19. Za področje razvoja gospodarstva:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo konkurenčnost in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
20. Za področje izobraževanja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za investicije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana;
21. Za področje preostale gospodarske javne infrastrukture:
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje in zagotavljanja storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopna omrežja, Center za dostopna omrežja Celje – Novo mesto, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
– Gratel d.o.o., Laze 18a 4000 Kranj;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
– Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.
(2) V postopek priprave SD OPN 3 se vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki odloči o potrebnosti izvedbe celovite presojo vplivov na okolje.
(3) V kolikor se bo tekom postoka priprave SD OPN 3 izkazalo kot potrebno, se bodo k sodelovanju povabili tudi drugi NUP.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-25/2018-1
Dolenjske Toplice, dne 21. maja 2018
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost