Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1841. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1900. Uredba o razvrščanju objektov
1901. Uredba o podatkih registra nepremičnin
1902. Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike
1903. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje
1904. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov

Odloki

1905. Odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023

Sklepi

1906. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2018/2019
1907. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

MINISTRSTVA

1842. Pravilnik o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja
1843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1844. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
1908. Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
1909. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Montessori, ustanova«

BANKA SLOVENIJE

1845. Sklep o uporabi Priporočil o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1846. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1847. Sklep o uporabi Smernic ESMA o sodelovanju med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014
1848. Statut Inženirske zbornice Slovenije
1849. Disciplinski pravilnik Inženirske zbornice Slovenije
1850. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev
1851. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja
1852. Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev
1853. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev
1854. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

OBČINE

Beltinci

1855. Sklep o imenovanju predsednika, podpredsednika in članov Posebne občinske volilne komisije Občine Beltinci za mandatno obdobje 2018–2022

Bovec

1856. Odlok o občinskih taksah
1857. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.
1858. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
1859. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1860. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1861. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1862. Sklep o višini vodarine
1863. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
1864. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

1865. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brežice

Dobrna

1866. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrna
1867. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna
1868. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Jesenice

1869. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Jesenice
1870. Sklep o prenehanju in potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Jesenice

Komen

1871. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2018

Luče

1872. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2017

Miren-Kostanjevica

1873. Sklep o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica

Osilnica

1874. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2017

Piran

1875. Sklep o nadaljevanju postopka izdelave Občinskega prostorskega načrta – strateški del

Rečica ob Savinji

1876. Sklep o začetku priprave Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 1)
1877. Sklep o začetku priprave Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 2)

Sevnica

1878. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca
1879. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca

Šempeter-Vrtojba

1880. Sklep o soglasju k izstopu iz zavoda VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE

Šmarje pri Jelšah

1881. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Šmarješke Toplice

1882. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018
1883. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice
1884. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice
1885. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Štore

1886. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Štore
1887. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Štore
1888. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Svetina
1889. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Štore
1890. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Tolmin

1891. Odlok o spremembi meje območij naselij Dolje in Gabrje
1892. Sklep o vodarini
1893. Sklep o subvenciji najemnine
1894. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1895. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1896. Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Žalec

1897. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
1898. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Žalec
1899. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti