Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1903. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, stran 5694.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (ES) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (UL L št. 200 z dne 30. 7. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/2134 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2016 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (UL L št. 338 z dne 13. 12. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1236/2005/ES), določa:
– vsebina vlog za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz, posredniške storitve, tehnično pomoč in tranzit za blago, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (v nadaljnjem besedilu: blago),
– postopek izdaje dovoljenj za blago,
– zahteve za poročanje o opravljenih poslih, za katera so bila potrebna dovoljenja,
– prepoved uporabe splošnih izvoznih dovoljenj Evropske unije,
– sorazmerna in ustrezna sredstva ter izvajanje postopkov za zagotovitev skladnosti v namen izdaje globalnega dovoljenja ter
– nadzor, pristojni organi in sankcije za kršitve.
II. VLOGE ZA IZDAJO DOVOLJENJ, POSTOPKI IZDAJE TER PREPOVED UPORABE SPLOŠNEGA IZVOZNEGA DOVOLJENJA UNIJE 
2. člen 
(vloge za izdajo dovoljenj) 
(1) Vloga za izdajo dovoljenja za uvoz ali izvoz blaga se vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na obrazcu zahtevka, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje posredniških storitev se vloži pri ministrstvu, na obrazcu zahtevka, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Vloga za izdajo dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči se vloži pri ministrstvu, na obrazcu zahtevka, določenem v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Obrazcu zahtevka iz prvega in drugega odstavka tega člena se priloži sklenjene veljavne pogodbe in izjavo o končni uporabi blaga, ki jo je podpisal končni uporabnik, v slovenskem in angleškem jeziku. Priloži se tudi tehnična dokumentacija o blagu, kjer se jasno označi lastnost, zaradi katere se blago uvršča v eno od Prilog II, III ali IIIa Uredbe 1236/2005/ES.
(5) Vloga za izdajo dovoljenja za tranzit blaga iz Priloge II Uredbe 1236/2005/ES se vloži pri ministrstvu na obrazcu zahtevka iz Priloge 1 te uredbe. Poleg obrazca zahtevka vloga vsebuje tudi dokazila iz drugega odstavka 4a. člena Uredbe 1236/2005/ES.
3. člen 
(mnenje ministrstva, pristojnega za kulturo) 
Pred izdajo uvoznega dovoljenja, dovoljenja za prejemanje tehnične pomoči, izvoznega dovoljenja, dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči ali dovoljenja za tranzit za blago iz Priloge II Uredbe 1236/2005/ES ministrstvo zaprosi ministrstvo, pristojno za kulturo, da posreduje mnenje, ali je zadevni uvoz blaga ali prejemanje tehnične pomoči za blago v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1236/2005/ES, izvoz blaga ter zagotavljanje tehnične pomoči za blago v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1236/2005/ES, tranzit blaga pa v skladu z drugim odstavkom 4a. člena Uredbe 1236/2005/ES.
4. člen 
(mnenja preostalih državnih organov) 
(1) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja iz prejšnjega člena, izvoznega dovoljenja, dovoljenja za posredniške storitve ali dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči za blago iz Priloge III in Priloge IIIa Uredbe 1236/2005/ES ministrstvo pridobi mnenja ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ministrstva, pristojnega za pravosodje, Finančne uprave Republike Slovenije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, če je glede na naravo blaga to potrebno pa tudi ministrstva, pristojnega za zdravje – Urada Republike Slovenije za kemikalije.
(2) Državni organi iz prejšnjega odstavka svoja mnenja oblikujejo na podlagi svojih pristojnosti v skladu z merili, ki jih določa Uredba 1236/2005/ES.
(3) Če državni organi iz prvega odstavka tega člena v roku 15 dni od prejema zaprosila ne izdajo svojih mnenj in ministrstva ne zaprosijo za podaljšanje tega roka za največ do 30 dni, se šteje, da so izdali pozitivno mnenje.
(4) Če državni organi iz prvega odstavka tega člena za izdajo svojega mnenja potrebujejo dodatne dokumente, o tem obvestijo ministrstvo, ki te dokumente zahteva od vlagatelja. Rok za mnenje se podaljša za čas od prejema obvestila na ministrstvu do prejema dodatnih dokumentov pri državnih organih.
(5) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če je katerikoli državni organ iz prvega odstavka tega člena podal negativno mnenje.
5. člen 
(postopek izdaje in podaljševanja dovoljenj, sorazmerna in ustrezna dejstva, postopek izvajanja zagotavljanja skladnosti, prepoved uporabe splošnega izvoznega dovoljenja) 
(1) Ministrstvo izda dovoljenje v roku 60 dni od prejema popolne vloge, v primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena pa se rok lahko ustrezno podaljša.
(2) Individualna dovoljenja so veljavna eno leto. Na prošnjo vlagatelja pa lahko ministrstvo po predhodnem pozitivnem mnenju državnih organov iz prvega odstavka prejšnjega člena glede na izpolnjevanje meril iz Uredbe 1236/2005/ES dovoljenje podaljša še za največ eno leto.
(3) Za določanje sorazmernih in ustreznih sredstev iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe 1236/2005/ES se upošteva:
– vrsto blaga,
– pogostost aktivnosti na letni ravni,
– pretekla individualna dovoljenja, izdana za to vrsto blaga,
– dolgoročnost posla in
– državo oziroma države, v katero se to blago izvaža.
(4) Pri izvajanju postopkov za zagotavljanje skladnosti iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe 1236/2005/ES mora izvoznik izpolnjevati naslednje pogoje:
– vodstvo izvoznika da izjavo, da je med svojimi zaposlenimi določilo osebo, odgovorno za nadzor izvoza, ki je seznanjena z veljavno zakonodajo na tem področju in skrbi za njeno pravilno izvajanje, sodeluje z ministrstvom in o tem seznanja druge zaposlene;
– izvoznik razvrsti svoje blago po Uredbi 1236/2005/ES, s čimer označi blago, za izvoz katerega je potrebno izvozno dovoljenje, in te podatke vključi v obstoječi sistem (podatkovno zbirko) oziroma s temi podatki vzpostavi sistem (podatkovno zbirko), preverja verjetnost končne uporabe pri končnem uporabniku za namen iz dovoljenja in to dokumentira;
– izvoznik da izjavo, da bo o vsakršni kršitvi oziroma sumu kršitve zakonodaje ali izvajanja postopkov za zagotavljanje skladnosti z nadzorom sestavil takojšnje poročilo in nemudoma obvestil carinske organe.
(5) Izvajanje postopkov za zagotavljanje skladnosti iz prejšnjega odstavka ugotavlja Finančna uprava Republike Slovenije.
(6) Globalno dovoljenje velja dve leti, na prošnjo izvoznika pa lahko ministrstvo po pozitivnem mnenju državnih organov iz prvega odstavka prejšnjega člena glede izpolnjevanja meril iz Uredbe 1236/2005/ES dovoljenje podaljša še za največ dve leti.
(7) Pri izdaji globalnih dovoljenj za opravljanje posredniških storitev oziroma za zagotavljanje tehnične pomoči se smiselno uporabijo tretji, četrti in peti odstavek tega člena.
(8) Ministrstvo lahko v skladu z prvim odstavkom 8. člena Uredbe 1236/2005/ES z odločbo prepove uporabo Splošnega izvoznega dovoljenja Unije EU GEA 1236/2005, če ugotovi, da je izpolnjen kateri izmed pogojev iz prvega odstavka Dela 3 Priloge IIIb Uredbe 1236/2005/ES.
(9) Ministrstvo sprejme odločitev o prepovedi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Unije iz prejšnjega odstavka po predhodnem mnenju državnih organov iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu s tretjim in četrtim odstavkom prejšnjega člena.
(10) Ministrstvo lahko z odločbo ponovno dovoli uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Unije po prenehanju razlogov za prepoved iz prvega odstavka 8. člena Uredbe 1236/2005/ES. Ministrstvo sprejme odločitev o ponovni dovolitvi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Unije po predhodnem pozitivnem mnenju državnih organov iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu s tretjim in četrtim odstavkom prejšnjega člena.
6. člen 
(število izvodov dovoljenj) 
Vsa dovoljenja iz te uredbe se izdajo v dveh izvodih tako, da prejme en izvod vlagatelj, drug izvod pa ministrstvo.
7. člen 
(poročanje) 
(1) Na podlagi izdanega individualnega dovoljenja izvoznik, uvoznik, posrednik, oseba, ki zagotavlja tehnično pomoč ali oseba, ki prevaža blago za tranzit, v 15 dneh po vsakem, tudi delno opravljenem poslu, za katerega je bilo izdano dovoljenje, poroča ministrstvu o izvedbi posla.
(2) Imetnik globalnega dovoljenja poroča ministrstvu o opravljenih izvozih dvakrat letno, in sicer se do 15. julija poroča za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta ter do 15. januarja za obdobje od 1. julija do 31. decembra preteklega leta.
(3) Izvozniki, ki uporabljajo splošno izvozno dovoljenje Unije iz prvega odstavka 8. člena Uredbe 1236/2005/ES, najpozneje v 30 dneh po prvem izvozu o tem poročajo ministrstvu. Uporabnik splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije poroča ministrstvu o opravljenih izvozih dvakrat letno, in sicer se do 15. julija poroča za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta ter do 15. januarja za obdobje od 1. julija do 31. decembra preteklega leta.
(4) Poročila iz prvega odstavka tega člena se pošljejo ministrstvu na obrazcih, določenih v Prilogah 4, 5 in 6, ki so sestavni del te uredbe.
(5) Poročila iz drugega odstavka tega člena se pošljejo ministrstvu na obrazcih, določenih v Prilogah 7, 8 in 9, ki so sestavni del te uredbe.
(6) Poročilo iz tretjega odstavka tega člena se pošlje ministrstvu na obrazcu, določenem v Prilogi 10, ki je sestavni del te uredbe.
III. NADZOR IN PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 
8. člen 
(nadzor, izmenjava informacij in pristojnost) 
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe 1236/2005/ES opravlja Finančna uprava Republike Slovenije.
(2) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe 1236/2005/ES organ iz prejšnjega odstavka takoj obvesti ministrstvo.
(3) Ministrstvo o zavrnjenih in zavrženih vlogah ter prepovedih uporabe splošnega dovoljenja takoj obvesti Finančno upravo Republike Slovenije.
(4) Finančna uprava Republike Slovenije spremlja uvoz in izvoz po tej uredbi in vsako četrtletje ministrstvu poroča o opravljenih uvozih in izvozih za blago na podlagi tarifnih številk, ki se ujemajo s tarifnimi številkami blaga v Prilogah II, III in IIIa Uredbe 1236/2005/ES.
(5) Ministrstvo o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega člena poroča Finančni upravi Republike Slovenije dvakrat letno, in sicer do 30. septembra za poročila iz prve polovice tekočega leta in do 31. marca za drugo polovico preteklega leta.
(6) Če blaga, za katerega je na podlagi Uredbe 1236/2005/ES potrebno uvozno ali izvozno dovoljenje, ob vnosu na ali iznosu iz carinskega območja Unije ne spremlja ustrezno dovoljenje, carinski organ ne odobri zahtevanega carinskega postopka ter ravna v skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 1236/2005/ES.
(7) Vse stroške, nastale v zvezi z izvajanjem drugega odstavka 10. člena Uredbe 1236/2005/ES, nosi vlagatelj v skladu s točko (i) 2. člena Uredbe 1236/2005/ES. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki ureja stroške v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim oziroma prepuščenim blagom in blagom, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni organ, ter pogojih za prodajo oziroma drugo ravnanje s tem blagom.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(kršitve v zvezi s prepovedjo izvoza, uvoza, tranzita, posredniških storitev, zagotavljanja tehnične pomoči, usposabljanja, razstavljanja in oglaševanja blaga iz Priloge II) 
(1) Z globo od 15.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– brez dovoljenja pristojnega organa izvozi ali zagotavlja tehnično pomoč za blago iz Priloge II Uredbe 1236/2005/ES (3. člen Uredbe 1236/2005/ES),
– uvozi ali prejema tehnično pomoč za blago iz Priloge II Uredbe 1236/2005/ES (4. člen Uredbe 1236/2005/ES),
– izvaja tranzit blaga iz Priloge II Uredbe 1236/2005/ES (4a. člen Uredbe 1236/2005/ES) ali
– opravlja dejavnosti iz 4b., 4c., 4d. ali 4e. člena Uredbe 1236/2005/ES v nasprotju s temi členi.
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 3.000 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen 
(kršitve v zvezi z izvoznim dovoljenjem, dovoljenjem za določene storitve in prepovedjo tranzita za blago iz Priloge III) 
(1) Z globo od 10.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– brez dovoljenja pristojnega organa izvozi blago iz Priloge III Uredbe 1236/2005/ES (5. člen Uredbe 1236/2005/ES),
– brez dovoljenja pristojnega organa zagotavlja ali opravlja storitve iz 7a. člena Uredbe 1236/2005/ES ali
– izvaja tranzit blaga iz Priloge III iz 6a. člena Uredbe 1236/2005/ES.
(2) Z globo od 3.000 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen 
(kršitve v zvezi z izvoznim dovoljenjem, dovoljenjem za določene storitve in prepovedjo tranzita za blago iz Priloge IIIa) 
(1) Z globo od 10.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– brez dovoljenja pristojnega organa izvozi blago iz Priloge IIIa Uredbe 1236/2005/ES (7b. člen Uredbe 1236/2005/ES),
– brez dovoljenja pristojnega organa zagotavlja ali opravlja dejavnost iz 7e. člena Uredbe 1236/2005/ES ali
– izvaja tranzit blaga iz Priloge IIIa iz 7d. člena Uredbe 1236/2005/ES.
(2) Z globo od 3.000 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
12. člen 
(kršitve obveznosti poročanja) 
(1) Z globo od 200 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne izpolnjuje obveznosti poročanja ali je ne izpolnjuje v predpisanem roku (7. člen te uredbe).
(2) Z globo od 100 do 1.200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 100 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
13. člen 
(višina globe v prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz 9. do 11. člena te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
(prehodna določba) 
Dovoljenja, ki so bila izdana v skladu z Uredbo o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (Uradni list RS, št. 60/06) in do dneva uveljavitve te uredbe še niso bila izkoriščena, se lahko izkoristijo najkasneje do poteka veljavnosti dovoljenja.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (Uradni list RS, št. 60/06).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-8/2018
Ljubljana, dne 30. maja 2018
EVA 2014-2130-0023
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost