Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

Št. 5442-153/2016/22 Ob-2318/18, Stran 1273
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0 z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2 z dne 6. 12. 2017, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15), Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 in 85/09) ter Zakona o vajeništvu (Uradni listu RS, št. 25/17) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3032-44/2018/10, z dne 31. 5. 2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacije »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
4. Ciljna skupina: ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.
5. Predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Predmet javnega razpisa je financiranje izvedbe programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: programi NPIU), in sicer: programov usposabljanja in izpopolnjevanja, programov za pridobitev dodatnih kvalifikacij, programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe ter prekvalifikacij na področju srednjega strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja; za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.
Programi NPIU so v nadaljevanju podrobneje opredeljeni:
a. prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) (v nadaljnjem besedilu: programi SSI), ki se izvajajo v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17; v nadaljnjem besedilu: ZPSI-1), in ki omogočajo posamezniku s pridobljeno izobrazbo na ravni srednjega strokovnega izobraževanja pridobitev nove kvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja. Izobraževalne programe s področja srednjega strokovnega izobraževanja, ki vključenim zaposlenim omogočajo prekvalifikacijo, lahko izvajajo šole, ki izvajajo te programe kot redno izobraževanje za mladino, in sicer v okvirih vsakoletnega soglasja ministra, pristojnega za izobraževanje, k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih. Pogoj za vpis je določen z izobraževalnim programom kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. Trajanje izobraževanja po izobraževalnem programu, s katerim se bo posameznik prekvalificiral, je odvisno od sorodnosti vsebin že pridobljene kvalifikacije in izobraževalnega programa, v katerem se zaposleni izobražuje za pridobitev nove kvalifikacije. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program SSI, določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Praviloma prekvalifikacija traja eno leto. Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo nove kvalifikacije za ohranitev zaposlitve zaradi spremembe dejavnosti delodajalca oziroma da si zagotovijo večjo konkurenčnost in mobilnost na trgu dela.
Programi SSI so za posamezno šolsko leto dostopni na spletnem naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazevalni_programi/
b. programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so sprejeti po postopku, določenem za sprejem izobraževalnih programov (v nadaljnjem besedilu: programi izpopolnjevanja) so pripravljeni skladno z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (sprejeta na 154. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, marca 2016; v nadaljnjem besedilu: Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov) se izvajajo v skladu z ZPSI-1 in so namenjeni poglabljanju in razširjanju poklicnega in strokovnega znanja diplomantov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na isti ravni zahtevnosti. Programe izpopolnjevanja lahko izvajajo šole, ki izvajajo izobraževalne programe s sorodnega poklicnega in strokovnega področja kot redno izobraževanje za mladino. Pogoj za vpis je določen s programom izpopolnjevanja, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. V programu izpopolnjevanja je določeno tudi trajanje izobraževanja; praviloma traja pol leta. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program izpopolnjevanja določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ciljna skupina so zaposleni, ki imajo srednjo poklicno ali strokovno izobrazbo in so zaposleni na ustreznih delovnih mestih ter potrebujejo nova specifična poklicna znanja in tisti zaposleni, ki si želijo nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja.
Programi izpopolnjevanja, ki so še v pripravi, bodo po objavi v Uradnem listu dostopni na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: CPI).
c. programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole (v nadaljnjem besedilu: programi usposabljanja) so pripravljeni skladno z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov, se izvajajo v skladu z ZPSI-1, in so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Programe usposabljanja, lahko izvajajo šole, ki izvajajo izobraževalne programe s sorodnega poklicnega in strokovnega področja kot redno izobraževanje za mladino. Pogoj za vpis je določen s programom usposabljanja, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. V programu usposabljanja je določeno tudi trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše programe, ki trajajo petdeset (50) ur. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o usposabljanju, ki se sklene ob vpisu v program usposabljanja določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za delo na posameznih delovnih mestih.
Programi usposabljanja, ki so še v pripravi, bodo po sprejemu na Svetu šole objavljeni na spletni strani šole, ki izvaja program.
d. programi usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: programi dodatnih kvalifikacij) se pripravljajo in izvajajo na način in po postopku, določenem v Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15) in so namenjeni dopolnjevanju usposobljenosti posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter so vezani na potrebe trga dela. V programih dodatnih kvalifikacij, ki so umeščeni v Slovensko ogrodje kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: SOK), so določeni izvajalci programa, pogoj za vpis, znanje izvajalcev in trajanje usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije. Praviloma gre za krajše programe. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o usposabljanju, ki se sklene ob vpisu v program, določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg. Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo oziroma želijo dopolnjevanje usposobljenosti na določenem strokovnem področju na že doseženi ravni zahtevnosti.
Programi dodatnih kvalifikacij so objavljeni v Registru kvalifikacij SOK in so dostopni na spletnem naslovu: http://www.nok.si/register-kvalifikacij-sok/.
e. izobraževalni programi višjega strokovnega izobraževanja (VIŠ) za pridobitev višje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: višješolski študijski programi) se izvajajo v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13; v nadaljnjem besedilu: ZVSI) in so s tem javnim razpisom namenjeni pridobitvi višje strokovne izobrazbe ali prekvalifikacije na višješolski ravni izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: prekvalifikacije na višješolski ravni). Višješolski študijski programi so ovrednoteni s sto dvajset kreditnimi točkami po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) in trajajo dve leti. Višješolske študijske programe lahko izvajajo javne in zasebne višje šole, ki so vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov oziroma so akreditirane za izvajanje posameznega višješolskega študijskega programa, in sicer v okvirih vsakoletnega soglasja ministra, pristojnega za izobraževanje, k Sklepu o razpisu za vpis, v katerem je določen obseg vpisa v višje strokovno izobraževanje. Pogoj za vpis je določen z višješolskim študijskim programom, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. V primeru prekvalifikacije na višješolski ravni, je obseg odvisen od sorodnosti vsebin že pridobljene kvalifikacije in višješolskega študijskega programa, v katerem se zaposleni izobražuje za pridobitev nove kvalifikacije. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v višješolski študijski program določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe oziroma s prekvalifikacijo pridobiti nove poklicne in strokovne kompetence, in tako ohraniti zaposlitev ali si omogočiti poklicno napredovanje na delovnem mestu.
Višješolski študijski programi so dostopni na spletnem naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/programi/
f. študijski programi za izpopolnjevanje so pripravljeni v skladu z Izhodišči za pripravo višješolskih študijskih programov (sprejeta na 154. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, marec 2016) in se izvajajo v skladu z ZVSI. Njihov temeljni namen je poglabljanje in posodabljanje znanj, ki so si ga diplomanti pridobili v rednih študijskih programih za pridobitev izobrazbe. Študijski programi za izpopolnjevanje so ovrednoteni z deset do petintrideset kreditnimi točkami po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS). Študijske programe za izpopolnjevanje lahko izvajajo javne in zasebne višje šole, ki so akreditirane za izvajanje posameznega višješolskega študijskega programa, in sicer v okvirih vsakoletnega soglasja ministra, pristojnega za izobraževanje, k obsegu vpisa v višje strokovno izobraževanje. Pogoj za vpis je določen s študijskim programom za izpopolnjevanje, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. Trajanje študijskega programa za izpopolnjevanje je predpisano s programom in je praviloma krajše od enega leta. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v študijski program za izpopolnjevanje določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo posodobiti in izpopolniti pridobljeno znanje ter pridobiti nove poklicne in strokovne kompetence na isti ravni zahtevnosti in tako ohraniti zaposlitev ali si povečati konkurenčnost na trgu delovne sile.
Študijski programi za izpopolnjevanje, ki so še v pripravi, bodo po objavi v Uradnem listu dostopni na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in na spletni strani CPI.
Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Za lokacijo izvajanja aktivnosti se upošteva lokacija izvajanja programov NPIU, pri čemer se bo za vsakega udeleženca program v celoti izvedel v eni regiji. Praviloma gre za lokacije sedežev zavodov, ki izvajajo redno izobraževanje na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ali višjega strokovnega izobraževanja ter so registrirani za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, možno pa je tudi izvajanje aktivnosti na drugih lokacijah v isti regiji (npr.: v prostorih delodajalca v isti regiji), odvisno od izvedbe posameznega programa.
Način delitve sredstev po regijah je: 60 % za KRVS in 40 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Za aktivnost, ki je vezana na upravljanje in je namenjena podpori aktivnosti izvedbe programov NPIU, se bo sredstva delilo v enakem razmerju 60 % za KRVS in 40 % za KRZS, pri čemer razmerje sledi številu vključenih udeležencev v aktivnost izvajanja programov NPIU po regijah. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
5.1. Pričakovani kazalniki in spremljanje izvajanja
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije se bo uporabil »Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS« (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik), ki je priloga 7 k Navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki so tudi del razpisne dokumentacije (priloga 12). Uporabljata se dve vrsti kazalnikov, in sicer:
– programsko specifične kazalnike (določene z besedilom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020):
1. kazalnik učinka spremlja število udeležencev, vključenih v programe NPIU. Pričakuje se, da bo v izvajanje programov vključenih najmanj 17.640 udeležencev, od tega v KRVS najmanj 10.584 (do 31. 12. 2018 najmanj 4.233 udeležencev), v KRZS pa najmanj 7.056 udeležencev (do 31. 12. 2018 najmanj 2.822 udeležencev). Vprašalnik izpolni udeleženec ob vključitvi v program. Skrajni rok za dosego končnega kazalnika učinka je 31. 10. 2022 (zadnji dan v obdobju uveljavljanja upravičenih stroškov).
2. kazalnik rezultata spremlja delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program NPIU. Pričakuje se, da bo program uspešno zaključilo najmanj 85 odstotkov od vseh vključenih udeležencev. Pri izračunu deleža udeležencev, ki uspešno zaključijo program, se upošteva število izdanih potrdil o usposabljanju, maturitetnih spričeval na ravni srednjega strokovnega izobraževanja oziroma diplom za pridobljeno izobrazbo na višješolski ravni, v primerjavi z vsemi vključenimi udeleženci.
– skupne kazalnike (določene z Uredbo (EU) št. 1303/2013 in Uredbo (EU) št. 1304/2013):
1. skupni kazalniki učinka spremljajo značilnosti oseb (npr. starost, spol, dosežena izobrazba, status na trgu dela). Podatki se pridobijo z izpolnitvijo vprašalnika hkrati ob vključitvi udeležencev v program.
2. skupni kazalniki rezultata spremljajo statusne spremembe, ki so opredeljene v Seznamu kazalnikov, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 9), po uspešno zaključenem programu, in sicer:
– takojšnji kazalnik rezultata spremlja spremembo statusa udeleženca najkasneje štiri tedne po zaključku programa;
– dolgoročni kazalnik rezultata spremlja spremembo statusa udeleženca najkasneje šest mesecev po zaključku programa.
5.2. Obvezne aktivnosti in rezultati
5.2.1. Priprava programov usposabljanja
Ta točka javnega razpisa se nanaša le na programe usposabljanja, ki jih bodo šole pripravile tekom te operacije, medtem ko so ostali programi že razviti oziroma pripravljeni ali pa njihova priprava ni del predmetnega javnega razpisa, zato se podrobneje opredeljuje zgolj priprava teh programov.
Programi usposabljanja (pod točko 5c javnega razpisa), ki jih bodo pripravljali prijavitelj in konzorcijski partnerji, morajo vsebovati:
– naziv programa,
– ime šole, ki je program pripravila, z navedbo sodelujočih strokovnih sodelavcev,
– temeljni cilji programa oziroma opredelitev poklicnih kompetenc, ki se pridobijo,
– način in oblike izvajanja,
– trajanje programa,
– pogoji za vključitev,
– pogoji za zaključek programa,
– vsebine programa, ki morajo vsebovati tudi praktični del ter
– znanje izvajalcev programa.
Program usposabljanja mora praviloma trajati najmanj petdeset ur, pri čemer se vsebina programa v obsegu največ 10 ur lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev.
Pri pripravi programov usposabljanja je zaradi večje preglednosti, primerljivosti z drugimi oblikami izobraževanja in prenosljivosti doseženih učnih izidov potrebno upoštevati načela ECVET, ki so dostopna na spletnem naslovu https://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/ecvet/.
Prijavitelj mora za potrebe tega javnega razpisa pred izvedbo oceniti ustreznost vsakega programa usposabljanja glede na predhodno navedene zahteve glede priprave programa.
5.2.2. Izvedba programov NPIU
Zaradi zagotavljanja in uresničevanja enotnosti sistema izobraževanja ter razvoja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki je v skladu z 28. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje v pristojnosti CPI, se morajo pri izvedbi programov NPIU upoštevati metodološka in strokovna priporočila navedene institucije.
V posamezno skupino za izvedbo programov NPIU je praviloma vključenih petnajst udeležencev, vendar največ do dvajset udeležencev. Za izvedbo višješolskih študijskih programov, prekvalifikacij na višješolski ravni in študijskih programov za izpopolnjevanje velikost skupin ni predpisana.
Programi NPIU, ki se izvajajo v času od objave tega javnega razpisa do vključno 31. 10. 2022, so za udeležence v celoti brezplačni. Ne glede na prejšnji stavek pa lahko šole za izvajanje višješolskih študijskih programov (vključno s prekvalifikacijami na višješolski ravni) udeležencem zaračunavajo prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11). Skladno z določili Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/10) šola udeležencem ne sme zaračunati postopkov priznavanja predhodno pridobljenega znanja niti sme za isti namen uveljavljati plačila v okviru tega javnega razpisa.
Če udeleženec najkasneje do izteka roka iz prejšnjega odstavka ne opravi vseh obveznosti iz programa NPIU, lahko nadaljuje izobraževanje na lastne stroške.
Udeleženci, ki uspešno zaključijo program SSI (točka 5a javnega razpisa), prejmejo spričevalo o poklicni maturi, obvestilo o uspehu pri poklicni maturi in prilogo k spričevalu na obrazcih, ki so določeni v Pravilniku o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10, 44/12, 28/16 in 6/18 – ZIO-1).
Udeleženci, ki uspešno zaključijo višješolski študijski program (točka 5e javnega razpisa), prejmejo diplomo in prilogo k diplomi na obrazcih, ki so določeni Pravilniku o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 83/08, 30/10 in 39/16).
Udeleženci, ki uspešno zaključijo program izpopolnjevanja, usposabljanja, dodatnih kvalifikacij ali študijski program za izpopolnjevanje (točke 5b, c, d in f javnega razpisa) prejmejo potrdilo o opravljenem programu, iz katerega so razvidne pridobljene kompetence.
Program usposabljanja (točka 5c javnega razpisa) je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj osemdeset odstotkov ur programa. Enako velja za programe izpopolnjevanja (točka 5b javnega razpisa), programe dodatnih kvalifikacij (točka 5d javnega razpisa) in študijske programe za izpopolnjevanje (točka 5f javnega razpisa), če programi izrecno ne določajo drugače.
Prijavitelj in konzorcijski partnerji morajo voditi elektronsko evidenco izdanih potrdil, iz katere je tudi razvidna prisotnost udeležencev.
5.2.3. Pripravljalne in podporne aktivnosti med izvajanjem programov NPIU:
– načrt aktivnosti za spodbujanje vključevanja zaposlenih v programe NPIU na lokalni in nacionalni ravni,
– načrt promocijskih aktivnosti med delodajalci,
– načrt svetovalne podpore udeležencem med izvajanjem programov NPIU,
– načrt samoevalvacije s priloženima evalvacijskima vprašalnikoma za udeležence in predavatelje, ki izvajajo programe NPIU.
5.2.4. Priprava organizacijskega in terminskega načrta izvajanja programov NPIU, ki mora biti skladen z zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov in poteka aktivnosti:
– načrtovano število udeležencev, ki se bodo udeležili programov NPIU v posamezni kohezijski regiji, mora biti skladno z deležem delitve sredstev po regijah, torej 60 % za KRVS in 40 % za KRZS;
– kraj izvedbe programov NPIU je potrebno ustrezno načrtovati glede na kohezijski regiji tako, da se bo najmanj 10.584 udeležencev udeležilo programov NPIU izvedenih v KRVS in najmanj 7.056 udeležencev udeležilo programov NPIU izvedenih v KRZS. Pri tem je potrebno upoštevati mejnik uspešnosti, kar pomeni, da je potrebno načrtovati vključitev najmanj 4.233 udeležencev v KRVS in najmanj 2.822 udeležencev v KRZS najkasneje do 31. 12. 2018;
– iz organizacijskega in terminskega načrta mora biti razvidno število načrtovanih udeležencev programov NPIU po posameznih konzorcijskih partnerjih v okviru posamezne statistične regije, pri čemer se mora v celotnem obdobju v vsaki statistični regiji v programe vključiti vsaj 500 udeležencev;
– število udeležencev programov NPIU je potrebno načrtovati tako, da se sorazmerno z razpoložljivimi sredstvi v posameznem proračunskem letu v programe NPIU vključi ustrezno število udeležencev, pri čemer je za višješolske študijske programe in študijske programe za izpopolnjevanje v celotnem obdobju trajanja operacije potrebno nameniti najmanj 2.000.000,00 EUR.
5.2.5. Spletna stran za potrebe izvajanja operacije (spletna prijava kandidatov, obveščanje o terminih in lokacijah ter druga obvestila v zvezi z izvedbo programov NPIU, gradiva, možnost vprašanj in odgovorov, itd.) mora biti vzpostavljena najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
5.2.6. Vodja projekta oziroma koordinatorja projekta morajo biti pri prijavitelju zaposleni ves čas trajanja operacije.
Za potrebe vodenja projektne pisarne morajo pri prijavitelju biti zaposlene najmanj tri osebe za polni delovni čas ali največ šest oseb za krajši delovni čas od polnega delovnega časa, pri čemer seštevek deležev delovnega časa ne sme presegati polnega delovnega časa treh zaposlenih.
Za vodenje operacije so torej predvidene tri zaposlitve za polni delovni čas (praviloma vodja projekta in dva koordinatorja projekta), ki bodo zadolženi za:
− usmerjanje in koordiniranje dela konzorcijskih partnerjev,
− načrtovanje in spremljanje vsebinskega in finančnega napredka operacije,
− pripravljanje zahtevkov za izplačilo, ki vključujejo vsebinsko ter finančno poročilo na ravni konzorcija in konzorcijskih partnerjev,
− pripravljanje letnih in končnega poročila o doseženih rezultatih,
− izvajanje promocijske in animacijske aktivnosti na nacionalni ravni ter sodelovanje s ključnimi deležniki,
− sodelovanje z ministrstvom,
− izvajanje drugih nalog v skladu s pogodbo o sofinanciranju, konzorcijsko pogodbo, navodili ministrstva ipd.
5.2.7. Strokovni koordinatorji morajo biti pri konzorcijskih partnerjih zaposleni ves čas trajanja operacije.
Za potrebe koordinacije projektne pisarne mora biti zaposlenih osem strokovnih koordinatorjev, ki jih zaposli osem različnih konzorcijskih partnerjev. Vsak konzorcijski partner zaposli enega strokovnega koordinatorja za polni delovni čas ali dva strokovna koordinatorja za krajši delovni čas od polnega, pri čemer seštevek deležev delovnega časa ne sme presegati polnega delovnega časa enega zaposlenega.
Strokovni koordinatorji bodo zadolženi za vsebinsko koordinacijo operacije na štirih področjih, in sicer treh strokovnih področjih na srednješolski ravni ter na višješolski ravni, ki obsega vsa strokovna področja.
Strokovna področja na srednješolski ravni obsegajo:
– področje tehnike: strojništvo, metalurgija in rudarstvo, elektrotehnika in računalništvo, gradbeništvo in geodezija, lesarstvo in tapetništvo, tekstil in usnje, kemija, steklarstvo in optika, zdravstvo, farmacija in kozmetika, promet in zveze, varovanje okolja, oblikovanje in fotografija, mehatronika, tiskarstvo in papirništvo;
– področje biotehnologije: kmetijstvo, živilstvo, gostinstvo in turizem in drugi programi s področja biotehnologije;
– področje storitev: ekonomske, trgovske in upravno-administrativne dejavnosti, predšolske vzgoje in frizerskih storitev.
Za vsako od štirih področij bosta zadolžena po dva strokovna koordinatorja.
Strokovni koordinatorji bodo na svojem področju zadolženi za:
− strokovno koordiniranje izvedbe programov NPIU pri izvajalcih znotraj svojega strokovnega področja,
− upoštevanje metodoloških in drugih strokovnih priporočil CPI in jih razširjati na druge šole znotraj svojega strokovnega področja,
− nudenje strokovne podpore in usmeritev drugim konzorcijskim partnerjem pri pripravi programov usposabljanja in izpopolnjevanja,
− sodelovanje s strokovnim koordinatorjem svojega strokovnega področja,
− sodelovanje z vsemi ostalimi strokovnimi koordinatorji za dosego načrtovanih kazalnikov,
− nudenje strokovne podpore drugim konzorcijskim partnerjem pri izvajanju promocijskih in animacijskih aktivnostih,
− sodelovanje s ključnimi deležniki,
− sodelovanje z ministrstvom,
− izvajanje drugih nalog v skladu s pogodbo o sofinanciranju, konzorcijsko pogodbo, navodili ministrstva ipd.
5.2.8. Izdelava poročila o izvedenih programih NPIU in rezultatih operacije do 31. 1. za preteklo leto in delnega poročila do 31. 7. za tekoče leto.
5.2.9. Izdelava delnega samoevalvacijskega poročila do 31. 1. 2020 in izdelava končnega samoevalvacijskega poročila do 30. 11. 2022.
5.2.10. Izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov operacije širši zainteresirani javnosti.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda skupno vlogo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija.
Prijavitelj je lahko:
– javni zavod, ki izvaja redno izobraževanje na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in višjega strokovnega izobraževanja ter je registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: šola).
Javni razpis lahko uspešno izvedejo le šolski centri, ki imajo izkušnje z izvajanjem programov NPIU tako na ravni srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja kot tudi višjega strokovnega izobraževanja, saj gre za operacijo, katere predmet so programi na obeh navedenih ravneh izobraževanja.
6.1. Splošni pogoji prijavitelja
Šola kot prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila, iz katerih mora biti razvidno, da izkazuje njihovo izpolnjevanje:
Pogoj:
Dokazilo:
1.
je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 izvaja redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ter višje strokovne izobrazbe;
– pogoj se bo preveril v uradnih evidencah – Ajpes ter v razvidu izvajalcev javnoveljavnih programov za pridobitev izobrazbe
2.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, na dan oddaje vloge ni sofinancirana, ni pridobila in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– pogoj se bo preveril v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev prijavitelja
3.
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, najkasneje pa na dan oddaje vloge, ima poravnane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 evrov ali več;
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev prijavitelja
4.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
– pogoj se bo preveril v uradnih evidencah – Ajpes
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev prijavitelja
5.
odgovorna oseba šole ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) v obdobju od 1. 1. 2015 do dneva oddaje vloge.
– dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti**
– Izjava o izpolnjevanju pogojev prijavitelja
*Če šola ne bo predložila dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če šola ne bo predložila dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobil MIZŠ po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
6.1.1. Ostali pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno naslednje:
Pogoj:
Dokazilo:
6.
da je prijavitelj priložil pisma o nameri delodajalcev, iz katerih je razvidno, da v programe NPIU napotijo skupno vsaj 500 zaposlenih, in sicer v KRVS vsaj 300 zaposlenih, v KRZS pa vsaj 200 zaposlenih;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev prijavitelja
– Pisma o nameri delodajalcev
(Prijavnica, točka 2.3.3)
7.
da je prijavitelj priložil konzorcijsko pogodbo, iz katere je razvidno, da je v projekt vključenih najmanj 30 šol, pri čemer mora biti vsaka statistična regija udeležena z vsaj eno šolo;
– Konzorcijska pogodba
8.
dokazilo prijavitelja o poslanem povabilu vsem šolam k sodelovanju v zadevnem javnem razpisu, ki so vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2017/2018 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe oziroma v študijskem letu 2017/2018 izvajajo redno ali izredno višje strokovno izobraževanje (Seznam šol je del razpisne dokumentacije kot priloga 11);
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev prijavitelja
– Dokazilo o poslanem povabilu k sodelovanju tistih šol, ki niso podpisale konzorcijske pogodbe (npr. povratnica, kopija poslane e-pošte)
9.
skladnost operacije s cilji in rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe;
– Prijavnica, točka 2.1.2
10.
realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora;
– Prijavnica, točka 2.3.3
in točka 2.5.1
11.
ustreznost ciljnih skupin.
– Prijavnica, točka 2.3.2
Prijavitelj mora k sodelovanju v konzorciju povabiti vse šole, ki so vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2017/2018 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe oziroma v študijskem letu 2017/2018 izvajajo redno oziroma izredno višje strokovno izobraževanje, in so navedene v prilogi 11 tega javnega razpisa. Prijavitelj je v konzorcij dolžan vključiti vse šole, ki izrazijo interes za izvajanje operacije tako, da v roku, ki ga v povabilu k sodelovanju določi prijavitelj, predložijo prijavitelju podpisano in žigosano konzorcijsko pogodbo ter izpolnjen, podpisan in žigosan finančni načrt v vrednosti vsaj:
– 50.000 EUR, če gre za šolo, ki jo v šolskem oziroma študijskem letu 2017/18 obiskuje do 600 dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja oziroma študentov višjega strokovnega izobraževanja,
– 100.000 EUR, če gre za šolo, ki jo v šolskem oziroma študijskem letu 2017/18 obiskuje od 601 do 1500 dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja oziroma študentov višjega strokovnega izobraževanja in
– 400.000 EUR, če gre za šolo, ki jo v šolskem oziroma študijskem letu 2017/18 obiskuje 1501 in več dijakov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja oziroma študentov višjega strokovnega izobraževanja.
Ne glede na prejšnji odstavek za srednje poklicne in strokovne šole, ki delujejo na narodno mešanem območju in izvajajo izobraževalne programe z italijanskim učnim jezikom ali izvajajo programe dvojezično v slovenskem in madžarskem učnem jeziku ter za Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Vzgojni zavod Planina, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, minimalna vrednost ni določena.
Podatke o številu vpisanih dijakov oziroma študentov v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 v posamezno šolo bo preverila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa.
Prijavitelj oziroma poslovodeči konzorcijski partner k vlogi priloži s strani vseh članov konzorcija podpisano konzorcijsko pogodbo (priloga 7 prijavnice). Natančnejša navodila so opredeljena v točki 6 Navodil za prijavo tega javnega razpisa. Prijavitelj lahko prijavi zgolj en projekt in hkrati ne more biti vključen kot konzorcijski partner v drugih vlogah.
6.2. Splošni pogoji konzorcijskih partnerjev
Konzorcijski partnerji so lahko:
– javni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2017/2018 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ter
– javni in zasebni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v študijskem letu 2017/2018 izvajajo redno in izredno izobraževanje za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
Pogoj se bo preveril v razvidu izvajalcev javnoveljavnih programov za pridobitev izobrazbe.
6.2.1. Splošni pogoji konzorcijskih partnerjev, pri katerih bodo zaposleni strokovni koordinatorji
Šola kot konzorcijski partner, pri katerem bo zaposlen strokovni koordinator, mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila, iz katerih mora biti razvidno, da izkazuje njihovo izpolnjevanje:
Pogoj:
Dokazilo:
1.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, na dan oddaje vloge ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– pogoj se bo preveril v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev konzorcijskega partnerja
2.
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, najkasneje pa na dan oddaje vloge, ima poravnane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več;
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev konzorcijskega partnerja
3.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
– pogoj se bo preveril v uradnih evidencah – Ajpes
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev konzorcijskega partnerja
4.
odgovorna oseba konzorcijskega partnerja ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) v obdobju od 1. 1. 2015 do dneva oddaje vloge.
– Dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti**
– Izjava o izpolnjevanju pogojev konzorcijskega partnerja
*Če konzorcijski partner ne bo predložil dokazila Finančne uprave RS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Če konzorcijski partner ne bo predložil dokazila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ga bo pridobil MIZŠ po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
Vloga na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega razpisa.
7. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa po merilih za ocenjevanje vlog.
Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo
Vrednotenje
Točke
Najvišje 
možno število točk
1. USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO OPERACIJE
1.1. Število izvedenih usposabljanj v poklicnem in strokovnem izobraževanju v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2018 (istovrstno usposabljanje se upošteva samo enkrat; upošteva se najmanj 8-urno usposabljanje)
Vsako usposabljanje, ki izpolnjuje naveden kriterij, šteje 2 točki (Prijavnica, točka 2.2.1).
0–20
20
60
1.2. Izkušnje prijavitelja (kot samostojnega izvajalca, poslovodečega partnerja ali partnerja v konzorciju) z vodenjem in izvajanjem projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada (istovrsten projekt se šteje samo enkrat)
Prijavitelj, za vsak projekt, pri katerem je bil samostojni izvajalec ali poslovodeči partner, prejme po 5 točk, za vsak projekt, pri katerem je bil partner v konzorciju, pa prejme po 2,5 točke (Prijavnica, točka 2.2.2).
0–20
20
1.3. Število novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe v poklicnem oziroma v strokovnem izobraževanju, v okviru katerih je prijavitelj sodeloval pri pripravi ali prenovi v letih od 2004 do 2006
Vsak program, ki izpolnjuje naveden kriterij, šteje 2 točki (Prijavnica, točka 2.2.3).
0–20
20
2. VKLJUČEVANJE KLJUČNIH DELEŽNIKOV
2.1. Število predvidenih udeležencev programov NPIU, ki je razvidno iz pisem o nameri, podpisanih s strani delodajalcev
Vsakih nadaljnjih 50 udeležencev nad 500, navedenih pod pogojem 6 v točki 6.1.1 javnega razpisa, šteje 1 točko (Prijavnica, točka 2.3.3).
0–20
20
60
2.2. Število predvidenih delodajalcev, ki bodo svoje zaposlene vključili v programe NPIU, kar je razvidno iz pisem o nameri, podpisanih s strani delodajalcev
Prvih 20 delodajalcev šteje 5 točk. Vsakih nadaljnjih 5 delodajalcev šteje 1 točko
(Prijavnica, točka 2.3.3).
0–20
20
2.3. Število vključenih šol v konzorcij, kar je razvidno iz konzorcijske pogodbe
Prvih 30 šol šteje 5 točk. Vsakih nadaljnjih 5 šol šteje 1 točko.
(Prijavnica, priloga 7)
0–20
20
3. KAKOVOST PREDLOGOV IN ZAGOTAVLJANJE UTEMELJENOSTI FINANČNEGA NAČRTA TER STROŠKOV
3.1. Kakovost predloga vsebinskega načrta projekta:
– načrt aktivnosti za spodbujanje vključevanja zaposlenih v programe NPIU na lokalni in nacionalni ravni,
– načrt promocijskih aktivnosti med delodajalci, 
– načrt svetovalne podpore udeležencem med izvajanjem programov NPIU (ocenjuje se načrt vodenja udeleženca pri samostojnem delu z upoštevanjem uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije),
– načrt samoevalvacije s priloženima evalvacijskima vprašalnikoma za udeležence in predavatelje, ki izvajajo programe NPIU (ocenjuje se raznolikost in podrobnost evalvacijskega vprašalnika)
Predlagane aktivnosti so jasno opredeljene, utemeljene, povezane in skladne s cilji in predmetom javnega razpisa. Aktivnosti so izvedljive ter vodijo k doseganju kazalnikov in rezultatov projekta.
30
30
Predlagane aktivnosti so delno jasno opredeljene, utemeljene ali povezane in skladne s cilji in predmetom javnega razpisa. Aktivnosti so delno izvedljive ter delno vodijo k doseganju kazalnikov in rezultatov projekta.
15
Predlagane aktivnosti niso jasno opredeljene, utemeljene, povezane in skladne s cilji in predmetom javnega razpisa. Aktivnosti niso izvedljive ter ne vodijo k doseganju kazalnikov in rezultatov projekta.
(Prijavnica, točka 2.4)
0
40
3.2. Kakovost predloga organizacijskega in terminskega načrta ter zagotavljanje utemeljenosti in racionalnosti finančnega načrta in stroškov, vključno z izkazovanjem realne izvedljivosti v obdobju trajanja operacije ter doseganje kazalnikov:
– ocenjuje se skladnost organizacijskega in terminskega načrta glede na predvidene aktivnosti ter jasnost in utemeljenost finančnega načrta, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi ter ustreznost načrtovanja doseganja kazalnikov glede na predviden terminski načrt ter glede na predvidene stroške
Organizacijski in terminski načrt predvidenih aktivnosti je ustrezen, finančni načrt je utemeljen in povezan s predvidenimi aktivnostmi, načrt doseganja kazalnikov je ustrezen glede na predviden terminski načrt in stroške.
10
10
Organizacijski in terminski načrt predvidenih aktivnosti je delno ustrezen, finančni načrt je delno utemeljen in povezan s predvidenimi aktivnostmi, načrt doseganja kazalnikov je delno ustrezen glede na predviden terminski načrt in stroške.
5
Organizacijski in terminski načrt predvidenih aktivnosti je neustrezen, finančni načrt je neutemeljen in ni povezan s predvidenimi aktivnostmi, načrt doseganja kazalnikov ni ustrezen glede na predviden terminski načrt in stroške.
(Prijavnica, točka 2.5 in 2.6)
0
Največje možno število točk – SKUPAJ
160
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezno vlogo, je sto šestdeset točk iz vseh treh sklopov meril, pri čemer mora prijavitelj pri vsakem posameznem merilu doseči najmanj pet točk oziroma pri merilu pod točko 3.1 pa najmanj petnajst točk.
Na podlagi meril bo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbran en prijavitelj, ki bo dosegel največ točk. Izbrani prijavitelj bo operacijo izvajal tako v obeh kohezijskih regijah, pri čemer KRVS vključuje: pomursko, podravsko, koroško, savinjsko, zasavsko, posavsko, jugovzhodno Slovenijo in primorsko-notranjsko statistično regijo; KRZS pa vključuje: osrednjeslovensko, gorenjsko, goriško in obalno-kraško statistično regijo.
V primeru, da bi po merilih za izbor dva ali več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki z vlogo doseže večje število točk pri 1. sklopu meril »Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije«. Če dosegajo prijavitelji pri navedenem sklopu meril enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pri 2. sklopu meril »Vključevanje ključnih deležnikov«. Če dosegajo prijavitelji tudi pri navedenem sklopu meril enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pri 3. sklopu meril »Kakovost predlogov in zagotavljanje utemeljenosti finančnega načrta ter stroškov«. V primeru, da je število še vedno enako, o izbiri odloči žreb. Podrobnejši opis postopka izvedbe žreba ter ocenjevalnega postopka je naveden v 9. točki (Odpiranje, preverjanje in ocenjevanje vlog) Navodil za prijavo tega javnega razpisa.
Če izbrani prijavitelj v roku, določenem s sklepom o izboru, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 16.815.893,80 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2018: 6.969.033,12 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 4.181.419,87 EUR, od tega:
– 3.345.135,90 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 836.283,97 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 2.787.613,25 EUR, od tega:
– 2.230.090,60 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 557.522,65 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2019: 2.430.110,68 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 1.458.066,41 EUR, od tega:
– 1.166.453,13 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 291.613,28 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 972.044,27 EUR, od tega:
– 777.635,42 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 194.408,85 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2020: 2.813.250,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 1.687.950,00 EUR, od tega:
– 1.350.360,00 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 337.590,00 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 1.125.300,00 EUR, od tega:
– 900.240,00 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 225.060,00 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2021: 2.813.250,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 1.687.950,00 EUR, od tega:
– 1.350.360,00 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 337.590,00 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 1.125.300,00 EUR, od tega:
– 900.240,00 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 225.060,00 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2022: 1.790.250,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 1.074.150,00 EUR, od tega:
– 859.320,00 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 214.830,00 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 716.100,00 EUR, od tega:
– 572.880,00 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 143.220,00 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
9. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od objave javnega razpisa do dne 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od objave javnega razpisa do dne 15. 11. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
11. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
12. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
13. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– standardni stroški na enoto za izvajanje programov,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
– posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % od neposrednih upravičenih stroškov za osebje (brez dokazil) skladno z 68(1)(b) členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– stroški informiranja in komuniciranja (le za prijavitelja) ter
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (le za prijavitelja).
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški za izvajanje programov NPIU (za prijavitelja in konzorcijske partnerje) so standardni stroški na enoto za izvajanje programov.
Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov pri vodji konzorcija in konzorcijskih partnerjih v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo je sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto v okviru javnega razpisa »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«, št. 5442-153/2016/8 z dne 9. 4. 2018, ki določa:
– standardni strošek na uro izvedbe programa na udeleženca v višini 6,15 EUR (SSE 1), za programe, ki trajajo do vključno 200 ur in 4,35 EUR (SSE 2) za programe, ki trajajo 201 uro in več, pri čemer se navedeni stroški nanašajo na programe, ki so opredeljeni v točki 5 tega javnega razpisa, alineje a, b, c, d in f;
– standardni strošek na kreditno točko izvedbe višješolskih študijskih programov za programe iz točke 5e tega javnega razpisa, in sicer v višini: 39,22 EUR za 1. programsko skupino* (SSE 3), 44,57 EUR za 2. programsko skupino (SSE 4), 48,14 EUR za 3. programsko skupino (SSE 5) ter 57,05 EUR za 4. programsko skupino (SSE 6).
* Skladno s Pravilnikom o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/08, 90/12, 104/15 in 56/17).
Za uveljavljanje standardnega stroška na uro izvedbe programa na udeleženca so potrebna najmanj naslednja dokazila:
– program, v kolikor ni javno veljaven,
– lista prisotnosti s podpisi udeležencev, iz katere je razvidno število ur, ki jih je posamezni udeleženec obiskal,
– obračun stroška na enoto.
Za uveljavljanje standardnega stroška na enoto na kreditno točko izvedbe programa na udeleženca so potrebna naslednja dokazila:
– potrdilo šole za vsako posamezno opravljeno študijsko obveznost, ki je kreditno ovrednotena,
– obračun stroška na enoto.
Upravičeni stroški za upravljanje projektne pisarne so:
a) pri prijavitelju (vodji konzorcija):
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za vodenje projektne pisarne,
– posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % od neposrednih upravičenih stroškov za osebje (brez dokazil),
– stroški informiranja in komuniciranja ter
– stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Prijavitelj je upravičen do sredstev za informiranje in komuniciranje, ki so namenjena promociji projekta na nacionalni ravni. Višina teh sredstev, vključno s stroški storitev zunanjih izvajalcev, znaša praviloma 25 %, ne sme pa presegati 35 %, vrednosti sredstev, namenjenih za stroške plač in prispevkov v zvezi z delom za vodenje projektne pisarne pri prijavitelju.
b) pri največ osem konzorcijskih partnerjih:
– strošek plače in povračil stroškov v zvezi z delom za koordiniranje projektne pisarne,
– posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % od neposrednih upravičenih stroškov za osebje (brez dokazil).
Način zaposlitve in število zaposlitev je podrobneje opredeljen v točki 5.2 tega javnega razpisa.
Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % od neposrednih upravičenih stroškov za osebje: znesek se izračuna od vrednosti stroškov plač in prispevkov ter stroškov osebja zunanjih izvajalcev (delo po avtorski in podjemni pogodbi ter delo preko študentskega servisa).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (točki 12 Navodil za prijavo na javni razpis, točki 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in točki 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ali tega javnega razpisa, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
14. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
15. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
16. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
17. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
18. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija za izvedbo postopka javnega razpisa odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
21. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
22. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (točka 16 Navodil za prijavo na javni razpis).
23. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
24. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
26. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 28. 6. 2018 do 14. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v enem pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (na CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali »Obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
27. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 29. 6. 2018 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (sejna soba P23-24) in bo javno.
Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o izboru/zavrnitvi/zavržbi prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
28. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o izboru/zavrnitvi/zavržbi sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
29. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, in sicer http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov tina.horvat(at)gov.si ali vsak delovni dan med 10. in 11. uro ter med 13. in 14. uro pokličete Tino Horvat (tel. 01/400-57-37).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost