Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

Št. 430-6/2018-2 Ob-2275/18, Stran 1291
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter v skladu z drugo in deseto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 11. točko 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/18), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2018
1. Naziv in sedež uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za leto 2018 so za namen predmetnega javnega razpisa v okviru proračunske postavke »1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva« zagotovljena sredstva v višini 15.000 EUR. Ne glede na navedeno si Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2018, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2018 za dejavnosti društva, izvedene v letu 2018.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva v Občini Litija, ki so lahko upravičena le do sredstev za svoje aktivnosti, izvedene v letu 2018.
Upravičeni so naslednji stroški:
– stroški strokovnega izobraževanja,
– stroški promocijske dejavnosti,
– stroški organiziranja, izvedbe ali sodelovanja na prireditvah ali tekmovanjih.
Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala do 100 % njihove vrednosti, lahko pa glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev tudi manj.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če ima več kot polovica registriranih članov društva stalno prebivališče na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine Litija in se izvaja v interesu Občine Litija.
Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati oba naslednja pogoja:
– imajo registrirano dejavnost na področju kmetijstva, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta društva oziroma združenja,
– so v primeru, da so bila pogodbena stranka Občine Litija v obdobju 2013–2017, izpolnila vse svoje obveznosti do Občine Litija iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje društev s področja kmetijstva.
V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega razpisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava izloči in se je ne ocenjuje po merilih.
5. Merila
Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev, so:
TOČKE 
Število članov s stalnim prebivališčem iz Občine Litija
največ: 25
< 50 % vseh članov
0
50 – do vključno 60 % vseh članov
5
60 – do vključno 70 % vseh članov
10
70 – do vključno 80 % vseh članov
15
80 – do vključno 90 % vseh članov
20
90 – do vključno 100 % vseh članov
25
Obseg in izvedbena raven na razpis prijavljenih dejavnosti
največ: 75
organizacija predavanja za člane društva
0–5
organizacija strokovnega predavanja za občane
0–8
organizacija samostojne prireditve, dogodka, razstave ipd.
0–17
izvajanje aktivnosti za promoviranje ekološkega kmetovanja
0–8
sodelovanje organizacije ali društva na prireditvi na območju občine 
0–8
sodelovanje na prireditvi ali dogodku, katerega organizator je Občina Litija (npr. podeželje v prazničnem mestu ipd.)
0–15
organizacija strokovne ekskurzije
0–4
organizacija tekmovanja ali udeležba na tekmovanju
0–5
izdaja publikacije
0–5
Skupaj največ
100
Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih oziroma razpoložljivih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dodeljenih prijavljenim društvom, ki so pri ocenjevanju dosegli vsaj 60 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev, ki zberejo več kot 40 točk, in sicer po naslednji formuli:
Znesek sofinanciranja posameznega upravičenca = vrednost točke * število doseženih točk s strani tega upravičenca
6. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in – če prijavitelj posluje z žigom – tudi žigosani.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– fotokopija temeljnega akta,
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam vseh članov društva in seznam članov društva s stalnim prebivališčem v Občini Litija,
– finančno poročilo in poročilo o delu društva za preteklo leto,
– letni program dela za leto 2018, ki mora biti finančno ovrednoten.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje vlog bo potekalo dne 3. 7. 2018 in ne bo javno.
8. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.
Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev ter nato še strokovni pregled ter ocena vlog prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje.
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s strani župana izdan sklep o višini odobrenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. Če se društvo oziroma združenje v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
9. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini Litija, soba 44 (II. nadstropje), ali pa jo pošljejo po pošti. Prijave morajo biti predložene najkasneje 29. 6. 2018 do 12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja, na sprednji strani pa z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2018«.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
10. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.
Kontaktna oseba je Peter Repovš.
12. Ostale določbe
V primeru naknadne ugotovitve, da društvo oziroma združenje ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, lahko Občina Litija zavrne njegovo prijavo.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti