Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 5568.

  
Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 101., 102., 124., 152., 207., 255.e, 255.f, 266., 266.f, 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16 in 30/17) se 28. člen spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(stroški za pooblaščence, ki niso odvetniki) 
(1) Pooblaščencem, ki so člani stanovskega združenja, se stroški odmerijo po pravilih njihovega stanovskega združenje, vendar ne več, kot je določeno za odvetnike po odvetniški tarifi. Uradna oseba mora preveriti, ali so priglašeni stroški v skladu s pravili njihovega stanovskega združenja oziroma odvetniško tarifo. Povrnejo se le dejanski stroški zastopanja v višini, kot jih določajo pravila stanovskega združenja oziroma odvetniška tarifa; če so priglašeni višji stroški ali stroški, ki sploh niso nastali, jih uradna oseba ustrezno zniža.
(2) Pooblaščencem, ki niso člani stanovskega združenja, se stroški odmerijo po predpisih, ki urejajo povračilo stroškov pooblaščencev v upravnem postopku.«.
2. člen 
Za 86.g členom se doda nov DVANAJSTI A. DEL in novi 86.h, 86.i, 86.j, 86.k, 86.l, 86.m, 86.n in 86.o členi, ki se glasijo:
»DVANAJSTI A. DEL VSEBINA VLOG V SKLADU Z ZDoh-2
86.h člen 
(vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine) 
(1) Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine v skladu z drugim odstavkom 270. člena ZDavP-2 vložijo le zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in zavezanci, ki želijo te podatke spremeniti.
(2) Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijski podatki o zavezancu,
– identifikacijski podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki jih zavezanec pri informativnem izračunu dohodnine želi uveljavljatikot posebno olajšavo (ime in priimek, davčna številka, leto rojstva, sorodstveno razmerje, čas vzdrževanja, znesek prispevkov za preživljanje),
– identifikacijski podatki drugega zavezanca, od katerega zavezanec želi prevzeti razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (ime in priimek, davčna številka),
– identifikacijski podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki jih zavezanec pri informativnem izračunu dohodnine ne želi uveljavljatikot posebno olajšavo, kljub temu, da jih je med letom uveljavljal pri izračunu akontacije dohodnine (ime in priimek, davčna številka, leto rojstva).
(3) Obrazec »Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine« se objavi na spletni strani finančne uprave.
86.i člen 
(vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost) 
(1) Vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po drugem odstavku 270. člena ZDavP-2 lahko vložijo zavezanci za vlaganje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu ali v okviru agrarne skupnosti.
(2) Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost vsebuje naslednje podatke:
1. identifikacijski podatki o zavezancu;
2. podatki o vlaganjih v okviru kmečkega gospodinjstva:
– vrsta in vrednost vlaganja,
– številka računa,
– ime organa, ki je izdal odločbo o odobritvi sofinanciranja vlaganja,
– številka in datum izdaje odločbe o odobritvi sofinanciranja vlaganja,
– znesek sofinanciranja vlaganja;
3. podatki o vlaganjih zavezanca v okviru agrarne skupnosti:
a) podatki o agrarnih skupnostih in deležih članov kmečkih gospodinjstev v agrarnih skupnostih:
– KMG-MID agrarne skupnosti,
– ime in sedež agrarne skupnosti,
– podatki o članu kmečkega gospodinjstva, ki ima delež v agrarni skupnosti (davčna številka, ime in priimek, delež v agrarni skupnosti);
b) podatki o vlaganjih v posamezni agrarni skupnosti:
– KMG-MID agrarne skupnosti,
– vrsta vlaganja in vrednost vlaganja, številka računa,
– ime organa, ki je izdal odločbo o odobritvi sofinanciranja vlaganja,
– številka in datum odločbe o odobritvi sofinanciranja vlaganja,
– znesek sofinanciranja vlaganja;
4. priloge (popis dokumentov, ki jih zavezanec prilaga k vlogi).
(3) Obrazec »Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost« se objavi na spletni strani finančne uprave.
86.jčlen
(vsebina obvestila o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine) 
(1) Davčni zavezanec – rezident, ki v skladu s 114. členom ZDoh-2 uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, ali od drugega dohodka, ki ga prejema redno za mesečno obdobje, o tem pisno obvesti glavnega delodajalca, izplačevalca pokojnine ali izplačevalca drugega dohodka.
(2) Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine v skladu z drugim odstavkom 287. člena ZDavP-2 vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijski podatki o davčnem zavezancu,
– identifikacijski podatki o glavnem delodajalcu/ izplačevalcu pokojnine/ izplačevalcu drugega dohodka,
– podatki o uveljavljanih vzdrževanih družinskih članih (ime in priimek uveljavljanega vzdrževanega družinskega člana, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje).
86.k člen 
(zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od odhodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine) 
(1) Zavezanec vloži zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine v skladu s prvim odstavkom 289. člena ZDavP-2.
(2) Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vsebuje naslednje podatke:
1. identifikacijski podatki o plačniku davka (izplačevalcu) in podatki o prejetem dohodku iz drugega pogodbenega razmerja;
2. podatki o dejanskih stroških v zvezi z opravljanjem dela in storitev:
a) dejanski stroški prevoza na delo in z dela po mesecih in v skupnem znesku:
– običajno prebivališče,
– mesec,
– davčna številka izplačevalca,
– mesto opravljanja dela,
– javno prevozno sredstvo (vrsta, skupni znesek vozovnice),
– lastno prevozno sredstvo (število kilometrov, znesek),
– skupni znesek (vozovnic, kilometrov, kilometrine);
b) dejanski stroški prevoza na službenem potovanju po datumu izplačila in v skupnem znesku:
– davčna številka izplačevalca,
– mesto začetka/konca,
– mesto opravljanja dela,
– javno prevozno sredstvo (vrsta, skupni znesek vozovnice),
– lastno prevozno sredstvo (število kilometrov, znesek, cestnina, parkirnina);
c) dejanski stroški nočitve po izplačevalcu in v skupnem znesku (davčna številka izplačevalca, mesto opravljanja dela, število nočitev, znesek);
3. priloge (popis dokumentov, ki jih zavezanec prilaga k zahtevku).
(3) Obrazec »Vloga za zmanjšanje davčne osnove od odhodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine« se objavi na spletni strani finančne uprave.
86.l člen 
(vsebina zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov) 
(1) Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov iz četrtega odstavka 41. člena ZDoh-2, ki ga v skladu s tretjim odstavkom 289. člena ZDavP-2 vloži davčni zavezanec, nerezident v 15 dneh od izplačila dohodka, vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijske podatke o davčnem zavezancu, nerezidentu,
– podatke o plačniku davka,
– podatke o prejetem dohodku iz drugega pogodbenega razmerja (datum izplačila dohodka,
znesek prejetega dohodka, znesek davka, ki ga je plačnik davka odtegnil od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja),
– podatke o dejanskih stroških v zvezi s prejetim dohodkom iz drugega pogodbenega razmerja,
– podatke o številki transakcijskega računa.
(2) Obrazec »Vloga za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov« se objavi na spletni strani finančne uprave.
86.m člen 
(vloga za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi) 
(1) Vloga za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi v skladu s prvim odstavkom 303. člena ZDavP-2 vsebuje:
– podatke o zavezancu, ki preneha z opravljanjem dejavnosti, in o zavezancu, ki nadaljuje dejavnost celotnega podjetja ali dela podjetja oziroma o pravni osebi, na katero se prenaša podjetje ali del podjetja, ter
– izjave o izpolnjevanju pogojev, določenih z ZDoh-2 (izjavo zavezanca, ki preneha z opravljanjem dejavnosti, in izjavo zavezanca, ki nadaljuje dejavnost celotnega podjetja ali dela podjetja oziroma izjavo odgovorne osebe pravne osebe, na katero se prenaša podjetje ali del podjetja).
(2) Obrazec »Vloga za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi« se objavi na spletni strani finančne uprave.
86.n člen 
(zahtevek za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov davčnega zavezanca, nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika) 
(1) Zahtevek za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov davčnega zavezanca, nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika po 311.a členu ZDavP-2 vsebuje podatke o:
– plačniku davka (potrebne za identifikacijo plačnika),
– aktivnosti, v zvezi s katero davčni zavezanec, nerezident uveljavlja višje normirane stroške ali dejanske stroške, pravni podlagi in datumu ali obdobju opravljanja aktivnosti,
– prejetemu dohodka davčnega zavezanca, nerezidenta (datum izplačila, višina dohodka, znesek normiranih stroškov in davčni odtegljaj),
– izpolnjevanju pogojev davčnega zavezanca, nerezidenta za višje normirane stroške, ki sicer veljajo za vstop in obstoj v sistemu normiranih odhodkov, določenih v zakonu, ki ureja dohodnino,
– dejanskih stroških davčnega zavezanca, nerezidenta (razčlenitev dejanskih stroškov in znesek),
– transakcijskem (osebnem) računu davčnega zavezanca, nerezidenta in
– prilogah.
(2) K zahtevku se priložijo:
– dokument, na podlagi katerega je davčni zavezanec, nerezident opravil posamezno aktivnost,
– dokazilo o višini prihodkov iz dejavnosti v davčnem letu pred davčnim letom prejema (izplačila) dohodka, ki so ugotovljeni po pravilih oziroma predpisih države rezidentstva davčnega zavezanca, nerezidenta,
– če prihodki iz dejavnosti iz prejšnje alineje presegajo 50.000 eurov (in so hkrati nižji od 100.000 eurov), se priloži tudi dokazilo, da je bila pri davčnem zavezancu, nerezidentu po pravilih oziroma predpisih njegove države rezidentstva, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev,
– dokazila (račune) o nastanku dejanskih stroškov, ki se nanašajo na opravljanje posamezne aktivnosti.
(3) Obrazec »Zahtevek za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika« se objavi na spletni strani finančne uprave.
86.o člen 
(obvestilo o uveljavljanju davčne osnove od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah) 
(1) Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah v skladu s prvim odstavkom 327. člena ZDavP-2, ki ga davčni zavezanec, rezident, predloži ob sklenitvi pogodbe o varčevanju oziroma vezavi denarnih sredstev, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodbe sklenjena, vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijske podatke o davčnem zavezancu, rezidentu,
– identifikacijske podatke o banki ali hranilnici,
– izjavo davčnega zavezanca, rezidenta, da v skladu s 327. členom ZDavP-2 uveljavlja možnost, da se v davčno osnovo od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah, vštejejo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta, do katerih je upravičen na podlagi sklenjenih pogodb,
– podatke o pogodbah, sklenjenih o vezavi denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (datum sklenitve, številka in predmet pogodbe),
– kraj in datum predložitve obvestila oziroma sklenitve pogodbe, v katero lahko banka ali hranilnica vključi predpisane podatke za uveljavljanje davčne osnove po 84. členu ZDoh-2.
(2) Podatki iz prvega odstavka so lahko vključeni v besedilo pogodbe iz drugega odstavka 327. člena ZDavP-2.
(3) Obrazec »Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah« se objavi na spletni strani finančne uprave.«.
3. člen 
V Prilogi 18 se v poglavju I. PODATKI O IMETNIKU RAČUNA opis TIN (identifikacijska številka davkoplačevalca) spremeni tako, da se črta besedilo za drugim stavkom in se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Poročevalska finančna institucija, pri poročanju podatkov za leto 2017, 2018 in 2019, ni dolžna poročati identifikacijske številke davkoplačevalca v zvezi z računom, ki ga vodi na dan 30. junij 2014, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– poročevalska finančna institucija pridobi in poroča podatek o datumu rojstva (v elementu BirthDate v sklopu PersonParty_Type) imetnika računa ali obvladujoče osebe, za katero ZDA TIN ni poročan;
– poročevalska finančna institucija od imetnika računa vsako leto zahteva predložitev manjkajoče ZDA TIN in
– pred poročanjem poročevalska finančna institucija izvede elektronsko poizvedbo po lastni bazi podatkov za manjkajočo ZDA TIN.
Če so izpolnjeni navedeni pogoji se v element TIN vpiše devet (9) velikih črk A, na način AAAAAAAAA. V skladu z navedenim je element obvezen za informacije, ki se poročajo za leto 2020 in naslednja leta.«.
V poglavju III. PODATKI O RAČUNU POROČANJA se pod opisom AccountHolder (imetnik računa) doda besedilo, ki se glasi: »V primeru skupnih računov, se za vsakega imetnika računa ločeno poroča podatke o računu tako, da se vsakemu imetniku računa pripiše celotno stanje ali vrednost skupnega računa.«.
4. člen 
V Prilogi 21 se v razdelku 1.3 z naslovom TELO SPOROČILA v Preglednici 2 v vrhnjem elementu Dodatne informacije (AdditionalInfo), v elementu Druge informacije (OtherInfo), v tretjem stolpcu z naslovom »Opis/Vrednost« v predzadnji alineji prvega odstavka črta beseda »ter« in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– naziv mednarodne skupine podjetij, če se le-ta razlikuje od naziva poročevalca (v tem primeru se v elementu Opisna referenca (SummaryReference) vpiše vrednost »CBC611«) ter.«.
V Preglednici 2 se v elementu Opisna referenca (SummaryReference) v tretjem stolpcu z naslovom »Opis/Vrednost« doda enajsta alineja »CBC611« – naziv mednarodne skupine podjetij«.
V razdelku 1.3.1.1 se v razdelku z naslovom Sklop Opis (Summary) v tretjem odstavku besedilo »Vsi zneski se vpisujejo brez centov. Vse negativne vrednosti se morajo vpisati z oznako »-« pred vrednostjo (npr. -1.234 EUR).« nadomesti z besedilom: »Vsi zneski se vpisujejo v celih številkah, brez pik in decimalk (npr. 1928374). Vse negativne vrednosti se morajo vpisati z oznako »-« pred vrednostjo (npr. -23456)«.
V Preglednici 5 se v drugi vrstici drugega stolpca z naslovom »Element« črta beseda »Osebe« in nadomesti z besedo »Oseba«. V tretji vrstici tretjega stolpca z naslovom »Opis/Vrednost« se črta beseda »oseb« in nadomesti z besedo »osebe«.
V Preglednici 5 se v tretji vrstici drugega stolpca z naslovom »Element« črta besedilo »vključene družbe – osebe v sestavi« in nadomesti z besedilom »organizacije ali ustanovitve«. V tretji vrstici tretjega stolpca z naslovom »Opis/Vrednost« se beseda »vključena« nadomesti z besedo »ustanovljena«.
V Preglednici 5 se v četrti vrstici drugega stolpca z naslovom »Element« črta besedilo »glavne ekonomske« in nadomesti z besedilom »glavnih ekonomskih«. V četrti vrstici tretjega stolpca z naslovom »Opis/Vrednost« se črta besedilo »glavne ekonomske« in nadomesti z besedilom »glavnih ekonomskih«. Besedilo »Dovoljene vrednosti so:« se nadomesti z besedilom »Možen je vnos več vrednosti. Obvezen je vnos vsaj ene izmed dovoljenih vrednosti:«.
V Preglednici 5 se v peti vrstici drugega stolpca z naslovom »Element« doda besedilo »glede osebe v sestavi«.
V Preglednici 6 se besedilo »davčna številka« in »identifikacijska davčna številka« nadomesti z besedilom »identifikacijska številka zavezanca za davek« v ustreznem sklonu.
V preglednici 7 se v drugi vrstici tretjega stolpca z naslovom »Opis/Vrednost« za besedilom »Vpiše se ena izmed vrednosti:« doda besedilo »»OECD0« – ponovno poslani podatki o Poročevalcu (ReportingEntity). Dodatno se pošiljajo zapisi vrhnjih elementov CbC Poročila (CbCReports) in/ali Dodatne informacije (AdditionalInfo) za isto poročevalsko obdobje, in se podatki o Poročevalcu (ReportingEntity) ne spreminjajo;« in nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vrednost elementa »OECD0« se uporabi samo za vrhnji element Poročevalec (ReportingEntity) v primeru predložitve novih zapisov vrhnjih elementov CbC Poročila (CbCReports) in/ali Dodatne informacije (AdditionalInfo), kadar so podatki o Poročevalcu (ReportingEntity) že predloženi in se ne spreminjajo.«.
5. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini zahtevka za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika (Uradni list RS, št. 79/17).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06),
– Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi (Uradni list RS, št. 103/10),
– Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika (Uradni list RS, št. 9/11),
– Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06),
– Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06) in
– Pravilnik obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 101/15).
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-143/2018
Ljubljana, dne 28. maja 2018
EVA 2018-1611-0007
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti