Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1871. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2018, stran 5629.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 26. redni seji dne 30. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-1 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.030.030
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.559.083
70
DAVČNI PRIHODKI
2.687.873
700 Davki na dohodek in dobiček
2.353.043
703 Davki na premoženje
267.100
704 Domači davki na blago in storitve
67.730
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
871.210
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
647.010
711 Takse in pristojbine
6.400
712 Globe in druge denarne kazni
23.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
118.200
714 Drugi nedavčni prihodki
76.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
137.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
80.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
57.000
73
PREJETE DONACIJE
1.878
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731 Prejete donacija iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
332.069
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
307.683
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
24.386
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.866.753
40
TEKOČI ODHODKI
1.464.974
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
409.177
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
60.515
402 Izdatki za blago in storitve
955.582
403 Plačila domačih obresti
28.700
409 Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.661.973
410 Subvencije
213.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
661.991
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
150.830
413 Drugi tekoči domači transferi
635.352
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.703.085
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.703.085
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
36.721
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
28.461
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.260
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–836.723
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
379.162
50
ZADOLŽEVANJE
379.162
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
155.000
55
ODPLAČILA DOLGA
155.000
550 Odplačilo domačega dolga
155.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–612.561
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
224.162
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
836.723
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
620.852
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.«
2. člen 
Spremeni se 19. člen, tako da se glasi:
»19. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina v letu 2018 dodatno zadolži v višini 379.162 EUR.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2018-15
Komen, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti