Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

Št. 430-9/2018-9 Ob-2282/18, Stran 1295
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17 in 32/18), Pravilnika o subvencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 32/18) ter Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2018 (št. 032-1/2018-7, sprejet na seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 15. 2. 2018) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana v letu 2018
1. Razpisovalec: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje ohranjanja avtentične kraške kulturne krajine na območju Občine Sežana, katere pomemben element so kraški suhi zidovi.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje naslednjih treh sklopov:
I. obnova suhega zidu na območju Občine Sežana s poudarkom na tistih območjih od koder je večja vidnost suhih zidov iz javnih površin ter na območjih suhih zidov ob javnih, turističnih, učnih in drugih poteh, ki so namenjene širši javnosti;
II. nabava avtohtonega kraškega kamna namenjenega za obnovo suhega zidu;
III. izobraževalni program za pridobitev certifikata oziroma potrdila o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec kraške suhozidne gradnje, za katerega lahko (skladno z obsegom določenim v Izobraževalnem programu Partnerstva kraške suhozidne gradnje za praktike oziroma ljubitelje, ki je priloga razpisni dokumentaciji) subvencijo uveljavljajo tudi ostali prijavitelji, ki na koncu prejmejo potrdilo Partnerstva o udeležbi.
4. Sredstva in višina subvencioniranja
Občina Sežana razpisuje sredstva za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2018 (proračunska postavka 180212 – Subvencioniranje obnove kraških suhih zidov) v okvirni vrednosti 40.000,00 €. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 10. 2018.
Glede na sklope iz 3. točke se subvencije podelijo na naslednji način:
– za prijave pod sklop I. se subvencionira 40 % ocenjene vrednosti (ocenjena vrednost za adaptacijo porušenega dela suhega zidu (to vključuje rušenje, zlaganje, odbiranje in ponovno zidanje) je 70,00 €/m², za ponovno izgradnjo kraškega suhega zidu (to vključuje zidanje zidu, kjer je nekoč dejansko že obstajal) pa je 40,00 €/m²);
– za prijave pod sklop II. se subvencionira največ 40 % upravičenih sredstev;
– za prijave pod sklop III. (izvede se samo v primeru, da je več kot 10 prijaviteljev) se subvencionira največ 235,00 € za pridobitev certifikata in 110,00 € za pridobitev potrdila, kar znaša 50 % od celotne vrednosti izobraževalnih programov.
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi na več sklopov razpisa.
Za fizične osebe, ki so upravičene do dodelitve subvencij na podlagi tega javnega razpisa, dodeljena subvencija predstavlja bruto znesek, od katerega bo odštet zakonsko predpisan davčni odtegljaj po splošni stopnji 25 %.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem enkrat mesečno po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in glede na točkovno razvrstitev v istem obdobju (tj. v istem mesecu) prispelih popolnih vlog, in sicer do porabe sredstev. V primeru porabe sredstev, vloge, ki so prispele v istem obdobju in so dosegle najmanjše število točk, ne bodo subvencionirane. V tem primeru se upravičenci lahko prijavijo na razpis v naslednjem letu.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Pogoji za sodelovanje na razpisu za subvencioniranje prijav pod sklopom I.:
– prijavitelj je lahko pravna oseba, ki je lastnik ali najemnik ali upravljavec zemljišča na katerem se nahaja suhi zid ali je zemljišče javno dobro,
– prijavitelj je lahko fizična oseba, ki je lastnik, solastnik, najemnik ali upravljavec zemljišča na katerem se nahaja suhi zid,
– v primeru, ko prijavitelj ni lastnik zemljišča na katerem se nahaja suhi zid, mora v pridobiti soglasje (so)lastnika,
– zemljišče, na katerem se nahaja suhi zid, mora biti na območju Občine Sežana,
– v primeru, ko gre za obnovo mejnega suhega zidu, mora prijavitelj pridobiti soglasje lastnika mejaša,
– v primeru prijave obnove mejnega zidu s strani obeh lastnikov zemljišč, ki ju razmejuje isti suhi zid, se subvencijo razdeli glede na lastništvo in ocenitev vloge,
– v primeru, ko gre za obnovo suhega zidu v registrirani nepremični kulturni dediščini ali kulturnem spomeniku, mora prijavitelj pridobiti kulturnovarstveno soglasje,
– prijavitelj mora upoštevati tipologijo in standarde kvalitetne kraške suhozidne gradnje, ki je del razpisne dokumentacije ter usmeritve komisije pri opravljanju nadzora,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 60 % upravičenih stroškov,
– prijavitelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Sežana.
Pogoji za sodelovanje na razpisu za subvencioniranje prijav pod sklopom II.:
– prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je obenem tudi prijavitelj sklopa I.,
– ostali pogoji so enaki pogojem za prijavo pod sklop I.
Pogoji za sodelovanje na razpisu za subvencioniranje prijav pod sklopom III.:
– prijavitelj je lahko fizična oseba, ki je lastnik, solastnik, najemnik ali upravljavec zemljišča na katerem se nahaja suhi zid,
– zemljišče, na katerem se nahaja suhi zid, mora biti na območju Občine Sežana,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov,
– prijavitelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Sežana.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana v letu 2018 (v nadaljevanju: komisija). Le-ta bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, vlog, ki bodo prispele po porabi sredstev ter vlog prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
7. Merila za sofinanciranje
Prijave bo po vrstnem redu prispetja pregledala in ocenila komisija enkrat mesečno. Komisija bo prijavitelje razvrstila glede na točkovanje popolnih prijav, ki bodo prispele v istem obdobju (tj. v istem mesecu).
Razvrščanje prijav pod sklop I. bo potekalo po naslednjih kriterijih:
a) obstoječe stanje zidu
zidu ni več, vendar je nekoč dejansko že obstajal
30 točk
zid je v celoti porušen
20 točk
zid je delno porušen
10 točk
b) nevarnost rušenja suhega zidu
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine ter ogroža ljudi in živali
30 točk
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine
20 točk
grozi delno porušenje zidu
10 točk
c) obseg obnove
zid bo v celoti obnovljen
20 točk
zid bo delno obnovljen
10 točk
d) pomen in lokacija suhega zidu
zid ima velik javni pomen in je lociran na ali ob javni površini
30 točk
zid ima srednji javni pomen in je lociran na površini vidni iz javnih površin
20 točk
zid ima majhen javni pomen in je komaj viden iz javnih površin
10 točk
e) dostopnost in izpostavljenost suhega zidu
zid je javno dostopen in izpostavljen iz obeh strani ali gre za podporni zid
20 točk
zid je javno dostopen in izpostavljen z ene strani
10 točk
f) tipologija suhega zidu
pri obnovi suhega zidu se bo upoštevala izvorna izvedba vrha zidu
10 točk
g) standardi kvalitetne kraške suhozidne gradnje
zid bo v celoti obnovljen s kamnom iz dotičnega suhega zidu
20 točk
zid bo obnovljen deloma s kamnom iz dotičnega suhega zidu, deloma s kamnom iz bližnje okolice,
ki ni iz kamnoloma
10 točk
h) prijava tudi pod sklop III
prijavitelj si bo pridobil certifikat oziroma potrdilo o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec kraške suhozidne gradnje
30 točk
prijavitelj se bo udeležil izobraževalnega programa za praktike in pridobil potrdilo o udeležbi
20 točk
prijavitelj bo obnovo suhega zidu naročil zunanjemu izvajalcu s certifikatom oziroma potrdilom o usposobljenosti z imenovanjem v naziv izvedenec kraške suhozidne gradnje oziroma ima ta certifikat že sam prijavitelj
10 točk
i) višina lastnih sredstev
prijavitelj zagotavlja več kot 80 % upravičenih stroškov
30 točk
prijavitelj zagotavlja več kot 75 % upravičenih stroškov
20 točk
prijavitelj zagotavlja več kot 70 % upravičenih stroškov
10 točk
Razvrščanje prijav pod sklop II. bo potekalo po kriteriju glede na način nabave avtohtonega kraškega kamna, pri čemer je prepovedano rušenje drugih suhih zidov za te namene:
prevoz avtohtonega kraškega kamna iz neposredne okolice v Občini Sežana
30 točk
prevoz avtohtonega kraškega kamna iz območja Krasa
20 točk
nakup avtohtonega kraškega kamna iz kamnoloma na območju Krasa
10 točk
Razvrščanje prijav pod sklop III. bo potekalo po kriteriju glede na višino lastnih sredstev prijavitelja:
prijavitelj zagotavlja več kot 70 % upravičenih stroškov
30 točk
prijavitelj zagotavlja več kot 65 % upravičenih stroškov
30 točk
prijavitelj zagotavlja več kot 60 % upravičenih stroškov
20 točk
prijavitelj zagotavlja več kot 55 % upravičenih stroškov
10 točk
Obenem prijavitelj pridobi še 10 dodatnih točk, če se je prijavil tudi pod sklop I.
Večje število doseženih točk pomeni večjo možnost za pridobitev sredstev.
8. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto v istem obdobju oddanih prijav in izločila tiste, ki niso v skladu z razpisnim področjem ter pripravila predlog prejemnikov sredstev in predlog razdelitve razpisanih sredstev.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.
10. Razpisni rok
Rok, do katerega morajo biti oddane prijave, prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno torka, 30. 10. 2018.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 30. 10. 2018), ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavitelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– tipologija in standardi subvencioniranih kraških suhih zidov v Občini Sežana s priloženim priročnikom za vzdrževanje in gradnjo prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov,
– izobraževalni program Partnerstva kraške suhozidne gradnje.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o lastništvu zemljišča na katerem se nahaja suhi zid – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev (če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino),
– soglasje lastnikov ali solastnikov zemljišča v primeru, da je prijavitelj solastnik, najemnik ali upravljavec v primeru prijave pod sklop I.,
– ponudbo oziroma predračun v primeru prijave pod sklop II.,
– soglasje lastnika mejaša v primeru, da gre za mejni zid,
– kulturnovarstveno soglasje v primeru, da gre za obnovo suhega zidu, ki je del v registrirane nepremične kulturne dediščine ali kulturnega spomenika,
– parafiran vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo v primeru prijave pod sklop I. – trenutno stanje suhega zidu (stanje pred obnovo).
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zapečateni ovojnici z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov v letu 2018«. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja: naziv oziroma ime in priimek prijavitelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje in obravnava vlog ter obveščanje o izboru
Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave enkrat mesečno, in sicer predvidoma med 1. in 8. dnem v mesecu, pri čemer bodo obravnavane tiste prijave, ki bodo na Občino Sežane prispele od prvega do zadnjega dne v mesecu oziroma iz v več preteklih mesecih, če se komisija v posameznem mesecu iz objektivnih razlogov ni sestala.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokazil o resničnosti navedb v vlogi in na priloženih obrazcih.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in morebitna preverjanja na terenu ter vloge ocenila na podlagi pogojev in meril.
O subvencioniranju obnov suhih zidov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa.
Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo pri Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso), tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost