Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1907. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, stran 5737.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 64/12) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Dunajska 58. Poslovni naslov se lahko spremeni s sklepom sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: svet).«.
2. člen 
V 8. členu se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– izvaja nadzor ter odloča o prekrških v skladu s pristojnostmi, določenimi v zakonu, ki ureja kmetijstvo,«.
Dosedanja tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
3. člen 
V 13. členu se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– odloča o izločitvi pooblaščene uradne osebe iz postopka vodenja posamične zadeve,«.
Dosedanja peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
4. člen 
V 15. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Direktorja lahko med njegovo odsotnostjo nadomešča oseba, ki jo za to pooblasti direktor izmed zaposlenih v agenciji.«.
5. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(program dela in finančni načrt) 
(1) V programu dela agencije se opredelijo cilji in usmeritve tako, da se določijo vsebina oziroma dejavnost, obseg in čas izvajanja posameznih nalog in postopkov, potrebnih za uresničitev posameznih ciljev. Letni cilji izhajajo iz večletnih ciljev in so jasni, stvarni, merljivi, usmerjeni k učinkom in omogočajo preverjanje njihovega doseganja ter primerjavo med načrtovanimi in doseženimi cilji.
(2) V programu dela se določijo tudi načini in roki za izvajanje nalog ter kazalniki uspešnosti in učinkovitosti izvedbe nalog oziroma doseganja ciljev učinkovite porabe javnih sredstev.«.
6. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(poročanje) 
Direktor agencije ob predložitvi letnega poročila agencije poroča ministrstvu, pristojnemu za varstvo konkurence, tudi o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih svojega dela.«.
7. člen 
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Letno poročilo agencije pregleda pooblaščeni revizor.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Agencija najpozneje v treh mesecih od začetka veljavnosti tega sklepa uskladi splošne akte s tem sklepom.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-1/2018
Ljubljana, dne 30. maja 2018
EVA 2017-2130-0024
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti