Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1882. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018, stran 5652.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 29. redni seji dne 22. 5. 2018 sprejel
R E B A L A N S   I 
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) se v celoti spremeni 2. člen, ki glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans I za leto 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
3.685.015
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.776.910
70
DAVČNI PRIHODKI
2.372.022
700 Davki na dohodek in dobiček
2.052.484
703 Davki na premoženje
190.737
704 Domači davki na blago in storitve
128.801
71
NEDAVČNI PRIHODKI
404.888
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
279.486
711 Takse in pristojbine
4.502
712 Globe in druge denarne kazni
20.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
500
714 Drugi nedavčni prihodki
100.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
72.484
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
72.484
73
PREJETE DONACIJE
2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
811.121
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
169.701
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
641.420
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
22.500
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
22.500
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.196.298
40
TEKOČI ODHODKI
1.243.232
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
244.710
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.371
402 Izdatki za blago in storitve
926.151
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
22.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.222.849
410 Subvencije
102.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
817.996
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
99.850
413 Drugi tekoči domači transferi
203.003
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.637.717
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.637.717
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
92.500
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., 
ki niso prorač. upor.
82.500
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
10.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.511.283
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.145
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
4.145
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.145
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
761
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
761
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
761
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
3.384
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČIILA DOLGA (550)
156.880
55
ODPLAČILA DOLGA
156.880
550 Odplačila domačega dolga
156.880
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.664.780
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–156.880
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.511.283
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.790.163
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2018-3
Šmarjeta, dne 23. maja 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost