Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1876. Sklep o začetku priprave Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 1), stran 5641.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 29. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je župan Občine Rečica ob Savinji sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 1) 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občinski prostorski načrt Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju OPN) je bil sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji dne 3. 3. 2016. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 23/16 in je začel veljati 13. 4. 2016.
Občina Rečica ob Savinji k Prvim spremembam in dopolnitvam OPN (v nadaljevanju SD OPN 1) pristopa, ker so bile v obdobju po uveljavitvi OPN Občine Rečica ob Savinji pri njegovi uporabi s strani občine, upravne enote, projektantov in lastnikov zemljišč oziroma investitorjev ugotovljene nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi OPN niso mogla biti več upoštevana, zato bodo posamezne vsebine v sklopu teh sprememb in dopolnitev OPN izboljšane in popravljene, tako da bo omogočeno nemoteno pridobivanje dovoljenj.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka SD OPN 1
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni del OPN in obsegajo odpravo neskladij med posameznimi členi odloka ter izboljšave posameznih prostorskih izvedbenih pogojev.
Ker se SD OPN 1 ne nanašajo na spremembo namenske rabe prostora, se te pripravljajo po skrajšanem postopku, skladno s 53. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).
3. Način pridobivanja strokovnih rešitev
V kolikor se v postopku priprave SD OPN 1 Občine Rečica ob Savinji ugotovi, da je za spremembo posameznih določil tekstualnega dela OPN potrebno izdelati strokovne podlage, se te izdelajo naknadno.
4. Roki za pripravo SD OPN 1 oziroma njegovih posameznih faz
Priprava sprememb in dopolnitev je predvidena v skladu s spodaj navedenimi roki:
Faza
Rok
Sprejem sklepa o začetku priprave SD OPN 1
maj 2018
Osnutek SD OPN 1 
v enem mesecu od objave sklepa, podpisa pogodbe z izdelovalcem SD OPN 1 in prejema vseh podatkov s strani občine
Pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločitve o celoviti presoji vplivov na okolje
– pridobitev prvih mnenj NUP: 15 dni od objave osnutka SD OPN 1 v prostorskem informacijskem sistemu MOP, – pridobitev odločbe glede celovite presoje vplivov na okolje: 30 dni od prejema prvih mnenj nosilcev urejanja prostora
Dopolnjen osnutek SD OPN 1
v 15-ih dneh od pridobitve vseh mnenj NUP in odločbe glede CPVO
Priprava in objava javnega naznanila o javni razgrnitvi
15 dni od potrditve dopolnjenega osnutka
Javna razgrnitev SD OPN 1
15 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve 
v 20-ih dneh od zaključka javne razgrnitve in prejema vseh pripomb
Predlog SD OPN 1
V 15-ih dneh od potrditve stališč do pripomb in predlogov javnosti
Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
15 dni
Usklajen predlog SD OPN 1 za sprejem na Občinskem svetu
v 15-ih dneh po pridobitvi drugih mnenj
Izdelava končnega dokumenta
V 15-ih dneh po objavi Odloka v Uradnem listu RS
Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se roki ustrezno dopolnijo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave SD OPN 1
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva),
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (za področje gozdarstva),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje državnega cestnega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe),
– Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje,
– Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Eles d.o.o, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
V zvezi s postopkom celovite presoje vplivov na okolje v postopku sodeluje:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN 1 ugotovi, da je potrebno sodelovanje tudi ostalih nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev, se jih vključi med postopkom priprave prostorskega akta.
6. Objava sklepa
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana Občine Rečica ob Savinji in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski Občine Rečica ob Savinji ter na spletni strani Občine Rečica ob Savinji.
Št. 3500-0001/2018-1
Rečica ob Savinji, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti