Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1887. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Štore, stran 5659.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štorena 21. redni seji dne 21. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Štore 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Štore (v nadaljevanju: odlok) določa:
– oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Štore.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja turizma.
II. OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 eurov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,75 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju ZSRT-1). Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
4. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 5. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– udeleženci mednarodnih in medobčinskih tekmovanj in prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve.
(2) Oprostitev ali delna oprostitev plačila turistične takse iz prvega in drugega odstavka tega člena se oprosti z odločbo pristojnega organa iz 2. člena tega odloka, kot slednje predpisuje četrti odstavek 5. člena tega odloka.
5. člen 
(dokazila in vloga za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oziroma iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka 5. člena tega odloka izda občinski organ iz 2. člena tega odloka, na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predložiti najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:
– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 7. člena tega odloka.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka osebe iz prvega odstavka 7. člena tega odloka nakažejo na poseben račun Občine Štore, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, na način, ki ga določi občinska uprava.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
(nadzor) 
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec, kot občinski inšpekcijski organ.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
9. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 6. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi na območju Občine Štore (Uradni list RS, št. 44/02).
11. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Z dnem uveljavitve tega odloka se začne obračunavati višina turistične takse, skladno s tem odlokom, promocijska taksa pa se začne obračunavati 1. januarja 2019.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2018.
Šifra zadeve: 320-0001/2018-1
Štore, dne 22. maja 2018
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti