Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1852. Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev, stran 5607.

  
Na podlagi sedmega odstavka 11. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in za izvajanje 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije v soglasju z ministrico za okolje in prostor na 42. redni seji dne 24. maja 2018 sprejela naslednji
S P L O Š N I  A K T 
o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt določa postopek vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev (v nadaljnjem besedilu: imenik), ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS).
2. člen 
(pristojna služba) 
Organizacijska in druga opravila pri poteku vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev opravlja služba IZS pristojna za vodenje imenika pooblaščenih inženirjev (v nadaljnjem besedilu: pristojna služba IZS).
II. POSTOPEK VPISA V IMENIK 
3. člen 
(zahteva za vpis v imenik) 
(1) Vpis v imenik opravi IZS na zahtevo posameznika.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vpis posameznika, ki si poklicne kvalifikacije ni pridobil v Republiki Sloveniji, opravi na podlagi odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena si lahko posameznik, ki si je pridobil poklicno kvalifikacijo v tretji državi, pridobi odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije na podlagi tega splošnega akta in zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ter se na zahtevo vpiše v imenik.
4. člen 
(vloga in dokumentacija) 
(1) Za vpis v imenik posameznik vloži pri IZS izpolnjeno vlogo za vpis v imenik. Vlogi mora priložiti dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik.
(2) Za priznanje poklicne kvalifikacije, pridobljene v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji (v nadaljnjem besedilu pogodbenice), mora posameznik vložiti pri pristojni službi IZS izpolnjeno vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije. Vlogi mora priložiti dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za priznanje poklicne kvalifikacije, kot je določeno v zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, in zakonu, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
5. člen 
(odločanje o vlogi za vpis v imenik) 
(1) Če posameznik izpolnjuje pogoje za vpis, ga IZS vpiše v imenik, hkrati pa mu izda potrdilo o vpisu.
(2) Če pristojna služba IZS ugotovi, da posameznik ne izpolnjuje pogojev za vpis v imenik, zavrne vlogo za vpis v imenik z odločbo, izdano v upravnem postopku.
(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.
6. člen 
(potrdilo o vpisu v imenik) 
(1) Potrdilo o vpisu v imenik se izda na obrazcu iz Priloge 1, 2 in 3, ki so sestavni del tega splošnega akta.
(2) Posamezniku se ob vpisu dodeli tudi enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika. Ob ponovnem vpisu dobi posameznik novo identifikacijsko številko.
7. člen 
(žig pooblaščenega inženirja) 
(1) IZS do 1. 1. 2021 oziroma do pričetka uporabe prostorskega informacijskega sistema izda posamezniku ob vpisu v imenik žig pooblaščenega inženirja z identifikacijsko številko pooblaščenega inženirja.
(2) IZS lahko določi obliko in vsebino žiga s posebnim splošnim aktom.
8. člen 
(vpisovanje sprememb vpisa v imenik) 
(1) V imenik se vpisujejo tudi spremembe podatkov in datumi teh sprememb.
(2) Spremembe podatkov se v imenik vpišejo na zahtevo posameznika, ki je že vpisan v imenik, ali po uradni dolžnosti.
(3) Posameznik iz prejšnjega odstavka poda vlogo za spremembo podatkov, vpisanih v imeniku, pri čemer navede le podatke, ki se spreminjajo.
(4) Pri spremembi podatkov v imeniku se smiselno uporabljajo določbe tega splošnega akta, ki urejajo postopek za vpis v imenik.
(5) Če se v imenik vpiše sprememba podatka, ki je hkrati vpisan tudi na potrdilu o vpisu v imenik, se posamezniku izda novo potrdilo.
III. IZBRIS IZ IMENIKA IN MOŽNOST PONOVNEGA VPISA V IMENIK 
9. člen 
(izbris iz imenika) 
(1) V primeru izbrisa iz imenika se v imenik vpiše datum izbrisa z navedbo razloga za izbris.
(2) V primeru izbrisa iz imenika mora izbrisana oseba najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu pristojni službi IZS vrniti žig pooblaščenega inženirja, če mu ga je IZS izdala. Če izbrisana oseba ne vrne žiga najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu pristojni službi IZS, se na njegove stroške žig prekliče v Uradnem listu RS. V primeru izbrisa iz imenika zaradi smrti, se žig prekliče na stroške IZS.
10. člen 
(izpolnjevanje pogojev za ponovni vpis v imenik) 
(1) Posameznik, ki je izbrisan iz imenika na lastno zahtevo ali na podlagi ugotovitve, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje storitev, se lahko na lastno zahtevo ponovno vpiše v imenik, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Posameznik, ki je izbrisan iz imenika, ker mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali mu je bila v disciplinskem postopku izrečena sankcija izbrisa iz imenika, se lahko na lastno zahtevo ponovno vpiše v imenik, ko preteče veljavnost izrečenega varnostnega ukrepa ali disciplinske sankcije.
(3) Vlogi za ponoven vpis v imenik je treba priložiti samo dokazila, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za ponovni vpis, ostali že vpisani podatki pa se iz arhivske baze prenesejo v aktivno bazo podatkov.
IV. MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA POOBLAŠČENI INŽENIR 
11. člen 
(mirovanje poklicnega naziva) 
(1) V primeru mirovanja poklicnega naziva pooblaščeni inženir mora ta oseba najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o mirovanju poklicnega naziva pristojni službi IZS vrniti žig pooblaščenega inženirja, če mu ga je IZS izdala.
(2) V primeru mirovanja naziva je treba v imenik vpisati datum pričetka mirovanja poklicnega naziva z navedbo razloga.
12. člen 
(izpolnjevanje pogojev za prekinitev mirovanja poklicnega naziva) 
(1) Posamezniku, kateremu je poklicni naziv miroval na podlagi lastne vloge ali na podlagi ugotovitve, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega inženirja, se na lastno zahtevo izbriše mirovanje iz imenika, če izpolnjuje vse pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev.
(2) Če posamezniku poklicni naziv pooblaščeni inženir miruje, ker pooblaščeni inženir niti po prvem opominu ni poravnal članarine za tekoče leto, se mirovanje izbriše iz imenika pooblaščenih inženirjev po uradni dolžnosti, ko pooblaščeni inženir predloži dokazilo o poravnani članarini.
(3) Vlogi za prekinitev mirovanja poklicnega naziva je treba priložiti samo dokazila, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za ponovni vpis, ostali že vpisani podatki pa se iz arhivske baze prenesejo v aktivno bazo podatkov.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03, 56/05 in 108/09 – ZGO-1C) v delu, ki se nanaša na postopke vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 2682/18/VOD-ČR
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-2550-0052
Predsednik Inženirske zbornice Slovenije 
Mag. Črtomir Remec l.r.
 
Soglašam! 
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti