Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

Ob-2305/18, Stran 1288
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2018 (JRPK 2018)
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB, 11/11, 57/12, 17/15 in 13/18 – ZSInv), Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 62/14 in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I), Spremembe Programa dela in finančnega načrta za leto 2018 ter Program dela in finančni načrt SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 25. korespondenčni seji dne 5. 3. 2018 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 12. 4. 2018, št. 302-42/2017/23, Pogodba št. SPIRIT Slovenija-2018-603210-MG o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij v letu 2018 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z dne 11. 1. 2018, Dodatek št. 1 k Pogodbi št. SPIRIT Slovenija-2018-603210-MG o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij v letu 2018 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z dne 3. 5. 2018.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirani pravni subjekti, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
– organizacija in izvedba najmanj 50 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem;
– svetovalna pomoč najmanj 500 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge;
– posredovanje najmanj 150 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:
– zagotavljanje informacij o poslovnem okolju držav, v katerih delujejo slovenski poslovni klubi, v okviru informacijske platforme SPIRIT Slovenija na portalu Izvozno Okno,
– svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub,
– spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu,
– redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij s poslovnimi priložnostmi in aktualnimi poslovnimi informacijami,
– organizacija poslovnih dogodkov v tujini in v Sloveniji,
– promocija slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državi, v kateri posamezni poslovni klub deluje.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskih poslovnih klubov.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Splošni in posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Formalno pravni status
Prijavitelj mora biti uradno registrirana pravna oseba v tujini – evidentirana v uradnem registru države, v kateri ima sedež. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem registru najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa.
2. Dejavnost
Prijavitelj mora izvajati aktivnosti slovenskega poslovnega kluba najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa. Delovanje prijavitelja mora biti usmerjeno v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima prijavitelj sedež, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja.
3. Račun upravičenca
Prijavitelj mora imeti odprt svoj transakcijski račun v državi, kjer je registriran.
4. Članarina
Člani prijavitelja, za katere le-ta izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba, so zavezani plačati članarino, ki je vir financiranja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja.
5. Članstvo podjetij
Prijavitelj mora izkazati članstvo vsaj 15 podjetij, za katere izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba. Med podjetja štejemo tudi uradno registrirana gospodarsko interesna združenja podjetij, pri čemer se šteje eno združenje za enega člana. Med podjetja se štejejo tudi tista podjetja, ki so v klub včlanjena preko pooblaščenih fizičnih oseb teh podjetij.
6. Program dela in finančni načrt
Prijavitelj mora imeti sprejet Program dela in Finančni načrt za leto 2018 ali drug ekvivalenten dokument, ki vsebuje tudi aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
7. Zaprta finančna konstrukcija
Prijavitelj mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora za izvajanje aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, zagotoviti lastna finančna sredstva vsaj v višini 20 % od načrtovanih finančnih sredstev.
8. Kontaktna oseba z znanjem slovenskega jezika
Prijavitelj mora imeti kontaktno osebo, ki se s predstavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem jeziku.
9. Aktivna spletna stran
Prijavitelj mora imeti registrirano in aktivno delujočo spletno stran, na kateri so objavljene najmanj:
– informacije o storitvah, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– ažurne informacije o aktivnostih, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– kontaktni podatki,
– povezava na spletne portale SPIRIT Slovenija www.izvoznookno.si, www.sloveniapartner.si in www.investslovenia.si.
10. Pooblaščenec v Republiki Sloveniji
Prijavitelj mora imeti v Republiki Sloveniji pooblaščenca za vročitve, ki v imenu subjekta sprejema vse pošiljke SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v postopku obravnavanja vloge, prispele na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2018. Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji.
Na javnem razpisu lahko kandidirajo Prijavitelji, ki lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) in v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili iz 7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki javnega razpisa,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa in/ali ni skladna s predmetom in namenom javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Št. točk
1
Prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva v letu 2017
80
2
Članstvo podjetij
20
3
Obseg in raznolikost načrtovanih aktivnosti v letu 2018
40
SKUPAJ
140
Način uporabe meril je opredeljen v poglavju IV. razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, je 140.
Za sofinanciranje bodo lahko izbrani le tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 30 točk.
Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi dodatno omejitev, in sicer, da prijavitelj v okviru razpisa ne more prejeti več sredstev, kot je višina zaprošene subvencije, ki jo prijavitelj opredeli v točki 5.C. obrazca št. 1 »Prijava«, ki je del razpisne dokumentacije.
Iz ene države bo izbran le en prijavitelj, ki izvaja aktivnosti slovenskih poslovnih klubov (v nadaljevanju: klub). V kolikor je država deljena na zvezne države ali zvezne dežele z lastno zakonodajno in izvršilno oblastjo, je lahko na razpisu izbran en klub za vsako zvezno državo/deželo. V kolikor bosta iz iste države oziroma zvezne države/dežele kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru enakega števila točk klubov iz iste države oziroma zvezne države/dežele, sredstva dobi klub, ki ima več članov, oziroma v kolikor imajo klubi enako število članov, dobi sredstva klub, ki je dalj časa registriran. V kolikor so bili klubi registrirani na isti dan, dobi sredstva klub, čigar vloga je prispela prva.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 350.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 603210 – spodbujanje internacionalizacije, za leto 2018.
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stroške v višini največ 80 %.
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I).
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2018.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2018 in traja do 19. 11. 2018.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga posreduje upravičenec.
Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga obrazca št. 5 »Vzorec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu št. 5 »Osnutek pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo je 19. 11. 2018.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, se ne morejo uveljavljati kot upravičeni in ne bodo priznani za sofinanciranje.
11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– stroški organizacije poslovnih dogodkov, promocije slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj podjetjem,
– stroški vzpostavitve in delovanja Showrooma – razstavnega prostora za stalno predstavitev slovenskega gospodarstva,
– stroški promocije kluba,
– stroški intelektualnih storitev.
Podrobno so upravičeni stroški opredeljeni v poglavju III. razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 4 »Naslovnica za ovojnico«, ki je del razpisne dokumentacije.
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Javni razpis bo odprt do vključno 3. 7. 2018 do 13. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 3. 7. 2018, do 13. ure.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija.
13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno označene.
Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni dokumentaciji.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Po strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog bo komisija pripravila končni predlog finančne podpore. Na osnovi končnega predloga finančne podpore bo odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba s sklepom odločila o razdelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati s sklepom o dodelitvi sredstev bodo upravičenci preko pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Upravičenec sredstev je dolžan v tridesetih dneh po prejemu pogodbe o sofinanciranju posredovati dva podpisana izvoda pogodbe na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od podpisa pogodbe.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.
15. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti