Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

Št. SKS/1993/18 Ob-2290/18, Stran 1300
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podlagi Poslovnega načrta družbe za leto 2018 in sklepa direktorja z dne 23. 5. 2018 objavlja
javni razpis 
za prodajo tovornega vozila Multicar M 30, Posipalec Giletta KA 1000, snežni plug SL 24 z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje: predmet prodaje je tovorno vozilo Multicar M30, Posipalec Giletta, snežni plug SL 24: inventarna številka: 9386, znamka: Multicar, tip, model: M30, komercialna oznaka: M30 4x4, številka šasije: WMU2M30436W000400, datum začetka uporabe: 22. 12. 2006, vrsta vozila: tovorno vozilo, oblika nadgradnje: BA keson prekucnik s podaljšano kabino, prostornina 2800, moč motorja (KW): 78, pogon: 4x4, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v kg): 2960, število km 120.433, barva: oranžna (S2B), reg. št.: LJ 10 8NG, izhodiščna cena 12.800,00 EUR brez DDV in 15.616,00 EUR z DDV.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 11. 6. 2018 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., št. 02338-0012342567, ki je odprt pri NLB d.d. ali DH SI56 6100 0000 9818 881 in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji tovornega vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca www.komunala-zagorje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine mora biti najkasneje do 11. 6. 2018),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
9. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.
10. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 12. 6. 2018 do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno podjetje Komunala Zagorje,d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »ne odpiraj-ponudba na javni razpis za prodajo »Tovorno vozilo Multicar M30, Pospalec Giletta KA 1000, snežni plug SL 24««. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Pisne ponudbe je mogoče poslati tudi po elektronski pošti (scan dokumentov).
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca www.komunala-zagorje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 12. 6. 2018 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Fakin Milanu, tel. 03/56-67-704.
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

AAA Zlata odličnost