Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1906. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2018/2019, stran 5735.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 6. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2018/2019 
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2018/2019, za izvajanje Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/256 z dne 14. februarja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 38 z dne 15. 2. 2017, str. 37), in sicer:
– način izračuna stroškov prestrukturiranja vinogradov,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov.
II 
Stroški prestrukturiranja vinogradov se izračunajo z uporabo tabel iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
III 
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnje točke, so:
1. priprava zemljišča: zajema tako založno gnojenje in pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se, da je priprava zemljišča izvedena, če so na površini, ki se prestrukturira, posajene trsne cepljenke;
2. postavitev opore: pomeni postavitev končne opore, ki zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico;
3. posaditev cepljenk: zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha, pri čemer je gostota izračunana na podlagi povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami;
4. navoz zemlje na površino: zajema navoz zemlje le na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, upošteva pa se le v vinorodnem okolišu Kras;
5. postavitev opore za latnik: pomeni oporo, potrebno za gojitveno obliko latnik, ki zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico, upošteva pa se le v vinorodnem okolišu Kras;
6. naprava ozkih teras: pomeni napravo teras, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra;
7. posaditev matičnega nasada: pomeni posaditev vinograda s cepljenkami kategorije bazni material, za katerega je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.
IV 
(1) Višina priznane vrednosti izpada dohodka pri lastni predelavi grozdja, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz podatkov tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 14.461 eurov/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 9.640 eurov/ha.
(2) Višina priznane vrednosti izpada dohodka pri prodaji grozdja za nadaljnjo predelavo, določena na podlagi neto dodane vrednosti pridelave grozdja, znaša 1.714 eurov/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 1.143 eurov/ha.
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja znaša 42.433 eurov/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka, se pri izračunu stroškov prestrukturiranja upošteva najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.
VI 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2018
Ljubljana, dne 30. maja 2018
EVA 2018-2330-0027
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost