Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1844. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti, stran 5571.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 28. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 
1. člen 
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 50/16 in 83/16), se v prilogi 1 pravilnika v delu FORMALNOSTI V ZVEZI Z IZVOZOM/ODPREMO, PONOVNIM IZVOZOM, CARINSKIM SKLADIŠČENJEM ALI PROIZVODNJO POD CARINSKIM NADZOROM IN CARINSKO KONTROLO BLAGA, ZA KATEREGA VELJAJO IZVOZNA NADOMESTILA, S PASIVNIM OPLEMENITENJEM, TRANZITOM UNIJE IN/ALI DOKAZOVANJEM CARINSKEGA STATUSA UNIJSKEGA BLAGA za poljem 21 – Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje doda novo polje, ki se glasi:
»Polje 24 – Vrsta transakcije
V prvo podpolje tega polja se vpiše enomestna šifra iz stolpca A, v drugo podpolje pa enomestna šifra iz stolpca B priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 113/2010 z dne 9. februarja 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi z zajetjem trgovanja, opredelitvijo podatkov, pripravo statistike blagovne menjave glede na značilnosti podjetij in glede na valuto računa ter posebnim blagom ali gibanji (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 113/2010/EU. «.
V delu FORMALNOSTI ZA SPROSTITEV V PROSTI PROMET, POSEBNO RABO, AKTIVNO OPLEMENITENJE, ZAČASNI UVOZ, CARINSKO SKLADIŠČENJE se za poljem 21 – Identiteta in država registracije aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje doda novo polje, ki se glasi:
»Polje 24 – Vrsta transakcije
V prvo podpolje tega polja se vpiše enomestna šifra iz stolpca A, v drugo podpolje pa enomestna šifra iz stolpca B Uredbe 113/2010/EU. «.
2. člen 
V prilogi 2 se v delu DOPOLNITEV SEZNAMOV IZ DODATKA D1 IZ PRILOGE 9 UREDBE 2016/341/EU S SEZNAMI NACIONALNIH OZNAK, KI SE UPORABLJAJO PRI IZPOLNJEVANJU POLJ ENOTNE UPRAVNE LISTINE, OZIROMA DRUGIH OBRAZCEV, OBVESTIL IN ZAHTEVKOV v polju 29: Urad izstopa/vstopa nacionalni šifrant slovenskih carinskih organov nadomesti z novim šifrantom, ki se glasi:
»NACIONALNI ŠIFRANT SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV
Ime 
Oznaka
GENERALNI FINANČNI URAD
SI000010
FINANČNI URAD CELJE
SI002006
Oddelek za carinjenje Celje
SI002022
Oddelek za trošarine Celje
SI002800
FINANČNI URAD KOPER
SI006001
Oddelek za carinjenje Koper
SI006036
Oddelek za mejno kontrolo Luka Koper
SI006044
Oddelek za carinjenje Sežana
SI009043
Carinska pisarna obmorski mejni prehod Piran
SI006090
Carinska pisarna mejni prehod Letališče Portorož
SI006170
Oddelek za trošarine Koper
SI006800
FINANČNI URAD KRANJ
SI005001
Oddelek za carinjenje Kranj
SI001026
Carinska pisarna Jesenice
SI005080
Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice
SI005800
FINANČNI URAD LJUBLJANA
SI001000
Oddelek za carinjenje Letališče Brnik
SI001034
Oddelek za carinjenje Ljubljana
SI001913
Oddelek za trošarine Ljubljana
SI001800
FINANČNI URAD MARIBOR
SI007008
Oddelek za carinjenje Maribor
SI007067
Carinska pisarna mejni prehod Letališče Maribor
SI007040
Carinska pisarna Gruškovje
SI007075
Carinska pisarna Dravograd
SI003053
Oddelek za trošarine Maribor
SI007800
FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA
SI004009
Oddelek za carinjenje Murska Sobota
SI004017
Oddelek za trošarine Murska Sobota
SI004800
FINANČNI URAD NOVA GORICA
SI008004
Oddelek za carinjenje Vrtojba
SI008128
Carinska pisarna Idrija
SI008071
Oddelek za tranzit in zavarovanje
SI008005
Oddelek za trošarine Nova Gorica
SI008800
FINANČNI URAD NOVO MESTO
SI003001
Oddelek za carinjenje Novo mesto
SI001050
Oddelek za carinjenje Obrežje
SI001123
Carinska pisarna Metlika
SI001115
Oddelek za trošarine Novo mesto
SI001850
Oddelek za trošarine Obrežje
SI003850
«. 
V polju 44: Dodatne informacije/predloženi dokumenti/potrdila in dovoljenja se v tabeli nacionalni šifrant dodatnih informacij, za vrstico 3G002 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
3G003
zavarovanje za morebitni carinski dolg za posebni postopek ni potrebno – blago s carinsko stopnjo 0 %
«. 
Za vrstico 3O070 se dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
3O075
prijava pošiljke svežega sadja in zelenjave (tržni in drugi standardi)
3O080
prijava pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (fitosanitarni ukrepi)
3O085
prijava pošiljke semenskega materiala kmetijskih rastlin in gozdnega reprodukcijskega materiala
«. 
Za vrstico 3V060 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
3V065
vrednost unijskega blaga, vsebovana v oplemenitenem proizvodu, ki se odšteva pri izračunu carinske vrednosti
znesek v EUR(7)
«. 
Za vrstico 3V091 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
3V095
vrednost unijskega blaga, vsebovana v oplemenitenem proizvodu, ki povečuje davčno osnovo
znesek v EUR(8)
«. 
Za tabelo nacionalni šifrant dodatnih informacij se v št. 1 opomb za opombo (6) dodata novi opombi, ki se glasita:
»(7) opomba: oznaka se uporabi v primerih ponovnega uvoza (postopka 6121 in 6321), ko oseba, ki je začasno izvozila blago, in oseba, ki ponovno uvaža oplemeniteni proizvod, nista isti osebi;
(8) opomba: oznaka se uporabi, ko je v deklaraciji vpisana oznaka 3V065;«.
V nacionalnem šifrantu dokumentov, potrdil in dovoljenj se vrstica 3P07 črta.
Vrstica 3P02 se spremeni tako, da se glasi:
»
3P02
potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga
št./LLLL
«. 
Vrstica 3P06 se spremeni tako, da se glasi:
»
3P06
izjava na računu ali izjava o poreklu, ki jo sestavi kateri koli izvoznik na računu ali drugem trgovinskem dokumentu, kadar skupna vrednost izdelkov s poreklom ne presega 6000 EUR
št./LLLL
«. 
Vrstica 3S15 se spremeni tako, da se glasi:
»
3S15
dovoljenje za centralizirano carinjenje (CC)
št. dov.
«. 
V št. 2. opomb za nacionalnim šifrantom dokumentov, potrdil in dovoljenj se besedilo »Oznake 3G03, 3I23, 3S13 IN 3S14 iz nacionalnega šifranta in oznake Y040, Y041 in Y042 dodatka D1 iz priloge 9 Uredbe 2016/341/EU se v polje 44 vpišejo le v prvi postavki zadevne deklaracije, šteje pa se, da veljajo za celotno deklaracijo.« nadomesti z besedilom
»Oznake 3G03, 3I23, 3S12, 3S13 in 3S14 iz nacionalnega šifranta in oznake Y040, Y041 in Y042 se v polje 44 vpišejo le v prvi postavki deklaracije, šteje pa se, da veljajo za celotno deklaracijo.«.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-304/2018/13
Ljubljana, dne 28. maja 2018
EVA 2018-1611-0028
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost