Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1883. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice, stran 5653.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju ZSRT-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18)je Občinski svet Občine Šmarješke Toplicena 29. redni seji dne 22. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Šmarješke Toplice.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja gospodarskih dejavnosti.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
(1) Zavezanci za plačilo turistične in/ali promocijske takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18 (v nadaljevanju ZSRT-1) ter
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.
(2) Osebe iz prve alineje prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače.
(3) Obveznosti plačila turistične takse za zavezance iz druge alineje prvega odstavka tega člena se obračunajo v letnem pavšalnem znesku, ki se odmeri z odločbo, katero izda pristojni občinski organ iz 2. člena tega odloka po uradni dolžnosti.
4. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,00 eura, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 eura, skupna višina obeh taks znaša 2,50 eura na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,00 euro za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eura na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
5. člen 
(turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih) 
(1) Višino turistične takse v pavšalnem letnem znesku za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih se določi glede na stanovanjsko površino počitniške hiše ali stanovanja in znaša:
– za stanovanjsko površino do 30 m2 (2 ležišči): 90,00 eurov,
– za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2 (tri ležišča): 135,00 eurov,
– za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2 (štiri ležišča): 180,00 eurov,
– za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2 (pet ležišč): 225,00 eurov,
– za stanovanjsko površino nad 90 m2 (šest ležišč): 270,00 eurov.
(2) Za stanovanjsko površino iz prvega odstavka tega člena se šteje uporabna površina, kot je navedeno v katastru stavb.
(3) Zavezanec za plačilo pavšalnega zneska turistične takse je dolžan o vseh spremembah, ki vplivajo na odmero letnega pavšalnega zneska turistične takse, obvestiti pristojni občinski organ v roku 15 dni od nastale spremembe.
(4) Lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja plača turistično takso v pavšalnem letnem znesku do 31. marca za preteklo leto.
6. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
(3) Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku, so upravičeni:
– Zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje (npr. ruševina), kar zavezanec dokazuje z ustreznim fotografskim materialom oziroma z ogledom nepremičnine, na podlagi vloge zavezanca.
– Zavezance, ki so pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za rušitev ali popolno rekonstrukcijo počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, se na njihovo zahtevo oprosti plačila pavšalne turistične takse za obdobje enega leta od dneva pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Zavezanec lahko zahtevo, kateri priloži fotokopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, poda najkasneje v pritožbi zoper odločbo o odmeri pavšalne turistične takse za leto, v katerem je pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje. O zahtevi odloča organ občinske uprave iz 2. člena tega odloka.
– Zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je bilo v posameznem letu, za katero se odmerja pavšalna turistična taksa, oddano v najem, kar zavezanec dokazuje s predložitvijo fotokopije najemne pogodbe za obravnavano nepremičnino, fotokopijo obrazca napovedi FURS-u za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in fotokopijo potrdila o oddaji napovedi na FURS ter s prijavo vsaj začasnega bivališča najemnika na naslovu obravnavanega počitniškega objekta.
– Zavezanci s stalnim prebivališčem v Občini Šmarješke Toplice.
– Zavezanci, ki so lastniki objekta v katerem ni možno bivati in se uporablja izključno za gospodarsko dejavnost vinogradništva in/ali sadjarstva. Da v objektu ni možno bivati se dokazuje z ustreznim fotografskim materialom oziroma z ogledom nepremičnine, na podlagi vloge zavezanca. Da se objekt uporablja izključno za gospodarsko dejavnost se izkazuje z izpisi iz ustreznih uradnih evidenc (izpis iz registra pridelovalcev sadja, grozdja in vina, izpis o prijavi letnega pridelka grozdja, mošta in vina ipd.).
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena oprostitev plačila turistične takse ne velja, če se ta plačuje v pavšalnem letnem znesku v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZSRT-1.
7. člen 
(dokazila za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu in slednje vpiše v evidenco iz 10. člena tega odloka.
(2) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu, se upošteva sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo status delovanja v javnem interesu, in je veljaven na dan prenočevanja. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 10. člena tega odloka.
(3) 50 odstotna oprostitev za osebe od 18. do 30. leta, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), se upošteva, če je članstvo mladinskega prenočišča razvidno s seznama, objavljenega na spletnih straneh Popotniškega združenja Slovenije. Nastanitveni obrat pred 50-odstotno oprostitvijo plačila preveri ali je mladinsko prenočišče na seznamu in slednje vpiše v evidenco iz 10. člena tega odloka.
(4) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične takse izkazujejo s predložitvijo originala ali kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse) 
(1) Turistično in promocijsko takso iz 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci ali kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Šmarješke Toplice do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
9. člen 
(plačilo turistične takse v pavšalnem letnem znesku za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih) 
(1) Turistična taksa v pavšalnem letnem znesku za zavezance iz druge alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka se obračunava za preteklo leto in se odmeri z odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ iz 2. člena tega odloka, v višini, ki jo opredeljuje prvi odstavek 5. člena tega odloka.
(2) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja med letom, se mu obračuna sorazmerni del višine turistične takse v pavšalnem letnem znesku iz prvega odstavka 5. člena tega odloka.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
10. člen 
(evidenca turistične in promocijske takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci ali kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični in promocijski taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične in promocijske takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične in promocijske takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične in promocijske takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične in promocijske takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
11. člen 
(nadzor) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
12. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu z 8. členom tega odloka ali
– vodi evidence turistične in promocijske takse v skladu 10. členom tega odloka ali
– nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu 8. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec ali kmet, ki sprejema osebe na prenočevanje.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnika počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ki ne sporoči spremembe skladno s tretjim odstavkom 5. člena tega odloka.
(5) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje lastnika počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ki do 31. marca oziroma roka opredeljenega v prejeti odločbi iz 9. člena tega odloka ne plača turistične takse v pavšalnem letnem znesku za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih za preteklo leto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 61/07, 59/11).
14. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
(1) Do 30. 6. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 61/07, 59/11), od 1. 7. 2018 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka. Promocijska taksa se prične pobirati 1. 1. 2019.
(2) Za obračun turistične takse v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj se za obračun za leto 2018 uporabi Odlok o turistični taksi v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 61/07, 59/11), po določilih tega odloka pa se turistična taksa v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in stanovanj prvič obračuna za leto 2019, če bodo izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 22. člena ZSRT-1.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018-1
Šmarjeta, dne 22. maja 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost