Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

Št. 6100-0002/2018 Ob-2277/18, Stran 1305
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv 
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2018
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno poziva lastnike oziroma upravljavce kulturnih objektov k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje kulturnih objektov
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristijo za javne namene in so namenjeni izvajanju kulturnih dejavnosti, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene cilje za kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju kulturnih dejavnosti
– Za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja javni interes
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem
– Izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane rezultate
– Priložena so dokazila o deležih zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministrstvo za kulturo, druge občine)
– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča izvajanje kulturnih prireditev tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 2.082 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati najkasneje do 30. 11. 2018, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne 1. 6. 2018 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2018.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno. Prispele vloge do zadnjega v mesecu, bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in na spletnih straneh naročnika www.ravne.si od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom: »Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – kultura-vzdrževanje kulturnih objektov – 2018« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti