Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1869. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Jesenice, stran 5624.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 4. in 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14, 41/15 in 29/18) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 27. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se podrobneje določa izvajanje in pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Jesenice.
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč, pogrebna dejavnost pa obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
2. člen 
(območje) 
Na območju Občine Jesenice sta naslednji pokopališči:
– pokopališče na Blejski Dobravi,
– pokopališče v Planini pod Golico.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
3. člen 
(način izvajanja) 
24-urno dežurno službo pogrebne dejavnosti opravlja izvajalec javne službe določen z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
Pogrebna dejavnost, razen 24-urne dežurne službe, se izvaja na trgu.
Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
4. člen 
(zagotavljanje 24-urne dežurne službe) 
Izvajalec javne službe mora upoštevati pokopališki red iz tega odloka.
Ceno storitve zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe na podlagi predpisane metodologije za oblikovanje cen te službe, potrdi pa jo občinski svet.
5. člen 
(24-urna dežurna služba) 
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh. Ob prevzemu pokojnika izvajalec javne službe ni dolžan prevzeti tudi osebnih predmetov pokojnika.
24-urna služba se izvaja po urniku izvajalca javne službe.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
6. člen 
(način izvajanja) 
Pokopališko dejavnost opravlja izvajalec javne službe določen z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (v nadaljevanju: izvajalec pokopališke službe).
Izvajalec pokopališke službe ima naslednje pristojnosti:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– izvajanje investicijskega vzdrževanja,
– izvajanje investicije, za katero si kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov,
– oddajo grobove in prostore z napisno ploščo v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– izvaja prvo ureditev groba,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih pokopališč,
– oddaja mrliške vežice, prostor za urejanje pokojnika in poslovilni prostor,
– beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve),
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Izvajalec pokopališke službe daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen 
(zagotavljanje pokopališke dejavnosti) 
Izvajalec pokopališke službe zagotavlja smotrno planiranje grobnih mest in urejanje pokopališča. Upoštevati mora pokopališki red iz tega odloka.
8. člen 
(cenik in pogrebna pristojbina) 
Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture in ceno grobnine, predlaga izvajalec pokopališke službe, potrditi pa ga mora Občinski svet Občine Jesenice s sklepom.
Občinski svet Občine Jesenice lahko s sklepom določi tudi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, ki jo mora izvajalcu pokopališke službe plačati izvajalec pogreba. Prihodki pogrebne pristojbine so namenjeni za zagotavljanje grobnih mest.
9. člen 
(grobarji in pokopališko pogrebno moštvo) 
Grobarje in pokopališko pogrebno moštvo zagotavlja izvajalec pokopališke službe.
Za pogreb s krsto se zagotovi šestčlansko pogrebno moštvo, za pogreb z žaro ali raztrosom pepela se zagotovi štiričlansko pogrebno moštvo.
10. člen 
(evidence izvajalca pokopališke službe) 
Izvajalec pokopališke službe mora za vsako pokopališče:
– izdelati pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na polja, vrste in grobove z ustreznimi oznakami in o tem voditi ustrezno evidenco z vrisanimi objekti in komunalnimi priključki,
– izdelati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu ter tudi evidenco oseb, katerih pepel je bil raztrosen na pokopališču ali izven. Evidence vsebujejo podatke, ki jih predpisuje zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in so dostopni uporabnikom, ki so z zakonom pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov.
IV. POKOPALIŠKI RED 
11. člen 
(ravnanje s pokojnikom do pogreba) 
Do pogreba krsta s pokojnikom ali žara leži v mrliški vežici na Blejski Dobravi, če se pokop opravi na pokopališču Blejska Dobrava. Če se pokop opravi na pokopališču Planina pod Golico, lahko pokojnik do pokopa leži na domu, v kolikor je le-ta v krajevni skupnosti Planina pod Golico, in v skladu s predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo. V nasprotnem primeru pokojnik do pokopa leži v mrliški vežici na Blejski Dobravi.
Na teh dveh pokopališčih se pokopavajo vsi, ki umrejo v okolišu, za katerega sta pokopališči namenjeni, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci. Na pokopališču so lahko pokopane tudi osebe, ki so bile rojene v tem okolišu, a so živele drugod, izrazile pa so željo, da so pokopane doma ali pa tudi osebe, za katere svojci, ki živijo v tem okolišu, izrazijo željo, da so tu pokopane.
Neidentificirana trupla se pokopavajo na pokopališču na Blejski Dobravi.
Izvajalec pokopališke službe po dogovoru z naročnikom pogreba v mrliški vežici postavi žalno knjigo.
12. člen 
(čas pokopa) 
Krsta z umrlim ali žara je do pokopa oziroma raztrosa nameščena v mrliški vežici.
Uporabo poslovilnih vežic in čas pokopa določi izvajalec pokopališke službe. V času, ko so poslovilne vežice zaprte, so vstopi dovoljeni samo na podlagi predhodnega dovoljenja izvajalca pokopališke službe.
Obratovalni čas mrliških vežic je v poletnem času od 9.00 ure do 17.00 ure, v zimskem času pa od 9.00 ure do 16.00 ure.
Prevoz v mrliško vežico je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi. Prevoz umrlega je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.
Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti.
Pokopi na pokopališču Blejska Dobrava in Planina pod Golico se opravljajo vsak dan, razen nedelje in praznike, in sicer:
– s krsto med 11.00 in 15.00 uro v poletnem času in med 12.00 in 14.00 uro v zimskem času,
– z žaro med 11.00 in 16.00 uro v poletnem času in med 11.00 in 15.00 uro v zimskem času.
Dan in čas pogreba lahko odstopata od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena. Čas pokopa uskladita izvajalec pokopališke službe in naročnik pogreba.
13. člen 
(pogrebna slovesnost) 
Pogrebno slovesnost organizira izvajalec pokopališke službe in traja praviloma do petinštirideset minut. Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred, ki traja do petnajst minut, v soglasju z izvajalcem pokopališke službe pa tudi več.
Pokop ali raztros se lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je bila to želja pokojnika ali želja naročnika pogreba.
Javnost obvesti o pogrebni slovesnosti izvajalec pokopališke službe z obvestilom na oglasni deski pokopališča in na svoji spletni strani, če naročnik pogreba oziroma svojci pokojnika s tem soglašajo.
Pogrebna slovesnost se opravi na za to določenem prostoru pred mrliško vežico oziroma na mestu pokopa ali raztrosa.
Pogrebna slovesnost se prične z dvigom in prenosom krste oziroma žare s poslovilnega odra v mrliški vežici.
Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v jamo oziroma na mesto določeno za raztros, opravi pokopališko pogrebno moštvo, katero mora biti oblečeno v svečane obleke.
Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice ali s pokojnikovega doma ali z določenega mesta pred vhodom na pokopališče do grobnega mesta na pokopališču. Če pri pogrebu sodeluje godba ali poleg godbe še pevci, zaigra godba žalostinko, sledi govor, nato pevci zapojejo pesem.
Razvrstitev v pogrebnem sprevodu je naslednja:
– Na čelu pogrebnega sprevoda gresta zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom ali črno zastavo, če je umrli tuj državljan in vodja pogreba.
– Za njima se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, v primeru verskega pogrebnega obreda predstavnik verske skupnosti s svojimi simboli, krsta s pokojnikom ali žara pokojnika, svojci in drugi udeleženci pogreba.
– Ob mestu pokopa ali raztrosa pepela se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob mestu pokopa ali raztrosa svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor, v primeru verskega obreda pa tudi predstavnik verske skupnosti in nosilec verskega simbola.
– Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob oziroma se pepel raztrese. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za verski pogrebni obred.
– Po minuti molka ter poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod končan. Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.
Druge svečanosti na pokopališčih (proslave, obeležja ipd.) se opravljajo v dogovoru z izvajalcem pokopališke službe, ki določi tudi pogoje za izvedbo teh dogodkov.
14. člen 
(posebnosti pogrebne slovesnosti) 
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci idr.), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
Če pri pogrebu zvonijo, zvonjenje lahko traja v skladu s predpisi verske skupnosti. Med govorom, petjem in igranjem godbe se ne sme zvoniti.
15. člen 
(pokop) 
Pokop lahko opravi le izvajalec pokopališke službe v skladu s pokopališkim redom.
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravi v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odločijo o tem svojci oziroma naročnik pogreba.
Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru brez označbe imena umrlega.
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna skupnost, društvo ali združenje, se umrlega pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
16. člen 
(vrste pokopa) 
Krsto z umrlim se pokoplje v grob za klasičen pokop na enem od pokopališč.
Upepeljene ostanke umrlega se shrani v žaro in pokoplje v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se jih raztrese na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma zunaj pokopališča.
V primeru, da je plačnik pokopa občina, se izvede osnovni pogreb z raztrosom pepela na pokopališču Blejska Dobrava. Stroški pogreba se občini povrnejo iz zapuščine pokojnika.
17. člen 
(pokop izven pokopališča) 
Pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti zunaj pokopališča je dovoljen samo na podlagi soglasja občinskega upravnega organa.
Raztros pepela zunaj pokopališča se izvede na podlagi predhodnega pisnega soglasja pristojnega občinskega upravnega organa. Za raztros pepela zunaj pokopališča je potrebno soglasje lastnika nepremičnine, kjer naj bi se raztrosil pepel. Raztros pepela zunaj pokopališča se lahko izvede, če kraj raztrosa in način raztrosa pepela zagotavlja spoštovanje in pieteto do pokojnika in svojcev.
18. člen 
(storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva) 
Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba ter prekop posmrtnih ostankov.
Najkasneje v roku ene ure po končani pogrebni slovesnosti so grobarji dolžni grob zasuti in izvesti prvo ureditev na način, da ne poškodujejo sosednjih grobov.
Prva ureditev groba zajema izravnavo zemlje na grobu in odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče ter čiščenje spomenika (v kolikor gre za obstoječ grob), če se je zamazal zaradi pokopa.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
19. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni pogreb se izvede na podlagi osnovnih standardov in normativov, ki vključujejo najmanj: žaro oziroma krsto ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajočo opremo za pokojnika, nagrobno obeležje, spremstvo v prevozu pokojnika, pripravo pokojnika, pripravo grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem oziroma pripravo mesto raztrosa (košnja trave, obrez grmičja ipd.), pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno svečanost.
20. člen 
(naročilo pogreba) 
Pokop izvajalcu pokopališke službe prijavi naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne slovesnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina v primeru brezdomca oziroma pokojnika brez svojcev.
21. člen 
(vrste grobov) 
Na obeh pokopališčih so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, trojni, otroški grobovi ter grobnice),
– žarni grobovi (talni ali zidni).
Na pokopališču Blejska Dobrava je urejen poseben prostor za anonimne in skupne pokope in prostor za raztros pepela.
Prostor za raztros pepela na pokopališču Blejska Dobrava se imenuje Brezov gaj in obsega zelenico, obkroženo z drevjem in grmovnicami, namenjeno raztrosu ter vstopnim delom, sestavljenim iz skupne tlakovane površine, vhodnih vrat, dvema kamnitnima ploščama in skupni nagrobnik.
Na območju namenjeno raztrosu ni dovoljeno postavljati nobenih dodatnih obeležij, cvetličnih aranžmajev in drugih predmetov. Na vstopnem delu je dovoljeno le prižiganje sveč in postavljanje posameznih cvetlic. Dostop na prostor, namenjen raztrosu pepela izven pogrebne svečanosti, je dovoljen le izvajalcu pokopališke službe za izvajanje vzdrževalnih del. Na prostoru za raztros pepela se izvajajo tudi raztrosi pepela pokojnih iz opuščenih in vrnjenih grobov ter raztros pepela brezdomcev.
Vse zvrsti grobov so lahko razvrščene kot vrstni grobovi ali posamično.
V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih, ki so določeni v načrtu pokopališča.
Gradnja novih grobnic ni dovoljena.
22. člen 
(okvirni tehnični normativi grobov) 
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2 m. Za otroške grobove določi izvajalec pokopališke službe ustrezno manjše mere. Poglobitev klasičnih grobov je dovoljena in znaša največ do 3 m oziroma mora biti plast zemlje nad zgornjo krsto najmanj 1,5 m.
Poti med novimi vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,6 m, vendar ne več kot 1 m. Spomeniki, nagrobne ograje, druga znamenja ter vegetacija ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m.
Na obstoječih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa izvajalec javne službe na podlagi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve.
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti.
Na novem delu pokopališča na Blejski Dobravi je dovoljena postavitev tipskih spomenikov maksimalnih dimenzij, in sicer širina 60 cm, dolžina 80 cm in višina 30 cm. Podstavek pred tipskim spomenikom, namenjen postavitvi sveč in cvetja, je lahko največ širine 60 cm in dolžine 20 cm. Izven navedenega obsega, torej na zelenico, ni dovoljeno polagati ničesar (dodatnih plošč, sveč, cvetja, ikeban in podobnega).
23. člen 
(soglasja) 
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov ter obnova spomenikov in grobnic na območju pokopališča je dovoljena ob predhodnem pisnem soglasju izvajalca pokopališke službe.
Če pri izvedbi del iz prejšnjega odstavka tega člena, nastanejo stroški izvajalca pokopališke službe, jih mora poravnati naročnik soglasja.
24. člen 
(prekop) 
Prekop pokojnika oziroma ponoven pokop v isti grob po oddaji groba drugemu najemniku je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in v istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče in jo določi izvajalec pokopališke službe.
Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Pred potekom mirovalne dobe se sme opraviti prekop, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču. Izkopani posmrtni ostanki pokojnika se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo.
Prekop je možen le s predhodnim pisnim mnenjem najemnika groba in dovoljenjem pristojnega občinskega organa.
25. člen 
(najemna pogodba) 
Prostore za grobove daje v najem izvajalec pokopališke službe. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– polje, vrsto, zaporedno številko groba in vrsto groba,
– način plačevanja letne najemnine oziroma grobnine,
– obveznost najemojemalca glede urejanja groba,
– mirovalno dobo,
– odpovedne razloge,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
26. člen 
(najem groba) 
Najemnik ali najemnica (v nadaljnjem besedilu: najemnik) groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča (skupne glavne poti zelenice, drevesa, grmovnice, žive meje, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike in druga vzdrževalna dela), oddaje grobov v najem in stroškov vodenja evidenc.
Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. Grobnina se lahko plača tudi za več let naprej, vendar največ za deset let. Grobnina za napisno ploščo se plača za obdobje desetih let ob naročilu plošče. Najemnik plača tudi napisno ploščo, njeno izdelavo in postavitev, vse v višini dejanskih stroškov.
Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem izvajalec pokopališke službe, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z izvajalcem pokopališke službe sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika z izvajalcem pokopališke službe ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen.
Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
27. člen 
(trajanje najema) 
Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas.
Izvajalec pokopališke službe odda plačniku pogreba na skupnem nagrobniku na prostoru za raztros pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba oziroma grobnina za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik mora plačati grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo. Če najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe.
Najemna pogodba za prostor za napisno ploščo ne preneha s smrtjo najemnika, ampak velja še do izteka desetletnega obdobja in se lahko podaljša tako, da praviloma postane najemnik tisti, ki je plačal pokop prejšnjega najemnika.
Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje v roku 30 dni, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori izvajalec pokopališke službe.
Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom.
Izvajalec pokopališke službe lahko robnike, spomenik, napisno ploščo in drugo opremo groba odstrani in jih hrani na določenem prostoru tri mesece. Po preteku tega časa odda prostor za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe).
Izvajalec pokopališke službe mora po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, žaro prenesti v anonimno skupno grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros pepela, če to naroči najemnik groba.
V času od odstranitve opreme z groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba izvajalec pokopališke službe.
28. člen 
(dolžnosti najemnika) 
Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati grobnino,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji izvajalca javne službe.
29. člen 
(obnašanje na pokopališču in v neposredni bližini) 
Na območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje,
– hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in naprav ter predmetov na območju pokopališča,
– puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih, razen sporočil izvajalca javne službe,
– brez soglasja izvajalca pokopališke službe izvesti poseg, za katerega je s tem odlokom ali področnim zakonom predpisano soglasje (npr. postavljanje in odstranjevanje spomenikov ipd.),
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja z motornim vozilom, s kolesom ali drugim prevoznim sredstvom,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov na območju pokopališča.
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le s priglasitvijo termina del izvajalcu pokopališke službe.
Izvajalec iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. V kolikor tega ne naredi, to naredi izvajalec pokopališke službe na stroške izvajalca del.
V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko izvajalec pokopališke službe izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom. Prevoz se lahko opravi le med 8.00 in 12.00 uro zjutraj.
V neposredni bližini območja pokopališča in mrliških vežic v času pogrebnih svečanosti ter uporabi mrliških vežic niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebnih svečanosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno). Izvajalec pokopališke službe povzročitelja na to opozori, pred začetkom pogrebne svečanosti.
30. člen 
(zagotavljanje urejenosti) 
Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva.
Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.
Storitve iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena izvajalec pokopališke službe zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s sprejetim cenikom.
Če izvajalec javne službe ugotovi, da se na pokopališču izvajajo dela ali opravljajo storitve v nasprotju s tem odlokom, mora o tem obvestiti pristojne inšpekcijske službe.
31. člen 
(razmerje grobnine) 
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba:
VRSTA GROBA
FAKTOR GROBNINE
enojni
1
dvojni
2
trojni
3
grobnica
5
otroški
0,6
žarna niša
1
Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne najemnine za enojni grob. Grobnina za napisno ploščo se plača v višini enoinpolletne najemnine za enojni grob ob sklenitvi ali podaljšanju najemne pogodbe.
V. NADZOR 
32. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
33. člen 
(globe) 
Z globo 2.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka.
Z globo 500 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 300 evrov se za storjeni prekršek kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 96/99 s spremembami).
35. člen 
Do sprejetja posameznih cen na podlagi tega odloka se uporabljajo sprejete cene na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 96/99 s spremembami).
36. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2018-1
Jesenice, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti