Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1889. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Štore, stran 5661.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 21. redni seji dne 21. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Štore 
Namen 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občini Štore.
2. člen 
(1) Občina, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Štore, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN (individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov).
(2) Obseg sredstev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav se določi v proračunu občine za posamezno leto.
Upravičenci 
3. člen 
(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Štore za obstoječe stanovanjske objekte na delu območja Občine Štore, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Štore ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni tudi investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Štore za obstoječe stanovanjske objekte na območjih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Štore, kadar priključitev na že zgrajeno ali načrtovano kanalizacijsko omrežje tehnično ni možna ali ekonomsko ni upravičena.
(3) Za obstoječe stanovanjske objekte se štejejo vsi objekti, za katere v času gradnje oziroma izdaje gradbenega dovoljenja ni bila predvidena vgradnja MKČN.
Višina sofinanciranja 
4. člen 
(1) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto znaša do 50 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 € za prvo stanovanjsko enoto.
(2) Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava), se za prvo stanovanjsko enoto dodelijo sredstva v višini določeni v prvem odstavku tega člena, za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 500,00 €.
(3) Ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska enota predstavlja eno stanovanje.
(4) V primeru, da investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
(5) V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za dodelitev sredstev.
(6) Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno malo komunalno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.
(7) Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.
Upravičeni stroški 
5. člen 
(1) Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
– nakup MKČN,
– gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN,
– DDV.
(2) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
Pogoji in omejitve 
6. člen 
Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so:
– MKČN mora biti na delu območja Občine Štore, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine Štore, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Štore, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekt ne bo možno priključiti na javno kanalizacijo.
– Lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.
– Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore.
– Vlagatelj/-ji mora/-jo biti lastnik/-i zemljišča, oziroma imeti pridobljeno pravico gradnje.
– Objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje.
– MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah za MKČN, ki ga naredi izvajalec javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore.
– Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je poročilo o prvih meritvah za MKČN pridobil med preteklim in aktualnim razpisom za sofinanciranje vgradnje MKČN.
– Vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti.
Postopek dodelitve sredstev 
7. člen 
(1) Sofinanciranje se izvede na osnovi letnega javnega razpisa za sofinanciranje MKČN po tem pravilniku, s katerim se določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih sredstev. Javni razpis se izvede enkrat letno, vloge se vlagajo od objave razpisa do 31. 10. tekočega leta.
(2) Obseg sredstev sofinanciranja MKČN za posamezno leto se določi v proračunu Občine Štore.
(3) Javni razpis se objavi v glasilu Štorski občan in spletni strani Občine Štore.
(4) Razpis vsebuje:
– namen za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog.
8. člen 
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
9. člen 
(1) Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska komisija, imenovana s strani župana za obdobje njegovega mandata.
(2) Komisija obravnava popolne vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.
(3) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev, se izda sklep. Zoper sklep je možna pritožba.
(4) O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev odloča župan.
(5) O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti in pozove k podpisu pogodbe v roku 15 dni od pravnomočnega sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.
(6) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
(7) Upravičenci, ki bodo podali popolno vlogo, pa zaradi porabe sredstev v tekočem letu le teh ne bodo prejeli, imajo ob ponovni prijavi na razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
10. člen 
Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, ali je prejemnik kršil določila pogodbe ali če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve, občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila.
Končna določba 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra zadeve: 355-0018/2018-1
Štore, dne 22. maja 2018
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost