Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1872. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2017, stran 5631.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS:U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB ter 66/17) je Občinski svet Občine Luče na 20. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2017 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2017 (v nadaljevanju zaključni račun).
2. člen 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2017 v naslednji višini:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
1.975.499
II.
SKUPAJ ODHODKI
1.686.360
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)
289.139
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA:
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
289.139
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–289.139
X.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.129.280
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2017 so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2018-1
Luče, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti