Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

Št. 67105-1/2018-3 Ob-2304/18, Stran 1299
Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/18), Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 32/18) in Letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2018 (Uradni list RS, št. 32/18) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter - Vrtojba sofinancirala v letu 2018
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci letnega programa športa:
– športna društva in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini
– zavodi, pravne osebe, ustanove, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
2. Občina sofinancira športne programe izvajalcev, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu s predpisi in imajo sedež v občini najmanj eno leto pred objavo razpisa in pretežno delujejo na njenem območju in je njihova (pretežna) dejavnost izvajanje športnih programov
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnega razpisa na področju športa v preteklem letu.
Na razpisu se ne sofinancirajo športni programi vzgojno izobraževalnih zavodov, ki predstavljajo njihovo redno dejavnost.
3. Višina sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov športa okvirno znaša 68.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Športna rekreacija
– Šport starejših
– Športni objekti in površine za šport v naravi
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Delovanje športnih društev
– Druge športne prireditve in promocija športa.
5. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba, upoštevaje razpoložljiva sredstva, ki so del razpisne dokumentacije.
6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si, ali pa se jo lahko dvigne v času uradnih ur v Glavni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici oziroma pri svetovalki za družbene dejavnosti oziroma se zanjo zaprosi na e-naslov: info@sempeter-vrtojba.si.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 in 43/11) Občina Šempeter - Vrtojba ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Šempeter - Vrtojba opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
7. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v Glavni pisarni najkasneje do vključno petka, 15. junija 2018, na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, ki je označena z:
– naslovom občine
– nazivom in naslovom prijavitelja
– »Vloga na javni razpis za šport – Ne odpiraj« (v primeru dopolnitve se doda še; »Dopolnitev«).
Ovojnica, ki ni označena v skladu z navodili, se neodprta vrne vlagatelju.
8. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dopolnjujejo do izteka roka za prijavo. Odpiranje vlog bo 19. 6. 2018. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni po zaključku razpisa v skladu z odlokom.
Občina Šempeter - Vrtojba 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti