Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1878. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca, stran 5644.

  
Na podlagi drugega odstavka 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), 3. člena in osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne 23. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se na območju Občine Sevnica določi plovbni režim na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Arto – Blanca (v nadaljevanju: HE Arto – Blanca) zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
(2) Plovbni režim iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
2. člen 
Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot pojmi, uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah.
II. PLOVBNO OBMOČJE 
3. člen 
(1) Plovbno območje po tem odloku je reka Sava na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca, ki zajema območje od prečnega prereza bazena pri cestnem mostu Boštanj–Sevnica čez reko Savo (GK_Y=522920, GK_X=96733) in (GK_Y=522820, GK_X=96646) dolvodno do prečnega prereza akumulacije pri začetku energetskega nasipa na desnem bregu reke Save 400 m pod izlivom potoka Podturn (GK_Y=529390, GK_X=93960) in (GK_Y=529390, GK_X=94210).
(2) Plovbno območje je prikazano na karti, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen 
(1) Plovba na plovbnem območju je dovoljena, če so na plovbnem območju zagotovljene ustrezne globine in širine, ki dovoljujejo varno plovbo, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, za katere se uporabniki plovbnega območja morajo pozanimati pri pristojnih službah iz tega odloka.
(2) Plovba se izvaja 20 metrov stran od brežin in 30 metrov stran od izlivnih delov vseh pritokov, kjer se nahajajo drstišča litofilnih vrst rib (Sevnična, Drožanjski potok, Loški potok, Vranjski potok in Impoljski potok).
(3) Na območjih, ki so določena kot tiha območja in območja ureditve drstišč in so zarisana na karti, se plovba izvaja v odmiku vsaj 50 m od brežine.
(4) Na območju in 50 metrov gorvodno in dolvodno od vstopno izstopnih mest in pristanišča je plovba možna do brežine. Izjema je vstopno izstopno mesto pri izlivnem delu reke Mirne, kjer mora biti odmik plovbe od izlivnega dela reke Mirne na levem bregu reke Save vsaj 50 metrov gorvodno od izliva (GK_Y=523105, GK_X=96097) ter se plovba na območju izlivnega dela reke Mirne izvaja na levi polovici reke Save.
(5) Plovila, skupaj z vso opremo, morajo biti pred splavitvijo v vodo očiščena zaradi preprečevanja širjenja bioloških obremenitev.
(6) Izven plovbnega območja je plovba prepovedana za vsa plovila, razen za plovila za potrebe izvajanja javnih služb po Zakonu o vodah, Zakonu o sladkovodnem ribištvu, varstva voda, vzdrževanja in upravljanja akumulacijskega bazena, izvajanja nalog imetnika vodne pravice za proizvodnjo električne energije, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe države.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA 
5. člen 
(1) Skrbnik plovbnega območja je Občina Sevnica, ki vzdržuje plovbno območje v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah.
(2) Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti koncesionarja HE Arto – Blanca, ki je odgovoren za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu oziroma koncesijski pogodbi.
(3) Izvajanje obveznosti skrbnika plovbnega območja Občina Sevnica s pogodbo prenese na za to usposobljenega izvajalca.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON 
6. člen 
(1) Na plovbnem območju lahko plujejo:
– čolni na vesla,
– jadrnice,
– splavi,
– športni veslaški čolni,
– rafti,
– jadralne deske,
– pedalini,
– SUP deske.
(2) Vsa plovila na motorni pogon lahko plujejo na plovbnem območju pod pogoji iz zakona in uredbe Vlade Republike Slovenije, ki ureja uporabo plovil na motorni pogon na tem območju reke Save.
(3) Plovba se izvaja na lastno odgovornost.
V. PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNA MESTA 
7. člen 
(1) Na plovbnem območju reke Save po tem odloku so pristanišča in vstopno izstopna mesta:
– vstopno izstopno mesto Šmarje pod železniškim mostom,
– vstopno izstopno mesto Dolenji Boštanj pri izlivu reke Mirne,
– vstopno izstopno mesto pri Srednji šoli Sevnica,
– vstopno izstopno mesto pri Logu (nasproti občine),
– pristanišče in vstopno izstopno mesto pri Centralni čistilni napravi Sevnica,
– vstopno izstopno mesto na Dolnjem Brezovem.
(2) Vstopno izstopno mesto mora biti od izlivnega dela pritokov reke Save oddaljeno vsaj 75 metrov.
(3) Pristanišče in vstopno izstopna mesta se uredi v pretežno leseni izvedbi, v smislu pontona. Na območju pristanov se predvidijo krajinske ureditve z zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Tako krajinske ureditve kot tudi idejne zasnove pontonov se predhodno uskladijo z imetnikom vodne pravice za proizvodnjo električne energije.
8. člen 
(1) Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravljavec pristanišča plovilu za prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
(2) Za dovoljenje se plača pristojbino, ki jo določi Občinski svet Občine Sevnica s sklepom.
(3) Uporabnik priveznega mesta uporablja privezno mesto na lastno odgovornost.
(4) Plovila, ki nimajo zagotovljenega priveznega mesta, se morajo po končani plovbi odstraniti iz vode izven priobalnega zemljišča.
9. člen 
Plačila pristojbine za en privez plovila na plovbnem območju so oproščeni:
– ribiške organizacije za plovilo, s katerim se opravlja izvajanje ribiških varstveno-gojitvenih nalog ter ribiška čuvajska služba,
– javna gasilska služba Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica za plovilo, s katerim se opravlja naloge reševanja na vodi in iz nje,
– upravljavec vodotoka po Zakonu o vodah,
– vzdrževalec in koncesionar za potrebe vzdrževanja in obratovanja HE Arto – Blanca,
– raziskovalne institucije za plovilo, s katerim se opravlja raziskave (vzorčenje vodnih habitatov, vzorčenje rib ipd.) v času vzorčenj.
10. člen 
(1) Za športne veslaške čolne ni privezov in se morajo po končani plovbi odstraniti iz vode izven priobalnega zemljišča.
(2) Za potopljena in nasedla plovila ali plovila, ki so kako drugače nesposobna za plovbo, uporaba priveznih mest v pristanišču ni dovoljena.
VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST 
11. člen 
(1) Upravljavec pristanišča in vstopno izstopnih mest je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (v nadaljevanju: upravljavec), ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti skladno z zakonom.
(2) Upravljavec mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil.
(3) Upravljavec podrobneje določi red v pristanišču in vstopno izstopnih mestih in pogoje ter način koriščenja pristaniških storitev. Upravljavec je dolžan pred uveljavitvijo akta in sprememb akta pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Sevnica.
(4) Dolžnost upravljavca je, da na območju pristanišča odstrani vse odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe.
(5) Podrobneje se način izvajanja obveznosti upravljavca in medsebojna razmerja med občino in upravljavcem uredijo s pogodbo.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA 
12. člen 
(1) Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 1. aprila do 31. oktobra.
(2) Plovba je v poletnih mesecih (junija, julija in avgusta) dovoljena vsak dan od 9. do 19. ure, v ostalih mesecih pa od 10. do 18. ure.
13. člen 
(1) Plovba izven dnevnega časa je dovoljena v času prireditev na podlagi dovoljenja pristojnega organa.
(2) V času prireditve na plovbnem območju, ki ga določi pristojni organ, ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil, ki niso v zvezi z izvajanjem prireditve.
(3) Plovba na območju izvajanja ribiškega tekmovanja, ki je organizirano v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, je v času ribiških tekmovanj prepovedana. Organizator je dolžan 14 dni pred tekmovanjem obvestiti skrbnika plovbnega območja in upravljavca pristanišča o izvedbi in območju ribiškega tekmovanja.
14. člen 
Časovne omejitve za plovbo ni za potrebe izvajanja javnih služb po Zakonu o vodah, varstva voda, vzdrževanja in upravljanja akumulacijskega bazena in HE Arto – Blanca, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe države.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE 
15. člen 
(1) Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil prepove upravljavec na lastno pobudo zaradi varnosti ali kršitev plovbnega režima ali na zahtevo upravljavca vodotoka ter upravljavca akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca ali HE Arto – Blanca zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vodotoka, uravnavanja vodostaja (tudi v času rednega obratovanja) ter vzdrževalnih del na HE Arto – Blanca, kolikor to vpliva na varnost plovbe, ter iz drugih utemeljenih razlogov.
(2) Plovba je prepovedana v času povišanih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah, ko se voda preliva preko prelivnih polj HE Arto – Blanca ter v primeru prisotnosti plavja.
(3) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Sevnica.
(4) Plovba je prepovedana v izlivnem območju reke Mirne in na reki Mirni ter v izlivnem območju drugih pritokov reke Save.
(5) Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest.
(6) Sidranje v brežine akumulacijskega bazena ni dovoljeno.
IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE 
16. člen 
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba plovil (v nadaljevanju besedila: prireditve). Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.
(2) Pristojni organ z dovoljenjem odredi primerno območje prireditvenega prostora glede na vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizirati reševalno službo ter zagotoviti vse ostale potrebne pogoje, ki jih predpiše pristojni upravni organ. Za prireditev je potrebno pridobiti tudi soglasje upravljavca pristanišča in vstopno izstopnih mest ter akumulacijskega bazena in imetnika vodne pravice za proizvodnjo električne energije v HE Arto – Blanca.
X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL 
17. člen 
(1) Javni prevoz oseb s plovili je dovoljen le s plovili, ki so za ta namen registrirana pri pristojni upravni enoti. Javni prevoz oseb se lahko opravlja kot javni prevoz v prosti plovbi.
(2) V pristanišču je v skladu s predpisi dovoljeno izvajanje dejavnosti oddajanja plovil v najem. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik in čas oddajanja. Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je nesposobna opravljati plovilo.
XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA
18. člen 
(1) Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa zakon in drugi predpisi.
(2) Pred pričetkom plovbe je upravljavec plovila dolžan preveriti informacije o pretoku reke Save, prepovedih plovbe ali spremenjenih pogojih na plovbnem območju zaradi rednega ali izrednega delovanja hidroelektrarne ali drugih vzrokov, ki so dostopne na spletni strani Občine Sevnica.
19. člen 
(1) S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
(2) Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL TER PLAVAJOČIH NAPRAV 
20. člen 
(1) Čolni in plavajoče naprave, za katere je z zakonom tako določeno, morajo biti v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi vpisani v vpisnik čolnov celinske plovbe in plavajočih naprav pri pristojni upravni enoti.
(2) Čoln oziroma plavajoča naprava se označi v skladu s predpisi.
(3) Med plovbo mora biti na čolnu veljaven vpisni list.
21. člen 
Čoln sme upravljati oseba, katere usposobljenost za upravljanje čolna je bila ugotovljena na predpisan način in ji je bila o tem izdana ustrezna listina, katero mora ta oseba imeti med upravljanjem čolna vedno pri sebi.
22. člen 
Potopljeno stvar (plovilo, plavajočo napravo, njihove dele ali tovor), mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik. Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo v skladu z zakonom na njegove stroške odstrani upravljavec pristanišča ali skrbnik plovbnega območja.
23. člen 
Na brežinah in priobalnem zemljišču izven območja pristanišča in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora ni dovoljeno shranjevanje in vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje ipd.)
XIII. NADZOR 
24. člen 
Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE 
25. člen 
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, če:
1. plovbo izvaja v pogojih, ki ne dovoljujejo varne plovbe (prvi odstavek 4. člena tega odloka);
2. plovbo ne izvaja v predpisanem odmiku od brežine (drugi, tretji in četrti odstavek 4. člena tega odloka);
3. plovila, skupaj z vso opremo, pred splavitvijo v vodo ne očisti zaradi preprečevanja širjenja bioloških obremenitev (peti odstavek 4. člena tega odloka);
4. plovbo izvaja izven plovbnega območja, razen v primerih, ko je to dovoljeno (šesti odstavek 4. člena tega odloka);
5. upravlja plovilo, katerega plovba ni dovoljena (prvi odstavek 6. člena tega odloka);
6. uporablja plovilo na motorni pogon, pa to z zakonom ali uredbo Vlade Republike Slovenije ni dovoljeno (drugi odstavek 6. člena tega odloka);
7. uporablja privez v pristanišču brez dovoljenja (prvi odstavek 8. člena tega odloka);
8. plovila, ki nima zagotovljenega priveznega mesta, po končani plovbi ne odstrani iz vode izven priobalnega zemljišča (četrti odstavek 8. člena tega odloka);
9. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega odloka);
10. v času prireditve pluje oziroma se s plovilom zadržuje na območju, ki je določeno za prireditev (drugi odstavek 13. člena tega odloka);
11. izvaja plovbo v času ribiških tekmovanj (tretji odstavek 13. člena tega odloka);
12. pluje v nasprotju s prepovedjo plovbe; ustavi plovilo, vkrca oziroma izkrca potnike izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest; sidra v brežine akumulacijskega bazena (prvi, drugi, četrti in peti odstavek 15. člena tega odloka);
13. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja upravnega organa in soglasja upravljavca pristanišča in vstopno izstopnih mest ter akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca (prvi in drugi odstavek 16. člena tega odloka);
14. izvaja javni prevoz oseb s plovili, ki niso registrirana za ta namen (prvi odstavek 17. člena tega odloka);
15. izvaja dejavnost izposojanja oziroma oddajanja plovil v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena tega odloka;
16. s plovili prevaža ter uporablja takšna tehnična sredstva in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave (prvi in drugi odstavek 19. člena tega odloka);
17. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje ipd.) na brežinah in priobalnem zemljišču izven območja pristanišč in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (23. člen tega odloka).
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
26. člen 
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. plovbo izvaja v pogojih, ki ne dovoljujejo varne plovbe (prvi odstavek 4. člena tega odloka);
2. plovbo ne izvaja v predpisanem odmiku od brežine (drugi, tretji in četrti odstavek 4. člena tega odloka);
3. plovila, skupaj z vso opremo, pred splavitvijo v vodo ne očisti zaradi preprečevanja širjenja bioloških obremenitev (peti odstavek 4. člena tega odloka);
4. plovbo izvaja izven plovbnega območja, razen v primerih, ko je to dovoljeno (šesti odstavek 4. člena tega odloka);
5. upravlja plovilo, katerega plovba ni dovoljena (prvi odstavek 6. člena tega odloka);
6. uporablja plovilo na motorni pogon, pa to z zakonom ali uredbo Vlade Republike Slovenije ni dovoljeno (drugi odstavek 6. člena tega odloka);
7. uporablja privez v pristanišču brez dovoljenja (prvi odstavek 8. člena tega odloka);
8. plovila, ki nima zagotovljenega priveznega mesta, po končani plovbi ne odstrani iz vode izven priobalnega zemljišča (četrti odstavek 8. člena tega odloka).
27. člen 
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega odloka);
2. v času prireditve pluje oziroma se s plovilom zadržuje na območju, ki je določeno za prireditev (drugi odstavek 13. člena tega odloka);
3. izvaja plovbo v času ribiških tekmovanj (tretji odstavek 13. člena tega odloka);
4. pluje v nasprotju s prepovedjo plovbe; ustavi plovilo, vkrca oziroma izkrca potnike izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest; sidra v brežine akumulacijskega bazena (prvi, drugi, četrti in peti odstavek 15. člena tega odloka);
5. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja upravnega organa in soglasja upravljavca pristanišča in vstopno izstopnih mest ter akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca (prvi in drugi odstavek 16. člena tega odloka);
6. izvaja javni prevoz oseb s plovili, ki niso registrirana za ta namen (prvi odstavek 17. člena tega odloka);
7. izvaja dejavnost izposojanja oziroma oddajanja plovil v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena tega odloka;
8. s plovili prevaža ter uporablja takšna tehnična sredstva in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave (prvi in drugi odstavek 19. člena tega odloka);
9. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje ipd.) na brežinah in priobalnem zemljišču izven območja pristanišč in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (23. člen tega odloka).
XV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
(1) Do izgradnje in ureditve pristanišča in vstopno izstopnih mest se za plovila za prevoz oseb lahko uredijo začasni privezi za plovila. Za vse lokacije začasnih privezov je potrebno predhodno pridobiti soglasje imetnika vodne pravice za proizvodnjo električne energije.
(2) Za uporabo začasnih privezov se plačuje pristojbina.
29. člen 
Plovbno območje in pogoji plovbe se lahko spremenijo ali omejijo glede na formiranje novih drstišč fitofilnih vrst rib ali v primeru ugotovljenih negativnih vplivov na drstišča oziroma populacije ribjih vrst.
30. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 374-0002/2016
Sevnica, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost