Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1857. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o., stran 5617.

  
Na podlagi 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40, v nadaljnjem besedilu ZGJS), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, v nadaljnjem besedilu ZGD-1), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, v nadaljnjem besedilu ZLS), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11, 18/17 in 38/17), 6. člena Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec (Uradni list RS, št. 41/17), 7. in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 27. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/17) se v 10. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Družba izvaja tudi dejavnost proizvodnje lesnih sekancev.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek se za besedilom »Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi« pika nadomesti z vejico in v novi vrstici doda besedilo:
»16.100 Sekanci, lesni, proizvodnja.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen 
V 20. členu se spremeni prva poved prvega odstavka, tako da se glasi:
»Nadzorni svet ima štiri člane.«.
Spremeni se drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Tri člane, ki zastopajo interese ustanovitelja, izvoli in odpokliče ustanovitelj.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2017-3
Bovec, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti