Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1877. Sklep o začetku priprave Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 2), stran 5643.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 29. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je župan Občine Rečica ob Savinji sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji (SD OPN 2) 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občinski prostorski načrt Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju OPN) je bil sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji dne 3. 3. 2016. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 23/16 in je začel veljati 13. 4. 2016.
Že med samim postopkom priprave veljavnega OPN in po njegovem sprejemu je bilo ugotovljeno, da je treba grafični in posledično tudi tekstualni del veljavnega OPN na nekaterih mestih korigirati. Predmet SD OPN 2 je tako tudi obravnava ca. 50-ih (razvojnih) pobud občine ter pravnih in fizičnih oseb, za katere bo občina v postopku priprave SD OPN 2 ugotovila, ali so skladne s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevajo varstvene in varovalne omejitve v prostoru, ustreznost z vidika urbanističnih meril in možnost opremljanja zemljišč za gradnjo ter jih na podlagi tega vključila v nadaljnji postopek SD OPN 2 oziroma jih bo iz nadaljnjega postopka izključila.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
SD OPN 2 se nanašajo na celotno območje Občine Rečica ob Savinji in zajemajo spremembe in dopolnitve tako tekstualnega, kot tudi grafičnega dela OPN.
Predmet SD OPN 2 bodo tisti deli OPN, ki jih bo treba spremeniti zaradi korekcij grafičnega (in posledično tekstualnega dela OPN) oziroma zaradi vključitve razvojnih pobud občine ter fizičnih in pravnih oseb v postopek priprave SD OPN2, če se bo izkazalo, da so te skladne s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevajo varstvene in varovalne omejitve v prostoru, ustreznost z vidika urbanističnih meril in možnost opremljanja zemljišč za gradnjo.
Postopek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji bo potekal skladno z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) torej po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem OPN (redni postopek).
3. Način pridobivanja strokovnih rešitev
Upoštevajo se strokovne podlage, ki jih predložijo pobudniki posameznih sprememb namenske rabe prostora.
V skladu s Priročnikom za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč, MOP, september 2017, se izvede vrednotenje prejetih pobud pravnih in fizičnih oseb.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Rečica ob Savinji ugotovi, da je treba izdelati dodatne strokovne podlage, se te izdelajo naknadno.
4. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta oziroma njegovih posameznih faz
Priprava sprememb in dopolnitev je predvidena v skladu s spodaj navedenimi roki:
Faza
Rok
Sprejem sklepa o začetku priprave SD OPN 1
maj 2018
Vrednotenje pobud 
v 30-ih dneh od podpisa pogodbe in prejema vseh pobud
Osnutek SD OPN 1 
v 60-ih dneh od potrditve vrednotenja pobud s strani občine
Pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločitve o celoviti presoji vplivov na okolje
– pridobitev prvih mnenj NUP: 30 dni od objave osnutka SD OPN 2 v prostorskem informacijskem sistemu MOP, 
– pridobitev odločbe glede celovite presoje vplivov na okolje: 30 dni od prejema prvih mnenj nosilcev urejanja prostora
Dopolnjen osnutek SD OPN 1
v 30-ih dneh po pridobitvi prvih mnenj in odločbe glede celovite presoje vplivov na okolje
Priprava in objava javnega naznanila o javni razgrnitvi
15 dni od potrditve dopolnjenega osnutka
Javna razgrnitev SD OPN 2
30 dni
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve 
v 20-ih dneh od zaključka javne razgrnitve in prejema vseh pripomb
Predlog SD OPN 1
v 30-ih dneh od potrditve stališč do pripomb in predlogov javnosti
Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Usklajen predlog SD OPN 1 za sprejem na občinskem svetu
v 30-ih dneh po pridobitvi drugih mnenj
Izdelava končnega dokumenta
15 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS
Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se roki ustrezno dopolnijo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva),
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (za področje gozdarstva),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje državnega cestnega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe),
– Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje,
– Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Eles d.o.o, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
V zvezi s postopkom celovite presoje vplivov na okolje v postopku sodeluje:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN ugotovi, da je potrebno sodelovanje tudi ostalih nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev, se jih vključi med postopkom priprave prostorskega akta.
6. Objava sklepa
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana Občine Rečica ob Savinji in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski Občine Rečica ob Savinji ter na spletni strani Občine Rečica ob Savinji.
Št. 3500-0002/2018-1
Rečica ob Savinji, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost