Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1853. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, stran 5612.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 42. redni seji dne 24. maja 2018 sprejela naslednji
S P L O Š N I  A K T 
o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta splošni akt določa področje, obseg, pogoje in postopke za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje stalnega poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev).
II. POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV 
2. člen 
(področje, obseg in obveznost poklicnega usposabljanja) 
(1) Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev obsega usposabljanje na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev, določenih v zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.
(2) Pooblaščeni inženir mora v vsakem letu zbrati predpisano število kreditnih točk.
(3) Pooblaščeni inženir pridobiva kreditne točke s pasivno ali aktivno udeležbo na usposabljanjih pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) ali drugih pravnih subjektih in pisanjem strokovnih prispevkov.
3. člen 
(letni program poklicnega usposabljanja) 
(1) Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: letni program), ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje najpozneje do 1. februarja tekočega leta. Letni program se lahko spremeni ali dopolni.
(2) Letni program je sestavljen iz nabora obveznih vsebin, ki jih določi IZS, in izbirnih vsebin po izbiri pooblaščenega inženirja. Glede na aktualne spremembe zakonodaje, predpisov, standardov in pravil stroke, IZS v letnem programu določi deleža obeh delov.
(3) Letni program se objavi na spletni strani IZS najpozneje v sedmih dneh po njegovem sprejemu. Pooblaščenim inženirjem, ki so IZS posredovali elektronski naslov, se obvestilo o objavi letnega programa poklicnega usposabljanja lahko pošlje tudi po elektronski pošti.
(4) Določbe prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za objavo sprememb in dopolnitev ter čistopis letnega programa poklicnega usposabljanja.
4. člen 
(seznam usposabljanj s področja obveznih vsebin) 
(1) Seznam usposabljanj s področja obveznih vsebin (v nadaljnjem besedilu: seznam), ki jih organizirajo IZS, strokovna in interesna združenja ter druge organizacije, IZS objavi na spletni strani. Usposabljanje, ki ga organizirajo strokovna in interesna združenja ter druge organizacije, je lahko uvrščeno na seznam le, če program usposabljanja potrdi Komisija za izobraževanje in mu dodeli število kreditnih točk.
(2) Usposabljanje je lahko organizirano v obliki predavanja, posveta, delavnice, simpozija, foruma ali kongresa.
(3) Za vsako usposabljanje, ki je vključeno v seznam, mora biti naveden podroben program usposabljanja, datum in organizator usposabljanja ter število kreditnih točk, ki jih prejme pooblaščeni inženir za pasivno udeležbo na usposabljanju.
(4) Seznam usposabljanj se objavi na spletnih straneh IZS najmanj dvakrat letno.
5. člen 
(priprava in objava letnega programa in seznama) 
(1) Za pripravo predloga letnega programa poklicnega usposabljanja, sprejem programa usposabljanj, ki jih organizira IZS, potrjevanje programa in dodelitev kreditnih točk za usposabljanje, ki ga organizira strokovno ali interesno združenje ali druga organizacija, je zadolžena Komisija za izobraževanje.
(2) Organizacijska in druga opravila za objavo letnega programa in seznama usposabljanj opravlja služba IZS pristojna za izvajanje stalnega poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev (v nadaljnjem besedilu: pristojna služba IZS).
6. člen 
(prijava na usposabljanje IZS) 
(1) Pooblaščeni inženir se lahko prijavi na usposabljanje IZS prek spletne strani IZS ali pisno na naslov IZS.
(2) Gradivo za usposabljanje IZS se objavi na spletni strani IZS najmanj tri delovne dni pred izvedbo posameznega usposabljanja IZS.
(3) Višino kotizacije usposabljanja IZS določi IZS na podlagi ocenjenih letnih stroškov, povezanih z zagotavljanjem izvajanja poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev.
(4) Pristojna služba IZS prek spletne strani IZS obvešča pooblaščene inženirje o izvedbi usposabljanj IZS, o odpovedi v primeru premajhnega števila prijavljenih na posamezno usposabljanje IZS in o prestavitvi oziroma o novem datumu ali kraju posameznega usposabljanja IZS v primeru prevelikega števila prijavljenih na posamezno usposabljanje IZS.
III. TOČKOVANJE IN SPREMLJANJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV 
7. člen 
(točkovanje poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev) 
(1) Pasivna udeležba na usposabljanju je lahko ocenjena z največ petimi kreditnimi točkami. Če usposabljanje z enako ali zelo podobno vsebino v obdobju dveh let ponovi enkrat ali večkrat, pridobi pooblaščeni inženir kreditne točke le za prvo usposabljanje.
(2) Za aktivno udeležbo na usposabljanju pridobi pooblaščeni inženir dvakratnik števila kreditnih točk, ki bi jih dobil kot pasivni udeleženec, a največ pet kreditnih točk. Če aktivno udeležbo z enako ali zelo podobno vsebino v obdobju dveh let ponovi enkrat ali večkrat, pridobi pooblaščeni inženir kreditne točke le za prvo aktivno udeležbo. Tudi za aktivno udeležbo na usposabljanju in za pasivno udeležbo na usposabljanju z enako ali zelo podobno vsebino v obdobju dveh let pridobi pooblaščeni inženir kreditne točke le enkrat. Seštevek vsote kreditnih točk, ki jih prejmejo aktivni udeleženci na usposabljanju, ne more preseči dvakratnika števila kreditnih točk, ki jih prejme pasivni udeleženec usposabljanja.
(3) Za objavo strokovnega prispevka v strokovni in znanstveni reviji, zborniku in drugi strokovni publikaciji in reviji zbornice ali matične sekcije pridobi pooblaščeni inženir pet kreditnih točk. Dodelitev kreditnih točk za aktivno udeležbo na usposabljanju in objavo strokovnega prispevka vsebinsko enakovrstnega usposabljanja se izključujeta. Za objavo ustreznega strokovnega prispevka v knjigi pridobi pooblaščeni inženir šest kreditnih točk. Če strokovni prispevek z enako ali zelo podobno vsebino v obdobju dveh let ponovi enkrat ali večkrat, pridobi pooblaščeni inženir kreditne točke le za prvi strokovni prispevek. Pri soavtorstvu v revijah se predvideni bonus točk enakomerno porazdeli med avtorje, pri čemer se delež z decimalkami zaokroži na celo vrednost.
8. člen 
(dodeljevanje kreditnih točk) 
(1) O dodelitvi kreditnih točk za pasivno in aktivno udeležbo na usposabljanju in objavljene strokovne prispevke odloča pristojna služba IZS.
(2) Usposabljanjem, ki se uvrstijo na seznam, se število kreditnih točk določi pred uvrstitvijo na seznam.
(3) Pooblaščenim inženirjem, avtorjem strokovnega prispevka, objavljenega v reviji zbornice, reviji matične sekcije in revijah, ki jih zbornica soizdaja, pristojna služba IZS dodeli in vpiše kreditne točke po izidu in prejemu revije.
(4) Usposabljanjem, ki niso uvrščena na seznam, in strokovnim prispevkom, z izjemo prispevkov, objavljenih v reviji zbornice, se število kreditnih točk določi na podlagi vloge, ki jo pooblaščeni inženir vloži na IZS.
9. člen 
(vloga za dodelitev kreditnih točk) 
(1) Vlogi za dodelitev kreditnih točk za pasivno ali aktivno udeležbo na usposabljanju iz četrtega odstavka 8. člena tega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: vloga) je treba priložiti:
– program usposabljanja,
– potrdilo o udeležbi, ki ga izda organizator usposabljanja,
– v primeru aktivne udeležbe, dokazilo o aktivni udeležbi (npr. besedilo ali predstavitev nastopa v tiskani ali elektronski obliki), ali drug dokaz.
(2) Vlogi za dodelitev kreditnih točk za objavo strokovnega prispevka iz četrtega odstavka 8. člena je treba priložiti:
– naslovno stran z vsebino strokovne ali znanstvene revije, zbornika, strokovne publikacije ali knjige,
– besedilo strokovnega prispevka.
(3) Vlogo iz četrtega odstavka 8. člena tega splošnega akta se lahko vloži na IZS najkasneje šest mesecev po opravljenem pasivnem ali aktivnem usposabljanju, ali objavi strokovnega prispevka, vendar najkasneje v letu, v katerem je potekalo usposabljanje. Če je vloga nepopolna, pristojna služba IZS zahteva dopolnitev vloge v 15 dneh. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se vlogo s sklepom zavrže.
(4) IZS o priznanju kreditnih točk izda odločbo, zoper katero je mogoča pritožba, ki se jo v 15 dneh od vročitve naslovi na upravni odbor IZS.
10. člen 
(kreditne točke) 
(1) Pooblaščeni inženir mora v koledarskem obdobju enega leta zbrati najmanj šest kreditnih točk s strokovnega področja njegovega pooblastila.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena preverja pristojna služba IZS vsako leto januarja.
(3) Pristojna služba IZS do konca januarja posreduje disciplinskemu tožilcu IZS seznam pooblaščenih inženirjev, ki v preteklem letu niso zbrali predpisanega števila kreditnih točk.
(4) Ob preverjanju izpolnjevanja pogoja iz prvega odstavka tega člena pristojna služba IZS izbriše šest kreditnih točk, morebitni presežek kreditnih točk pa se prenese v naslednje koledarsko leto.
(5) Kreditne točke se izbriše po preteku dveh let, ko so bile vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se šteje, da pooblaščeni inženir izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk, če se poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev ni mogel udeležiti iz utemeljenih razlogov (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust ipd.). Utemeljenost razlogov oceni pristojna služba IZS na pisni predlog pooblaščenega inženirja, ki ga lahko vloži najpozneje do 31. decembra tekočega leta, za katero se zbirajo kreditne točke. Pooblaščeni inženir mora predlogu priložiti dokazila o opravičenosti izostankov.
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se šteje, da izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk tisti pooblaščeni inženir, ki je v koledarskem obdobju enega leta, za katerega je sprejet letni program poklicnega usposabljanja, opravil strokovni izpit za pooblaščenega inženirja.
(8) Pooblaščeni inženir, kateremu poklicni naziv miruje in ga želi aktivirati, ali mu je bil poklicni naziv začasno odvzet, mora v vlogi za aktiviranje statusa dokazati, da je v enem letu pred aktiviranjem statusa izpolnil pogoj predpisanega števila kreditnih točk v skladu s tem splošnim aktom.
IV. POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV 
11. člen 
(potrdila na usposabljanjih iz seznama) 
IZS izda udeležencem na usposabljanjih IZS potrdilo o udeležbi, ki vsebuje podatek o pridobljenih kreditnih točkah.
12. člen 
(evidentiranje poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev) 
(1) Kreditne točke vpiše pristojna služba IZS v imenik pooblaščenih inženirjev na podlagi evidentirane udeležbe pooblaščenega inženirja na usposabljanju s seznama ali na podlagi odločbe o dodelitvi kreditnih točk, ki jo izda IZS.
(2) Pooblaščenim inženirjem, ki se pasivno udeležijo usposabljanja, ki je uvrščeno na seznam, vpiše pristojna služba IZS kreditne točke na podlagi zbirnega seznama udeležencev in programa usposabljanja, ki ga IZS izroči organizator usposabljanja. Pooblaščenim inženirjem, ki se aktivno udeležijo usposabljanja, ki je uvrščeno na seznam, vpiše pristojna služba IZS kreditne točke na podlagi dokazila iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena tega splošnega akta in programa usposabljanja, ki ga IZS izroči organizator usposabljanja. Organizator usposabljanja priloži zbirnemu seznamu pasivnih in aktivnih udeležencev liste prisotnosti s podatki o identifikacijskih številkah pooblaščenih inženirjev in lastnoročnimi podpisi pooblaščenih inženirjev.
(3) Kreditne točke, pridobljene s pasivno ali aktivno udeležbo na usposabljanju, ki ni usposabljanje iz prvega odstavka, in kreditne točke za strokovni prispevek, vpiše pristojna služba IZS v imenik pooblaščenih inženirjev na podlagi odločbe o dodelitvi kreditnih točk iz četrtega odstavka 8. člena tega splošnega akta.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(letni program za leto 2019) 
IZS letni program za leto 2019 objavi do 31. januarja 2019.
14. člen 
(začetek zbiranja kreditnih točk) 
Obdobje zbiranja kreditnih točk iz prvega odstavka 10. člena tega splošnega akta se začne s 1. januarjem 2019, pri čemer se upoštevajo tudi kreditne točke pridobljene na izobraževanjih v letu 2018.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Pravilnik o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS sprejet na 193. redni seji upravnega odbora Inženirske zbornice Slovenije dne 29. 8. 2013.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 2683/18/VOD-ČR
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-2550-0053
Predsednik Inženirske zbornice Slovenije 
Mag. Črtomir Remec l.r.
K temu splošnemu aktu je dala mnenje ministrica za okolje in prostor pod št. 007-167/2018/5 z dne 29. 5. 2018.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti