Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1875. Sklep o nadaljevanju postopka izdelave Občinskega prostorskega načrta – strateški del, stran 5633.

  
Na podlagi 46. člena v povezavi s 54. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) – v nadaljevanju: ZPNačrt), na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) župan Občine Piran sprejme
S K L E P 
o nadaljevanju postopka izdelave Občinskega prostorskega načrta – strateški del 
1. 
S tem sklepom se podrobneje določajo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del, ki se ga zaradi kasnejše uskladitve poimenovanja z novo zakonodajo (drugi odstavek 273. člena ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) poimenuje Občinski prostorski plan (v nadaljevanju OPN OPP),
– območje OPN OPP, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se pripravlja strateški prostorski akt,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo OPN OPP in njegovih posameznih faz,
– državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo prva mnenja za načrtovanje in druga mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN OPP
1.1 Ocena stanja
Veljavni prostorski planski akt Občine Piran Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran je izdelan na podlagi prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Piran za obdobje 1986 do 2000 in Družbenega plana Občine Piran za obdobje 1986 do 1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (v nadaljevanju prostorski plan) je bil sprejet leta 1998, kasneje pa je bil prostorski plan večkrat dopolnjen. V obdobju od leta 1998 do 2010 je Občina Piran sprejela naslednje spremembe in dopolnitve planskih aktov.
– Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Piran v letu 1998. Leta 1993 je Občina Piran naročila temeljite spremembe in dopolnitve planskih aktov tako, da se upoštevajo spremenjene razmere na področju gospodarskega in družbenega razvoja, spremembe zakonov in predpisov s področja urejanja prostora in ne nazadnje novi cilji in izhodišča prostorskega razvoja, ki jih je sprejela Občina Piran s proglasom Občine Piran z nazivom ZELENA OBČINA.
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran plana v obdobju 1998–2003. V letih po sprejetju obsežnejših sprememb plana so sledile manjše dopolnitve: območje Mercator – Degro v Luciji, del naselja Šentjane, cesta v obrtno cono, laguna Bernardin, Župnijsko središče v Luciji. Pomembnejša sprememba je bila zaradi načrtovana ureditev igrišča za golf pri Sečovljah. Navedene spremembe niso bile v neskladju z leta 1998 sprejetimi cilji in načeli prostorskega razvoja. Konfliktni interesi pri rabi prostora so se pokazali na območju igrišča za golf po sprejetju spremembe plana (opozorila zaradi spremembe rabe velikega kompleksa kmetijskih zemljišč). Slednja je bila v letu 2005, z odločbo US razveljavljena (Uradni list RS, št. 120/05, Uradne objave Primorskih novic, št. 1/2006 in objava št. 5/2006 – popr.). V tem času so bili sprejeti tudi ugotovitveni sklepi v zvezi s popravki kartografskega dela plana, ki so se nanašali na uskladitve namenske rabe posameznih parcel s stanjem v naravi.
– Spremembe in dopolnitve v letu 2004. Spremembe plana Občine Piran je pogojevala dinamika celovitega razvoja v občini s posebnim poudarkom na razvoju turističnega gospodarstva in z njim povezane potrebe po večjem standardu na področju turistične in javne infrastrukture, servisnih dejavnosti in kakovosti bivalnega okolja. V tem dokumentu se je Občina Piran prednostno omejila na tiste posege, ki zadevajo spremembe planskega akta zaradi realizacije lokacijskih načrtov za potrebe turističnega gospodarstva.
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran za območja Valeta, Razgled in Kampolin–terase (Uradne objave Primorskih novic, št. 20/2010).
Cilji in izhodišča, ki so bila podlaga za izdelavo veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov Občine Piran, izhajajo iz naslednjih dokumentov:
– Proglas Občina Piran – Zelena občina. Proglas je bil temeljno izhodišče za pripravo temeljitih sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana Občine Piran za obdobje 1986–2000 in Družbenega plana Občine Piran za obdobje 1986–1990 (pričetek priprave 1993, spremembe sprejete 1998).
– Proglas Občina Piran – turistična občina, s katerim je Občina Piran sprejela turizem kot svojo osrednjo prioritetno dejavnost (2002).
Navedena dokumenta predstavljata tudi podlago za izdelavo OPN OPP Občine Piran tako njegovega strateškega dela sedaj kot izvedbenega dela v nadaljevanju.
Pričetek priprave OPN se je pričel s sprejemom in potrditvijo sklepa o pričetku postopka št 3505-15/200 z dne. 22. junija 2007 (Uradne objave Primorskih novic, št. 31/2007 z dne 9. julija 2007). Pri izdelavi OPN so se skladno z 98. členom ZPN, smiselno uporabile vse analize in strokovne podlage, ki so v letu 2005 bile na podlagi ZUreP-1, izdelane v predhodnih postopkih za pričetek izdelave SPRO in PRO Občine Piran.
Osnutek dokumenta je bil skupaj z vsemi prilogami izdelan in v aprilu 2011 preko MOP – Direktorata za prostor posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev smernic. V fazi pridobivanja smernic so se ugotovila odstopanja od določil ZPN ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). V predloženem osnutku je MOP zaznal nekatere nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, kot na primer neupoštevanje hierarhično višjih aktov, prikaz območij DPN ali območij začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora, prikaz EUP ipd. Poglavitni problem pa se je nanašal na analizo stanja v prostoru glede pojava razpršene poselitve in razpršene gradnje. Ta je pokazala, da glede na določila Pravilnika o OPN ni mogoče jasno in nedvoumno ločiti med razpršeno poselitvijo (v nadaljevanju RP) in razpršeno gradnjo (v nadaljevanju RG), ki se pojavljata v Občini Piran. Za Občino Piran je bila in je še vedno sprejemljiva samo razmejitev med RP in RG na podlagi meril in določil, ki so jasno navedena v zakonodaji. Trenutno se to ureja s Pravilnikom. Ta se na podlagi tretjega. odstavka 301. člena ZUreP-2, uporablja do uveljavitve novih podzakonskih predpisov ZUreP-2, če ni v nasprotju z ZUreP-2.
Merila, ki jih določa pravilnik glede RP ali RG, niso povsem jasno določena. Razmejitev med RP in RG ima namreč neposredne učinke na premoženje pravnih in fizičnih oseb – stavbna zemljišča izven naselij se brišejo. Posledica tega bi bila izguba pravice do širitve ali dozidave obstoječih objektov, kar bi lahko povzročilo nepredvidene premoženjskopravne posledice za Občino Piran. Zato je Občina Piran zavračala vsako možnost razmejitve med RP in RG na podlagi meril, ki niso jasno navedena v zakonodaji in jih je potemtakem mogoče izpodbijati. Z namenom ureditve te problematike so bili nato izvedeni usklajevalni sestanki med predstavniki Občine Piran in MOP, ki pa niso podali potrebnih odgovorov.
Tudi obravnava številnih pobud občanov, ki so bile podane v naslednjih letih, je predstavljala posebno poglavje. Izjemno veliko število pobud je namreč usmerjeno v spremembo namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč (izven naselij) v stavbna zemljišča. To predstavlja grožnjo nadaljnjega širjenja razpršene gradnje ter posledično degradacije kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kulturne krajine. Obravnava pobud zgolj na podlagi določil šestega odstavka 47. člena ZPNačrt pri takšnem številu pobud ne zadostuje. Pristojni minister bi sicer moral v skladu s taistim členom podati tudi podrobnejše pogoje glede obravnave teh pobud. Pravilnik, ki ga je ZPNačrt omenjal, je bil v letu 2014 pripravljen do faze osnutka, vendar ni bil sprejet. Te so bile v obliki priročnika izdelane šele v septembru 2017.
Tudi novi ZUreP-2 je zaznal problematiko RG in RP. Tako je v Prehodnih in končnih določbah – šesti odstavek 273. člena določil, da se v postopkih priprave občinskih prostorskih načrtov, začetih pred začetkom uporabe tega zakona, v skladu z ZPNačrt, RG iz 31. člena Pravilnika, lahko določajo stavbna zemljišča enako kot površinam RP po navedenem pravilniku, o čemer se odloči Občina glede na to, na kateri stopnji postopka se nahaja OPN iz drugega odstavka 273. člena.
Vse to predstavlja okoliščine, ki so bistveno otežile odločitev o nadaljevanju postopka sprejema OPN.
V vmesnem času, od sprejema sklepa o pričetku postopka izdelave OPN Občine Piran, se je tudi dopolnil veljavni ZPN, bil pa je sprejet tudi novi Zakon o urejanju prostora ZUreP-2, ki je nadomestil prej veljavni ZPN. Novi ZUreP-2 ima odložen pričetek uporabe. Ta je določen na 1. junij 2018. Predvideni ZUreP-2 v 48. členu deli občinske prostorske akte na:
– Prostorski strateški akti – občinski prostorski plan OPP, kar bi bil sedanji strateški del OPN,
– Prostorski izvedbeni akti – občinski prostorski načrt OPN,
zato se predlaga, da se sklep o pričetku postopka izdelave OPN Občine Piran, št 3505-15/200 z dne 22. junija 2007 (Uradne objave Primorskih novic, št. 31/2007 z dne 9. julija 2007), prekliče oziroma sprejme dopolnilni sklep, s katerim se določi, da se sedanji postopek izdelave OPN nadaljuje, vendar samo kot Občinski prostorski načrt Občine Piran – strateški del oziroma se tudi uskladi poimenovanje strateškega dela kot Občinski prostorski plan OPN OPP. S tem korakom se bo glede na številne pobude in pripombe, posredovane s strani posameznikov, javnosti, CI ali gospodarstva, skupaj z vsemi deležniki, pripravila strateška usmeritev Občine, ki bo v nadaljevanju podlaga za izdelavo izvedbenega dela OPN. Sklicana bo javna konferenca o pripravi izhodišč za nadaljnji strateški razvoj občine (108. člen ZUreP-2).
1.2 Razlogi in usmeritve za pripravo OPN OPP:
Skladno z ZPN in sedaj tudi ZUreP-2 OPN vsebuje strateški in izvedbeni del. V predhodnem postopku izdelave OPN Občine Piran je bilo izpostavljenih in zaznanih nekaj ključnih vprašanj strateške narave, zato izvedbenega dela OPN ni bilo mogoče nadaljevati brez širšega konsenza o nadaljnjem strateškem razvoju občine. Občina Piran se je tako odločila najprej nadaljevati in zaključiti predhodni postopek izdelave OPN s sprejemom strateškega dela OPN OPP, ki se bo nadaljeval s postopkom izdelave in sprejema izvedbenega dela OPN.
V strateškem delu OPN OPP za celotno območje občine želimo določiti:
– izhodišča in cilje nadaljnjega strateškega in siceršnjega prostorskega razvoja občine,
– zasnovo prostorskega razvoja občine,
– zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
– okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje – RG, ki so z njimi prostorsko povezana,
– okvirna območja razpršene poselitve – RP,
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
– usmeritve za razvoj v krajini in ohranitev kulturne krajine,
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev,
– koncept razvoja naselij na podlagi izhodišč in ciljev prostorskega razvoja občine in naselij.
Nadalje so razlogi še naslednji:
– uskladitev občinskih prostorskih aktov z državnimi prostorskimi akti;
– OPN OPP izdelati na digitalnih in analognih podlagah, ki bodo usklajene z nosilci urejanja prostora;
– pripraviti enovit strateški prostorski akt z vsebino, kot jo ZPNačrt določa za občinski strateški prostorski načrt, kot tudi nova sprejeta prostorska zakonodaja ZUreP-2 za OPP;
– pripraviti usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve in pogoje za privabljanje ponovnega naseljevanja mladih družin v občini in s tem odpiranja delovnih mest;
– pozvati javnost in gospodarske subjekte v občini k predložitvi strateških razvojnih pobud za pripravo bodoče strateške usmeritve občine (v skladu s šestim odstavkom 47. člena ZPNačrt in četrtim odstavkom 11. člena in 109. člena ZUreP-2). Novopridobljene razvojne pobude se zberejo in preučijo skladno s kriteriji, Občina pa jih vključi v osnutek, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, cilji in izhodišči njenih proglasov, upoštevanjem varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Do sedaj zbrane pobude, ki so bile prejete, do novega zbiranja pobud, se bodo obravnavale;
– načrtovanja prostorskih enot strnjenih naselij tako, da se znotraj enot, kolikor je to smiselno, določijo vsa zemljišča kot stavbna zemljišča, ali pa se meje enot racionalizirajo;
– sprejeti odločitev glede negativnega trenda postavljanja enostavnih in nezahtevnih objektov (pomožnih objektov) na kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljiščih ter kriterijev za nadaljnjo obravnavo objektov v OPN, legaliziranih po določilih novega Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17);
– določiti strateške usmeritve in ukrepe za: preprečitev nadaljevanja negativnih demografskih trendov v občini, bodoči prostorski in siceršnji razvoj občine, pogoje možnih posegov na objektih razpršene gradnje, pogoje možnega priključevanja objektov razpršene gradnje na komunalno infrastrukturo, razvoj družbenih dejavnosti; turizma in gospodarstva; razvoj športnih in kulturnih dejavnosti, postavitev reklamnih in oglaševalskih mest, začasna prodajna mesta, maritimne ureditve in ureditev obale ipd.;
– opredelitve usmeritve glede videza in urejanja okolja.
Pri pripravi OPN OPP bo Občina Piran ohranjala vzdržen in trajnostni prostorski razvoj in varovala naravno in kulturno dediščino ter naravno okolje in naravne vrednote v občini. Razvoj bo načrtovan tako, da se nove prostorske ureditve predvidoma ne bodo umeščale v območja ohranjanja narave ali kulturne krajine.
Strateške odločitve pri sprejemu OPN OPP, ki bodo za posledico imele zahteve po spremembi ali preklicu veljave posameznega prostorskoizvedbenega akta, se bo natančneje določilo z izvedbenim delom OPN.
1.3. Pravna podlaga priprave OPN OPP
Sprejetje OPP, je na podlagi tretjega odstavka 75. člena ZUreP-2 obvezno za mestne občine, kadar za regijo, v kateri so, ni sprejet regionalni prostorski plan oziroma se ni začel postopek njegove priprave. Obenem pa je v četrtem odstavku 49. člena taistega zakona določeno, da priprava OPN, kot prostorskoizvedbenega akta (po ZUrep-2), temelji na OPP ter drugih strateških dokumentih.
Pravna podlaga za nadaljevanje priprave OPN OPP je ZPNačrt in njegovi podzakonski akti, ki se na podlagi drugega odstavka 273. člena ZUreP-2 uporabljajo še naprej, v primeru, da je bil postopek začet pred pričetkom uporabe ZUreP-2, t.j. 1. junij 2018, predpisi na podlagi novega ZUreP-2, zaradi kasnejše uskladitve z določili novega ZUreP-2 ter vsa druga relevantna zakonodaja R Slovenije.
3. 
Območje OPN OPP, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se izvede priprava OPN OPP
2.1. Območje in predmet načrtovanja OPN OPP
Območje OPN OPP je celotno območje Občine Piran.
2.2. Vrsta postopka, po katerem se izvede priprava OPN OPP
Priprava OPN OPP se na podlagi ZPNačrt izvede po postopku, kot je predviden za prvo pripravo občinskega prostorskega načrta in v skladu z vsebino in zahtevami, ki jih določa ZPN in njegov drugi odstavek 39. člena in ki se bo na podlagi drugega odstavka 273. člena ZUreP-2 štel kot občinski prostorski plan. Pri pripravi OPN OPP se upošteva tudi zahteve 75. člena ZUreP_2, ki določa vsebino OPP.
2.3. Predmet načrtovanja OPN OPP
– Predmet načrtovanja je priprava strateškega prostorskega akta z vsebino, kot jo ZPNačrt in ZUreP-2 določata za strateški del občinskega prostorskega načrta oziroma prostorskega plana. OPN OPP bo predstavljal obvezno izhodišče za pripravo in sprejem izvedbenega dela OPN kot tudi vse prostorske planske in izvedbene akte Občine Piran.
– Pri pripravi vsebin OPN OPP se pregleda in preveri vsebina do sedaj izdelanih strokovnih podlag, ki se jih po potrebi dopolni, posodobi ali zamenja. Zaprosi se in pridobi nove smernice NUP. Prav tako se pregleda in po potrebi upošteva do sedaj izdelane kartografske vsebine in dokumente, izdelane v dosedanjem postopku, če ne bodo v nasprotju s strateškimi usmeritvami Občine.
4. 
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage za pripravo OPN OPP morajo biti izdelane celovito na podlagi razpoložljivih uradnih evidenc, razvojnih potreb in zahtev, predpisanih geodetskih podatkov in razpoložljivih prostorskih, okoljskih, družbenih in gospodarskih analiz ter ob upoštevanju programskih in razvojnih izhodišč Občine Piran.
Strokovne podlage se izdelajo do stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem in nato izvedbenem nivoju.
Občina pripravi osnutek OPN OPP na podlagi stanja prostora, smernic oziroma mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, lastnih razvojnih potreb Občine, izraženih razvojnih potreb lokalnih nosilcev urejanja prostora in izraženih razvojnih potreb drugih oseb, ki so obrazložene, dokumentirane in razvojno naravnane. S tem namenom bo občina v skladu s 108. členom ZUreP-2 zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi izhodišč, v skladu s 109. členom ZUreP-2 pa sprejela novi občinski odlok, s katerim bo predpisala takso za obravnavo pobud, ki se nanašajo zgolj na spremembo namenske rabe prostora v OPN.
Pri pripravi OPN OPP se uporabijo vse strokovne podlage, ki so bile izdelane že v predhodnih postopkih priprave SPRO in PRO ter OPN, in sicer:
Kot strokovne podlage za pripravo OPN OPP in urbanističnih načrtov se upoštevajo vse do sedaj izdelane strokovne podlage za: OPN, SPRO, PRO, RZPR Južne Primorske, podrobnejšo zasnovo prostorskih ureditev obalnega pasu, CAMP, SPRS, PRS, spremembe in dopolnitve plana ter izdelavo prostorskih izvedbenih aktov.
Pripravo strokovnih podlag zagotovijo:
– Nosilci urejanja prostora – predložijo na podlagi zahteve Občine Piran strokovne podlage s svojega področja, in sicer besedilo in grafični del.
– Občina Piran – kot pripravljavec OPN OPP izbere izdelovalce strokovnih podlag in rešitev ter priprave OPN OPP (načrtovalce) na osnovi zbiranja ponudb.
Variantne strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve za OPN OPP bodo, če se bodo izkazale za potrebne, pripravljene v fazi izdelave strokovnih podlag oziroma v fazi pred javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka OPN OPP.
5. 
Roki za pripravo OPN OPP
Roki za pripravo OPN OPP in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so okvirni roki in faze nadaljevanja priprave OPN OPP naslednji:
– sklep župana o začetku postopka: april 2018 in objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu (http://www.piran.si),
– pridobitev izvajalca (50 dni),
– pregled že izdelanega osnutka in priprava dopolnitve OPN OPP (50 dni),
– ponovna pridobitev smernic – mnenj nosilcev urejanja prostora in sporočila Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) (70 dni),
– izdelava dopolnjenega osnutka OPN OPP in morebitno usklajevanje smernic (90 dni),
– izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek, če je zahtevan postopek CPVO,
– preveritev ustreznosti okoljskega poročila na MOP (60 dni),
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi (10 dni),
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila,
– priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve, (40 dni),
– prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka OPN OPP na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve,
– objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu (90 dni),
– priprava predloga OPN OPP na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve (50 dni),
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, odločitve ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN OPP (če je potrebno izvesti postopek CPVO) in sklepa ministra o potrditvi predloga OPN OPP (v primeru, ko MOP zavrne izdajo potrdila, da so vplivi izvedbe predloga OPN OPP na okolje sprejemljivi, ali ko nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da v predlogu OPN OPP njihove smernice niso bile upoštevane, je potrebno pridobiti sklep Vlade RS) (70 dni),
– druga obravnava in sprejem predloga OPN OPP na občinskem svetu po sprejemu sklepa ministra (ali sklepa Vlade RS) o potrditvi predloga OPN OPP (60 dni),
– objava odloka v Uradnem listu RS (december 2020).
Roki delovnih faz so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine smernic, mnenj in okoljske presoje, števila podanih pobud iz razpisanega roka zbiranja pobud ter pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Navedeni roki bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave dokumenta.
6. 
Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve in njihove pristojnosti:
Občina Piran zaprosi za smernice državnih NUP in na tej podlagi pripravi osnutek OPN OPP. Po proučitvi izraženih razvojnih potreb drugih oseb in opredelitvi glede njihove skladnosti, Občina glede na obseg in vsebino skladnih razvojnih potreb presodi, ali pristopi k pridobivanju posebnih smernic skladno s 47. členom ZPNačrt. K pridobivanju posebnih smernic pristopi, če na podlagi razvojnih potreb oceni, da splošne smernice državnih nosilcev ne zadoščajo za pripravo osnutka ali če to narekujejo posebnosti, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju posameznih prostorskih ureditev. Na enak način tudi presodi, ali je za pripravo osnutka potrebno pridobiti tudi smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora.
Skladno z obvestilom št. 35001-74/2012 z dne 16. februarja2017, na spletni strani MOP, so navedeni sledeči nosilci urejanja prostora, ki na podlagi 11.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju izdajajo smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom.
1. Za področje razvoja poselitve:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
4. Za področje upravljanja z vodami:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
5. Za področje ohranjanja narave:
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
7. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
8. Za področje trajnostne mobilnosti:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. Za področje pomorskega in zračnega prometa:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, zakonska podlaga: Zakon o letalstvu, Pomorski zakonik;
10. Za področje rudarstva:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. Za področje energetike:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. Za področje zaščite in reševanja:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
13. Za področje obrambe:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
14. Za področje vojnih in prikritih grobišč:
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
15. Za področje blagovnih rezerv:
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Lokalni NUP, ki jih bo občina zaprosila za smernice:
1. Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za evropske zadeve in politično bilateralo, Sektor za JV Evropo, Prešernova 25, 1000 Ljubljana;
2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska 22, Ljubljana;
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran;
5. ELES, Elektro-Slovenija, d.d., Hajdrihova 2, Ljubljana;
6. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanskih brigad 11, Ljubljana;
7. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
8. Telekom Slovenije, OE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
9. Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper;
10. Javno podjetje Okolje, Arze 1b, 6330 Piran;
11. Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana;
12. Strokovne službe Občine Piran (Urad za družbene dejavnosti, Urad za gospodarske dejavnosti in turizem, Urad za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in investicije, Urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo, Urad za pravne zadeve), Tartinijev trg 2, Piran.
Opomba:
Telekom Slovenije poda samo smernice za področje telekomunikacijskega omrežja lokalnega pomena, ne soglasja.
Občina Piran bo po sprejemu sklepa v sredstvih javnega obveščanja objavila javni poziv ponudnikom telekomunikacijskih in elektronskih komunikacijskih storitev k posredovanju vseh razvojnih pobud, načrtov in predlogov za zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena.
(2) Če se v postopku priprave OPN OPP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
7. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o pričetku postopka izdelave OPN Občine Piran, št. 3505-15/200 z dne 22. junija 2007 (Uradne objave Primorskih novic, št. 31/2007 z dne 9. julija 2007).
8. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Piran objavi ta sklep tudi na spletni strani www.piran.si ter pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor, Mestni občini Koper in Občini Izola.
Št. 3505-10/2008
Piran, dne 17. aprila 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 46 in relazione all’articolo 54 della Legge sulla pianificazione territoriale – ZPNačrt (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – corr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della Corte Costituzionale e 14/15 – ZUUJFO – in prosieguo: Legge ZPNačrt), visto l’articolo 273 della Legge sull’assetto territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17 – in prosieguo Legge ZUreP-2), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Ufficiale Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Ufficiale Consolidato e 35/17) il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente:
D E L I B E R A Z I O N E 
concernente la prosecuzione del procedimento di predisposizione del Piano regolatore generale comunale – parte strategica 
Art. 1 
Con la presente deliberazione si definiscono dettagliatamente:
– la valutazione della situazione attuale, i motivi e la base giuridica per la predisposizione del Piano regolatore generale del Comune di Pirano – parte strategica la quale, a causa della successiva armonizzazione della denominazione con la nuova legislazione (comma 2 dell’articolo 273 della Legge ZUreP-2, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 61/17) viene denominata Piano territoriale di coordinamento comunale, (in prosieguo P.R.G. – P.T.C.), (in sloveno OPN OPP);
– il comprensorio del P.R.G. – P.T.C., oggetto di pianificazione e la tipologia del procedimento in base al quale si predispone l’atto territoriale strategico;
– le modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche;
– i termini per la predisposizione del P.R.G. – P.T.C. e le sue singole fasi;
– i responsabili statali e locali preposti all’assetto del territorio, tenuti a presentare i primi pareri per avviare il processo di pianificazione e altri pareri riguardanti gli assetti territoriali pianificati di loro competenza.
Art. 2 
Valutazione della situazione attuale e motivi per la predisposizione del P.R.G. – P.T.C.
1.1 Valutazione della situazione attuale
L’Atto di pianificazione territoriale vigente del Comune di Pirano “Componenti territoriali del piano a lungo e medio termine del Comune di Pirano” è realizzato in base alle componenti territoriali del Piano a lungo termine del Comune di Pirano per il periodo intercorrente tra il 1986 e il 2000 e al Piano sociale del Comune di Pirano per il periodo intercorrente tra il 1986 e il 1990. Il Decreto sulle modifiche e integrazioni delle “Componenti territoriali del piano a lungo e medio termine del Comune di Pirano” (in prosieguo piano territoriale) è stato approvato nell’anno 1998, ma in seguito il medesimo piano territoriale è stato più volte oggetto di integrazioni. Il Comune di Pirano nel periodo tra il 1998 e il 2010, ha approvato le seguenti modifiche e integrazioni agli atti di pianificazione.
– Modifiche e integrazioni del piano territoriale del Comune di Pirano nell’anno 1998. Il Comune di Pirano nell’anno 1993 ha richiesto scrupolose modifiche e integrazioni agli atti di pianificazione in modo da rispettare il cambiamento delle condizioni nel settore dello sviluppo economico e sociale, le modifiche delle leggi e delle normative nel settore dell’assetto territoriale e non per ultimo i nuovi obiettivi e i punti di partenza dello sviluppo territoriale, approvati dal Comune di Pirano mediante la proclamazione del Comune di Pirano con la denominazione di “COMUNE VERDE”.
– Modifiche e integrazioni delle componenti territoriali del piano a lungo e medio termine del Comune di Pirano nel periodo 1998 – 2003. Negli anni dopo l’approvazione di ampie modifiche del piano, sono seguite integrazioni minori concernenti: il comprensorio Mercator – Degro a Lucia, parte dell’abitato di Sentiane, la strada per la zona artigianale, la laguna di Bernardino, il Centro Parrocchiale a Lucia. Una modifica più rilevante è stata apportata a causa della prevista realizzazione del Campo da golf presso Sicciole. Le modifiche menzionate non erano in dissonanza con gli obiettivi approvati e con i principi di sviluppo territoriale del 1998. I conflitti di interessi sull’utilizzo dello spazio nel comprensorio del campo da golf si sono verificati dopo l’approvazione della modifica del piano (osservazioni relative al cambiamento della destinazione d’uso di un grande complesso di terreni agricoli). Quest’ultima è stata abrogata nell’anno 2005 con la Sentenza della Corte Costituzionale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 120/05, Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 1/2006 e n. 5/2006 – corr.). Durante il suddetto periodo sono state approvate anche le deliberazioni di presa d’atto riguardanti le correzioni della parte cartografica del piano, che si riferivano all’armonizzazione della destinazione d’uso delle singole particelle catastali con la situazione in natura.
– Modifiche e integrazioni nell’anno 2004. Le modifiche del piano del Comune di Pirano erano condizionate dalla dinamica dell’intero sviluppo del Comune con particolare rilievo allo sviluppo dell’economia nel settore del turismo e alle necessità a essa connesse per uno standard maggiore dell’infrastruttura pubblica e turistica, nelle attività dei servizi e nella qualità del territorio residenziale. Il Comune di Pirano con questo documento si è limitato, in via prioritaria, a quegli interventi concernenti le modifiche dell’atto di pianificazione, pertinenti alla realizzazione dei piani di localizzazione per le necessità dell’economia del turismo.
– Il Decreto sulle modifiche e integrazioni delle componenti territoriali del piano a lungo e medio termine del Comune di Pirano per i comprensori di Valleta, Belvedere e Campolino-terrazzamenti (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 20/2010).
Gli obiettivi e i presupposti basilari per la realizzazione delle componenti territoriali vigenti negli atti di pianificazione del Comune di Pirano, derivano dai seguenti documenti:
– La proclamazione “Comune di Pirano – Comune verde”. La proclamazione è stata lo spunto fondamentale per la predisposizione di modifiche e integrazioni scrupolose del Piano a lungo termine del Comune di Pirano per il periodo 1986–2000 e del Piano sociale del Comune di Pirano per il periodo 1986–1990 (inizio della predisposizione nel 1993, modifiche accolte nel 1998).
– La proclamazione “Comune di Pirano – Comune turistico”, con la quale il Comune di Pirano ha accolto il turismo come sua attività prioritaria centrale (2002).
I succitati documenti rappresentano anche il presupposto per la realizzazione del P.R.G. – P.T.C. del Comune di Pirano, sia per quanto concerne la parte strategica esistente sia per la successiva parte attuativa.
La predisposizione del P.R.G. è stata avviata con l’approvazione e la conferma della Deliberazione sull’avvio del procedimento n. 3505-15/200 del giorno 22 giugno 2007 (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 31/2007 del giorno 9 luglio 2007). Nella realizzazione del P.R.G. sono state impiegate accuratamente tutte le analisi e le basi scientifiche in conformità all’articolo 98 della Legge sulla pianificazione territoriale (Legge ZPN), che nel 2005, in base alla Legge ZUreP-1 sono state realizzate nei procedimenti antecedenti l’inizio della realizzazione della Strategia dello sviluppo territoriale del Comune (la SPRO) e del Regolamento territoriale comunale (il PRO) del Comune di Pirano.
La bozza di documento unitamente a tutti gli allegati è stata predisposta e nell’aprile 2011 è stata inviata tramite il Ministero per l’Ambiente e il Territorio – Direzione per il Territorio, ai responsabili dell’assetto territoriale per l’acquisizione delle linee guida. Durante la fase di acquisizione delle linee guida si sono accertate delle divergenze dalle disposizioni della Legge sulla pianificazione territoriale (la ZPN) e dal Regolamento concernente il contenuto, la forma e la modalità di predisposizione del piano regolatore comunale, nonché dalle condizioni per la definizione dei comprensori di risanamento dell’edificazione sparsa e dei comprensori per lo sviluppo e l’espansione degli abitati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 99/07; in prosieguo: il Regolamento). Il Ministero per l’Ambiente e il Territorio ha rilevato alcune irregolarità, ovvero manchevolezze, nella bozza presentata, come ad es. il non rispetto degli atti gerarchicamente superiori, la rappresentazione dei comprensori del Piano regolatore nazionale (il DPN) o dei comprensori con provvedimenti provvisori per assicurare l’assetto territoriale, la rappresentazione delle unità di assetto territoriale (le EUP), ecc. La difficoltà principale si riferiva all’analisi della situazione del territorio a riguardo della manifestazione degli insediamenti sparsi e dell’edificazione sparsa. Questa ha dimostrato che in base alle disposizioni del Regolamento sul P.R.G. non è possibile separare chiaramente e inequivocabilmente gli insediamenti sparsi (in prosieguo RP) dall’edificazione sparsa (in prosieguo RG), che si manifestano nel Comune di Pirano. Per il Comune di Pirano era ed è tuttora plausibile soltanto la delimitazione tra gli insediamenti sparsi (RP) e l’edificazione sparsa (RG) in base ai criteri chiaramente citati dalla Legge. Momentaneamente ciò è disciplinato dal Regolamento, che ai sensi del comma 3 dell’art. 301 della Legge ZUreP-2, si utilizza fino all’applicazione delle nuove disposizioni legislative della ZUreP-2, se non in contrasto con la stessa ZUreP-2.
I criteri definiti dal Regolamento a riguardo degli insediamenti sparsi e dell’edificazione sparsa non sono del tutto stabiliti chiaramente. La delimitazione tra gli insediamenti sparsi e l’edificazione sparsa ha degli effetti diretti sul patrimonio delle persone giuridiche e fisiche – si cancellano i terreni edificabili fuori dai centri abitati. La conseguenza di ciò sarebbe la perdita del diritto all’espansione o all’ampliamento dei fabbricati esistenti, il che potrebbe determinare delle conseguenze giuridiche e patrimoniali per il Comune di Pirano. Pertanto il Comune di Pirano ha respinto ogni possibilità di delimitazione tra gli insediamenti sparsi e l’edificazione sparsa in base a criteri che non sono chiaramente citati nella legge e di conseguenza risultano contestabili. In seguito si sono tenute delle riunioni di coordinamento tra i rappresentanti del Comune di Pirano e il Ministero per l’Ambiente e il Territorio con l’intento di sistemare tale problematica, tuttavia senza ottenere le risposte necessarie.
Anche l’analisi delle numerose mozioni dei cittadini, pervenute nel corso degli anni, ha rappresentato un capitolo particolare. Un numero estremamente elevato di mozioni è indirizzato alla modifica della destinazione d’uso dei terreni agricoli e boschivi (fuori dagli abitati) in terreni edificabili. Ciò rappresenta una minaccia all’ulteriore espansione dell’edificazione sparsa e di conseguenza al degrado dei terreni agricoli e boschivi, nonché del paesaggio culturale. L’analisi delle mozioni, solamente in base alle disposizioni del comma 6 dell’art. 47 della Legge ZPNačrt, non è sufficiente visto il numero di mozioni. Il Ministro competente, in conformità allo stesso articolo, avrebbe dovuto fornire anche le condizioni dettagliate a riguardo dell’analisi di tali mozioni. Il Regolamento nominato dalla Legge ZPNačrt è stato predisposto nel 2014 fino alla fase di bozza, ma non è stato successivamente approvato. Detto regolamento è stato realizzato in forma di manuale, appena nel settembre del 2017.
Anche la nuova Legge ZUreP-2 ha rilevato la problematica degli insediamenti sparsi e dell’edificazione sparsa. Così, nelle Disposizioni transitorie e finali – comma 6 dell’art. 273, ha stabilito che nei procedimenti di predisposizione dei piani regolatori generali comunali iniziati prima dell’applicazione di questa legge in conformità alla Legge ZPNačrt, per quanto concerne gli insediamenti sparsi, di cui nell’art 31 del Regolamento, i terreni edificabili possono essere definiti ugualmente come le superfici dell’edificazione sparsa secondo il regolamento citato, di cui il Comune decide tenendo conto del livello di procedimento in cui si trova il P.R.G. del secondo comma dell’art. 273.
Quanto esposto finora rappresenta le condizioni che hanno sostanzialmente reso difficile la decisione in merito alla continuazione del procedimento di approvazione del P.R.G.
Nel periodo intermedio dall’approvazione della Deliberazione sull’avvio del procedimento di realizzazione del P.R.G. del Comune di Pirano, è stata integrata anche la Legge sulla pianificazione territoriale vigente (la Legge ZPN) ed è stata anche approvata la nuova Legge sull’assetto territoriale (la Legge ZUreP-2), che ha sostituito la Legge ZPN precedentemente in vigore. La nuova ZUreP-2 ha rimandato l’inizio della sua applicazione. La sua applicazione è stabilita a decorrere dal primo giugno 2018. La prevista ZUreP-2 all’art. 48 suddivide gli atti territoriali comunali in:
– Atti territoriali strategici – Piano territoriale di coordinamento comunale (P.T.C.), che rappresenterebbe l’attuale parte strategica del P.R.G.
– Atti territoriali esecutivi – Piano regolatore generale comunale (P.R.G.).
Si propone pertanto di revocare la Deliberazione sull’avvio del procedimento di realizzazione del P.R.G. del Comune di Pirano, n. 3505-15/200 del giorno 22 giugno 2007 (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice n. 31/2007 del giorno 9 luglio 2007), ovvero di approvare una deliberazione integrativa, con la quale stabilire la continuazione dell’attuale procedimento di realizzazione del P.R.G., ma solamente come Piano regolatore generale del Comune di Pirano – parte strategica, ovvero adeguare anche la denominazione della parte strategica quale Piano territoriale di coordinamento del Comune di Pirano (P.R.G. – P.T.C.). Con tale atto, considerando le numerose mozioni e osservazioni pervenute da parte dei singoli, del pubblico, dell'iniziativa civica o dall’economia, congiuntamente a tutti gli interessati, si prepareranno le indicazioni strategiche del Comune, che in futuro saranno la base per la realizzazione della parte esecutiva del P.R.G. Sarà indetta una conferenza pubblica per la predisposizione dei fondamenti per l’ulteriore sviluppo strategico del Comune (Art. 108 della Legge ZUreP-2).
1.2 Motivi e indicazioni per la predisposizione del P.R.G. – P.T.C.:
In conformità alla Legge ZPN e ora anche alla Legge ZUreP-2, il P.R.G. contiene la parte strategica e le norme di attuazione. Nel procedimento precedente di realizzazione del P.R.G. del Comune di Pirano, sono state esposte e ravvisate alcune domande chiave di carattere strategico, perciò non è stato possibile proseguire con la predisposizione delle norme di attuazione del P.R.G. senza il consenso allargato sull’ulteriore sviluppo strategico del Comune. Pertanto il Comune di Pirano ha deciso innanzitutto di continuare e concludere il procedimento preliminare di stesura del P.R.G. con l’approvazione della parte strategica del P.R.G. – P.T.C., la quale proseguirà con il procedimento di realizzazione e approvazione della parte esecutiva del P.R.G..
Nella parte strategica del P.R.G. – P.T.C. per l’intero comprensorio del Comune si desidera stabilire:
– i presupposti e gli obiettivi dell’ulteriore sviluppo territoriale strategico e attuale del Comune;
– la pianificazione dello sviluppo territoriale del Comune;
– l’impostazione dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica e di demanio pubblico artificiale di rilevanza locale;
– indicativamente i comprensori dei centri abitati, inclusi i comprensori con edificazioni sparse (RG), con loro territorialmente connessi;
– indicativamente i comprensori con insediamenti sparsi (RP);
– le indicazioni per lo sviluppo degli insediamenti e per il rinnovo complessivo;
– le indicazioni per lo sviluppo del paesaggio e la conservazione della cultura paesaggistica;
– le indicazioni per stabilire le destinazioni d’uso dei terreni;
– le indicazioni per stabilire le condizioni territoriali esecutive;
– il concetto di sviluppo degli insediamenti in base ai presupposti e agli obiettivi dello sviluppo territoriale del Comune e dei centri abitati.
Inoltre le motivazioni sono le seguenti:
– armonizzare gli atti territoriali comunali con gli atti territoriali statali;
– realizzare il P.R.G. – P.T.C. su base digitale e analogica, che sarà armonizzato con i soggetti responsabili dell’assetto territoriale;
– predisporre un atto territoriale strategico omogeneo, così come stabilito dalla ZPNačrt per il piano regolatore comunale strategico, come pure dalla nuova legge territoriale approvata (la ZUreP-2) per il P.T.C.;
 predisporre le indicazioni per lo sviluppo del popolamento e il rinnovo completo, le indicazioni e le condizioni per favorire nuovamente l’insediamento di giovani famiglie nel Comune e conseguentemente creare nuovi posti di lavoro;
– invitare l’opinione pubblica e i soggetti dell’economia del Comune a presentare iniziative strategiche di sviluppo per predisporre le future indicazioni strategiche del Comune (in conformità al sesto comma dell’articolo 47 della ZPNačrt e al quarto comma dell’articolo 11 e articolo 109 della ZUreP-2). Le nuove mozioni di sviluppo acquisite sono raccolte ed esaminate in conformità ai criteri e il Comune le include nella bozza, qualora soddisfino le condizioni concernenti la concordanza con gli obiettivi dello sviluppo territoriale del Comune, gli obiettivi e i punti di partenza dei suoi proclami, considerando le limitazioni di tutela e di salvaguardia del territorio, l’idoneità dal punto di vista dei criteri urbanistici e delle possibilità di eseguire opere di urbanizzazione per l’edificazione. Le mozioni raccolte finora, che sono state presentate, saranno esaminate fino alla nuova raccolta di mozioni;
– pianificare le unità territoriali degli abitati concentrati in modo tale da definire tutti i terreni quali terreni edificabili, entro le unità e per quanto abbia senso, oppure razionalizzare i confini delle unità;
– decidere a riguardo della tendenza negativa di collocare fabbricati semplici e non impegnativi (fabbricati accessori) sui terreni agricoli, boschivi ed edificabili, nonché dei criteri per trattare ulteriormente i fabbricati nel P.R.G., legalizzati in base alle disposizioni della nuova Legge sulle costruzioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 61/17);
– stabilire le indicazioni strategiche e le misure per: impedire il proseguimento delle tendenze demografiche negative nel Comune, il futuro sviluppo territoriale e attuale del Comune, le condizioni per gli interventi possibili sui fabbricati di edificazione sparsa, le condizioni di possibile allacciamento dei fabbricati di edificazione sparsa all’infrastruttura comunale, lo sviluppo delle attività sociali; turismo ed economia; sviluppo delle attività sportive e culturali, il posizionamento di impianti per affissioni pubblicitarie e promozionali, punti vendita temporanei, accordi marittimi e assetto del territorio costiero, ecc.;
– determinazione dell’orientamento riguardo all’aspetto e all’assetto ambientale.
Il Comune di Pirano nella predisposizione del P.R.G. – P.T.C. conserverà uno sviluppo territoriale moderato e durevole e tutelerà il patrimonio naturale e culturale, nonché l’ambiente naturale e i valori naturali nel Comune. Lo sviluppo sarà pianificato in modo tale, che i nuovi assetti territoriali verosimilmente non saranno collocati nei comprensori di conservazione naturale o nei paesaggi culturali.
Nell’approvazione del P.R.G. – P.T.C. le decisioni strategiche, che avranno di conseguenza richieste di modifica o di revoca della validità di un singolo atto territoriale esecutivo, saranno stabilite dettagliatamente nella parte attuativa del P.R.G..
1.3 Base giuridica per la predisposizione del P.R.G. – P.T.C.
Ai sensi del terzo comma dell’articolo 75 della Legge ZUreP-2, l’approvazione del P.T.C. è obbligatoria per i Comuni aventi il titolo di Città, nel caso in cui nella regione in cui si trovano non è approvato il piano territoriale regionale, ovvero non è stato intrapreso il procedimento della sua predisposizione. Nel contempo, al quarto comma dell’articolo 49 della stessa Legge, è stabilito che la predisposizione del P.R.G., quale atto territoriale attuativo (in base alla Legge ZUrep-2) si basa sul P.T.C. e sugli altri documenti strategici.
Le basi giuridiche per la continuazione della predisposizione del P.R.G. – P.T.C. sono: la Legge ZPNačrt e gli atti normativi di grado inferiore, che ai sensi del secondo comma dell’articolo 273 della ZUreP-2 si continuano a rispettare, nel caso in cui il procedimento sia iniziato prima dell’inizio dell’applicazione della ZUreP-2, e cioè antecedentemente al primo giugno 2018; le leggi basate sulla nuova ZUreP-2, a causa delle ulteriori armonizzazioni con le disposizioni della nuova ZUreP-2; nonché tutta la legislazione in materia vigente nella Repubblica di Slovenia.
Art. 3 
Comprensorio del P.R.G. – P.T.C., oggetto della pianificazione e tipologia di procedimento con cui si predispone il P.R.G. – P.T.C.
2.1. Comprensorio e oggetto della pianificazione del P.R.G. – P.T.C.
Il comprensorio del P.R.G. – P.T.C. è l’intero territorio del Comune di Pirano.
2.2. Tipologia del procedimento con cui si esegue la predisposizione del P.R.G. – P.T.C.
La predisposizione del P.R.G. – P.T.C. si esegue ai sensi della Legge ZPNačrt, in base al procedimento, come previsto per la prima predisposizione del piano regolatore generale comunale e in conformità con il contenuto e le richieste stabilite dalla Legge ZPN, di cui al comma 2 dell’articolo 39 e che sarà considerato quale piano territoriale di coordinamento comunale ai sensi del secondo comma dell’articolo 273 della Legge ZUreP-2. Nella predisposizione del P.R.G. – P.T.C. si considerano anche le richieste dell’articolo 75 della ZUreP-2, che stabilisce il contenuto del P.T.C.
2.3. Oggetto della pianificazione del P.R.G. – P.T.C.
– L’oggetto della pianificazione è la predisposizione dell’atto territoriale strategico con il contenuto, come stabilito dalla ZPNačrt e dalla ZUreP-2, quale parte strategica del piano regolatore generale comunale, ovvero del piano territoriale di coordinamento. Il P.R.G. – P.T.C. rappresenterà il punto di partenza obbligatorio per la predisposizione e l’approvazione della parte attuativa del P.R.G., come anche per tutti gli atti territoriali di pianificazione ed esecutivi del Comune di Pirano.
– Nella predisposizione dei contenuti del P.R.G. – P.T.C. vengono esaminati e accertati i contenuti dei fondamenti tecnici prodotti finora, che se necessario vanno integrati, aggiornati o sostituiti. Si richiedono e si acquisiscono nuove linee guida dai responsabilidell’assetto territoriale. Inoltre vengono esaminati e presi in considerazione, se necessario, i contenuti e i documenti cartografici realizzati nel procedimento finora svolto, qualora non siano in contrasto con le indicazioni strategiche del Comune.
Art. 4 
Modalità di acquisizione delle soluzioni professionali
I fondamenti tecnici per la predisposizione del P.R.G. – P.T.C. devono essere realizzati integralmente in base alle evidenze ufficiali disponibili, alle necessità di sviluppo e alle richieste, ai dati geodetici prescritti e alle analisi territoriali, ambientali, sociali ed economiche disponibili, nonché considerando gli spunti di programma e di sviluppo del Comune di Pirano.
I fondamenti professionali si realizzano fino al grado di precisione, che permette decisioni a livello strategico e poi a livello attuativo.
Il Comune predispone la bozza del P.R.G. – P.T.C. in base alla situazione del territorio, alle linee guida, ovvero ai pareri dei responsabili statali dell’assetto del territorio, alle indicazioni del piano territoriale di coordinamento strategico statale, alle necessità di sviluppo proprie del Comune, alle necessità di sviluppo espresse dai responsabili dell’assetto territoriale locali e alle necessità di sviluppo espresse da altri soggetti, argomentate, documentate e indirizzate allo sviluppo. A tal scopo il Comune garantirà, ai sensi dell’articolo 108 della ZUreP-2, la collaborazione del pubblico interessato alla predisposizione dei presupposti di partenza, mentre in conformità all’articolo 109 della ZUreP-2, approverà il nuovo decreto comunale con cui stabilirà la tassa per l’esame delle mozioni, che riguardano unicamente la modifica della destinazione d’uso del territorio nel P.R.G.
Nella predisposizione del P.R.G. – P.T.C. si applicano tutti i fondamenti tecnici, elaborati già nei procedimenti precedenti di predisposizione della strategia di sviluppo territoriale del Comune (SPRO) e del Regolamento di pianificazione territoriale del Comune (PRO), nonché del P.R.G. e precisamente:
Quali fondamenti tecnici per la predisposizione del P.R.G. – P.T.C. e dei piani urbanistici si considerano tutti i fondamenti tecnici realizzati finora per il Piano regolatore generale (OPN), la Strategia di sviluppo territoriale del Comune (SPRO), il Regolamento di assetto territoriale del Comune (PRO), il Progetto regionale di sviluppo territoriale (RZPR) della Primorska meridionale, l’impostazione dettagliata dell' assetto territoriale della fascia costiera, il Programma di gestione dell'area costiera (CAMP), la Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia (SPRS), il Regolamento di assetto territoriale della Slovenia (PRS), le modifiche e integrazioni del Piano nonché la realizzazione degli atti territoriali esecutivi.
La predisposizione dei fondamenti tecnici viene garantita da:
– i soggetti responsabili dell’assetto territoriale – presentano su richiesta del Comune di Pirano i fondamenti tecnici del proprio settore e precisamente il testo e la parte grafica.
– il Comune di Pirano – quale organo responsabile per la redazione del P.R.G. – P.T.C. sceglie gli elaboratori dei fondamenti tecnici e delle soluzioni nonché della predisposizione del P.R.G. – P.T.C. (pianificatori) in base alla raccolta delle offerte.
Eventuali varianti delle soluzioni tecniche per i singoli assetti territoriali del P.R.G. – P.T.C., se risulteranno necessarie, saranno predisposte nella fase di realizzazione dei fondamenti tecnici, ovvero nella fase precedente alla libera visione al pubblico della bozza integrata del P.R.G. – P.T.C.
Art. 5 
Termini per la predisposizione del P.R.G. – P.T.C.
I termini per la predisposizione del P.R.G. – P.T.C. e le sue singole fasi sono stabiliti secondo la Legge ZPNačrt in base alla quale si condurrà il procedimento. I termini sono indicati a titolo informativo e dipendono soprattutto dalla collaborazione con i responsabili competenti dell’assetto territoriale.
Tenendo in considerazione quanto sopra menzionato, le fasi e i termini orientativi per la prosecuzione della predisposizione del P.R.G. – P.T.C., sono i seguenti:
– Deliberazione del Sindaco concernente l’inizio del procedimento: aprile 2018 e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet (http://www.piran.si);
– selezione del soggetto incaricato della predisposizione, 50 giorni;
– revisione della bozza già elaborata e compilazione dell’integrazione del P.R.G. – P.T.C., 50 giorni;
– riacquisizione delle linee guida – pareri dei responsabili dell’assetto territoriale e della comunicazione del Ministero per l’Ambiente e il Territorio, qualora fosse necessario eseguire il procedimento di valutazione integrale dell'impatto ambientale (CPVO), 70 giorni;
– realizzazione della bozza integrata del P.R.G. – P.T.C. ed eventuale armonizzazione delle linee guida, 90 giorni;
– elaborazione della relazione ambientale per la bozza integrata, se è richiesto il procedimento CPVO;
– verifica dell’idoneità della relazione ambientale al Ministero Ambiente e Territorio, 60 giorni;
– annuncio pubblico sulla libera visione al pubblico e sul dibattito pubblico, 10 giorni;
– libera visione al pubblico e dibattito pubblico della bozza integrata e della relazione ambientale;
– predisposizione delle posizioni nei confronti delle osservazioni e proposte presentate durante la libera visione al pubblico, 40 giorni;
– primo dibattimento e approvazione della bozza integrata del P.R.G. – P.T.C. al Consiglio comunale e dibattimento e approvazione delle posizioni nei confronti delle osservazioni e proposte dalla libera visione al pubblico;
– pubblicazione delle posizioni nei confronti delle osservazioni e delle proposte secondo gli usi locali e sul sito internet, 90 giorni;
– predisposizione della proposta del P.R.G. – P.T.C. in base alle posizioni nei confronti delle osservazioni e delle proposte dalla libera visione al pubblico, 50 giorni;
– acquisizione dei pareri formulati dai soggetti responsabili dell’assetto territoriale, delle decisioni del Ministero concernenti l’ammissibilità degli effetti dell’esecuzione del P.R.G. – P.T.C. (se necessario eseguire il procedimento della valutazione integrale dell'impatto ambientale (CPVO)) e la deliberazione del Ministro sulla conferma della proposta del P.R.G. – P.T.C. (nel caso in cui il Ministero respinga il rilascio del certificato attestante che gli effetti dell’esecuzione della proposta del P.R.G. – P.T.C. sull’ambiente siano ammissibili, ovvero quando i responsabili dell’assetto territoriale accertino dai pareri che nella proposta del P.R.G. – P.T.C. le loro linee guida non sono state considerate, è necessario acquisire la Deliberazione del Governo della Repubblica di Slovenia), 70 giorni;
– il secondo dibattimento e approvazione della proposta del P.R.G. – P.T.C. al Consiglio comunale dopo l’approvazione della Deliberazione del Ministro (oppure della Deliberazione del Governo) sulla conferma della proposta del P.R.G. – P.T.C., 60 giorni;
– pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, dicembre 2020.
I termini delle fasi di lavoro dipendono dall’ampiezza e dal contenuto delle linee guida, dai pareri e dalle valutazioni ambientali, dal numero di mozioni presentate nell'ambito del concorso per la raccolta delle mozioni, nonché dalle osservazioni e proposte sorte in seguito alla divulgazione al pubblico. I termini citati saranno adattati alle circostanze e richieste che saranno accertate nel processo di predisposizione del documento.
Art. 6 
Elenco dei responsabili dell’assetto territoriale, che presentano le linee guida per l’assetto territoriale pianificato e le loro competenze.
Il Comune di Pirano richiede le linee guida ai responsabili dell'assetto territoriale a livello statale e su tale base predispone la bozza del P.R.G. – P.T.C. Dopo aver esaminato le necessità di sviluppo espresse dagli altri soggetti e la determinazione della loro congruità, il Comune, valuta secondo l’entità e il contenuto delle necessità di sviluppo conformi, se procedere all’acquisizione di linee guida particolari ai sensi dell’articolo 47 della Legge ZPNačrt. Il Comune procede all’acquisizione di linee guida particolari, se in base alle necessità di sviluppo, valuta che le linee guida generali dei responsabili statali non sono sufficienti per la predisposizione della bozza o se ciò è dettato dalle particolarità, che devono essere considerate per la pianificazione dei singoli assetti territoriali. Allo stesso modo valuta anche se per la predisposizione della bozza, sia necessario acquisire anche le linee guida dei responsabili dell’assetto territoriale a livello locale.
In conformità all’informativa n. 35001-74/2012 del giorno 16 febbraio 2017, pubblicata sul sito internet del Ministero Ambiente e Territorio, sono indicati i seguenti soggetti responsabili dell’assetto territoriale, che ai sensi dell’articolo 11 della Legge sulla pianificazione territoriale, rilasciano le linee guida e i pareri agli atti territoriali intercomunali e comunali.
1. Per il settore dello sviluppo dell’insediamento:
MINISTERO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO, Direzione per il Territorio, Edificazione e Alloggi, Dunajska cesta 48, 1000 Lubiana;
2. Per il settore dell’agricoltura:
MINISTERO PER L’AGRICOLTURA, LE FORESTE E L’ALIMENTAZIONE, Direzione per l’Agricoltura, Dunajska cesta 22, 1000 Lubiana;
3. Per il settore delle foreste, della caccia e della pesca:
MINISTERO PER L’AGRICOLTURA, LE FORESTE E L’ALIMENTAZIONE, Direzione per le Foreste, la Caccia e la Pesca, Dunajska 22, 1000 Lubiana;
ISTITUTO FORESTALE DELLA SLOVENIA, Večna pot 2, 1000 Lubiana;
4. Per il settore della gestione delle acque:
MINISTERO PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO, Direzione della Repubblica di Slovenia per le Acque, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Lubliana;
5. Per il settore della tutela della natura:
ISTITUTO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA PER LA TUTELA DELLA NATURA, Tobačna ulica 5, 1000 Lubiana;
6. Per il settore della tutela del patrimonio culturale:
MINISTERO PER LA CULTURA, Direzione per il Patrimonio Culturale, Maistrova 10, 1000 Lubiana;
7. Per il settore del traffico stradale e ferroviario e per il settore delle autostrade:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, Direzione per il Traffico Terrestre, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
DARS, Società per le Autostrade della Repubblica di Slovenia S.p.a., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
8. Per il settore della mobilità sostenibile:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, Servizio per la Mobilità Sostenibile e Politica del Traffico, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
9. Per il settore del traffico marittimo e aereo:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, Direzione per il Traffico Aereonautico e Marittimo, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana, base giuridica: Legge sul traffico aereonautico, Codice marittimo;
10. Per il settore minerario:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, Direzione per l’Energia, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
11. Per il settore energetico:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, Direzione per l’Energia, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
12. Per il settore della protezione e del soccorso:
MINISTERO DELLA DIFESA, Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la Protezione e il Soccorso, Vojkova 61, 1000 Lubiana;
13. Per il settore della difesa:
MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione per la Logistica, Vojkova c. 61, 1000 Lubiana;
14. Per il settore delle fosse comuni nascoste:
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA FAMIGLIA E DEGLI AFFARI SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ, Direzione per i Disabili, i Veterani di Guerra e le Vittime di Violenza della Guerra, Kotnikova 28, 1000 Lubiana;
15. Per il settore delle riserve delle materie prime:
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA TECNOLOGIA, Servizio per la Sicurezza, la Difesa e le Riserve di Materie Prime, Kotnikova ulica 5, 1000 Lubiana.
Gli organi responsabili dell'assetto territoriale a livello locale, a cui il Comune chiederà le linee guida sono i seguenti:
1. Ministero degli Affari Esteri, Direzione per le Questioni Europee e la Politica Bilaterale, Settore per l’Europa Sud Orientale, Prešernova 25, 1000 Lubiana;
2. Istituto della Repubblica di Slovenia per la Tutela della Natura, Dunajska 22, Lubiana;
3. Istituto della Repubblica di Slovenia per la Tutela della Natura, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 6310 Isola;
4. Istituto della Repubblica di Slovenia per la Tutela del Patrimonio Culturale, Unità territoriale di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano;
5. ELES, Elektro-Slovenija S.p.a., Hajdrihova 2, Lubiana;
6. Geoplin plinovodi S.r.l., Cesta Ljubljanskih brigad 11, Lubiana;
7. Elektro Primorska, S.p.a. Nova Gorica, Distribuzione di Capodistria, Via 15 Maggio, 15, Capodistria;
8. Telekom Slovenije, UT Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
9. Rižanski vodovod Koper S.r.l., Via 15 Maggio, 13, Capodistria;
10. Azienda pubblica Okolje, Arze 1b, 6330 Pirano;
11. Petrol S.p.a., Dunajska cesta 50, 1000 Lubiana;
12. Servizi professionali del Comune di Pirano (Ufficio attività sociali, Ufficio economia e turismo, Ufficio per la gestione dei terreni edificabili e gli investimenti, Ufficio per l’ispezione e la vigilanza comunale, Ufficio affari legali), Piazza Tartini 2, Pirano.
Nota:
La Telekom Slovenije fornisce solo le linee guida per il settore della rete di telecomunicazione di rilevanza locale e non le autorizzazioni.
Il Comune di Pirano dopo l’approvazione della Deliberazione, pubblicherà nei mezzi d’informazione l’invito pubblico, per i fornitori dei servizi di telecomunicazione e comunicazione elettronica, per inviare tutte le mozioni di sviluppo, progetti e proposte per impostare l’infrastruttura pubblica di rilevanza economica e di importanza locale.
(2) Qualora nel procedimento di predisposizione del P.R.G. – P.T.C. si accerti la necessità di ottenere anche le linee guida e i pareri degli altri soggetti responsabili dell’assetto territoriale, questi vengono inclusi nel procedimento in una fase successiva.
Art. 7 
Con il giorno dell’entrata in vigore della presente Deliberazione cessa di avere effetto la Deliberazione d’avvio del procedimento di stesura del P.R.G. del Comune di Pirano, n. 3505-15/200 del giorno 22 giugno 2007 (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 31/2007 del giorno 9 luglio 2007).
Art. 8 
La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. Il Comune di Pirano pubblica la presente Deliberazione anche sul sito internet www.piran.si, nonché la trasmette al Ministero della Repubblica di Slovenia per l’Ambiente e il Territorio, al Comune Città di Capodistria e al Comune di Isola.
N. 3505-10/2008
Pirano, 17 aprile 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti