Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1782. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2, stran 5400.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl. US: U-I-43/13-3), v povezavi s 303. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 14. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 2) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09, v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) V obdobju po sprejemu OPN so bile sprejete spremembe in dopolnitve OPN (Uradni list RS, št. 41/13 in 16/14) na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl. US: U-I-43/13-3).
(3) Turistična destinacija Mali Raj, ki se vzpostavlja v območju lokacije izvorne poselitve in nekdanjega območja za razvoj gospodarstva (IG) v Dolenjem Polju, že nekaj let čaka na ureditev namenske rabe in drugih elementov pravne podlage v OPN za opravljanje svoje dejavnosti. Postopek sprememb in dopolnitev OPN, ki se pripravlja za območje celotne občine, bo lahko objektivno sprejet šele v obdobju nekaj let. Zato se je občina odločila za ločen postopek SD OPN za to zasebno pobudo.
(4) V skladu z ugotovljenimi kakovostmi in primernosti prostora za to dejavnost, posebno vlogo butične destinacije v turističnem gospodarstvu občine ter ugotovljenimi realnimi gospodarskimi možnostmi razvoja, se je občina odločila, da izpelje ločen postopek sprememb in dopolnitev za lokacijo Malega Raja. Investitor je namreč že pridobil ustrezne ključne strokovne podlage (in začel poseg predhodno usklajevati z NUP), ki lokacijo tudi prostorsko utemeljujejo kot sprejemljivo.
2. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) V območje SD OPN 2 je zajeto le območje zemljišč v enoti urejanja prostora DP3-PR s parcelnimi številkami 332, 333/1, 334, 335, 336, 341/2, 343, 347/1, k.o. 1446 Gorenje Polje. V primeru ugotovljenih potreb iz vidika komunalnega opremljanja ipd., se vanjo lahko vključijo še zemljišča v neposredni soseščini naštetih.
(2) Predmet SD OPN 2 so torej vsebine izvedbenega dela OPN na zgoraj omenjenih parcelah za razvoj turistične destinacije naturističnega kampa Mali Raj. Strateški del pa se eventualno dopolni s potrebami, ki bi se ugotovile na podlagi implementacije tega programa v izvedbeni del. Dopolnijo se tudi tiste priloge k OPN, ki so za implementacijo predmetnega dela potrebne. V druge dele OPN SD OPN2 naj ne posegajo.
(3) SD OPN 2 se izvedejo po rednem postopku.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Za SD OPN2 so že pripravljene strokovne podlage, vključno s študijo s področja poplavne varnosti za območje te lokacije. Uporabijo se tudi tista strokovna gradiva, študije, raziskave in strokovne rešitve, ki jih je občina izdelala oziroma drugače pridobila pred in po sprejemu OPN. Po potrebi se seveda izdelane strokovne podlage dopolnijo in izdelajo dodatne. Sestavni del strokovnih podlag bodo tudi gradiva (smernice ipd.), ki jih bodo v postopku predložili NUP.
4. člen 
(okvirni roki za pripravo SD OPN 2) 
Okvirni rok za pripravo SD OPN 2 je eno leto od podpisa pogodbe z izdelovalcem. V kolikor se bodo med postopkom priprave pojavili zastoji odzivnosti nosilcev urejanja prostora ali pa bodo z njimi potrebna daljša usklajevanja, se rok podaljša.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora – NUP) 
(1) V postopek priprave SD OPN 2 bodo vključeni naslednji NUP:
1. Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Novo mesto Gubčeva 15, 8000 Novo mesto;
– ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a, 1000 Ljubljana;
4. Za področje upravljanja z vodami:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana;
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Za področje ohranjanja narave:
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
6. Za področje okolja:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
7. Za področje energetike:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto;
8. Za področje zdravstva: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
9. Za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
10. Za področje razvoja gospodarstva:
– MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Direktorat za podjetništvo konkurenčnost in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
– MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
11. Za področje izobraževanja: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Direktorat za investicije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana;
12. Za področje preostale gospodarske javne infrastrukture:
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje in zagotavljanja storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
– Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice.
(2) V postopek priprave SD OPN 2 se vključi tudi MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki odloči o potrebnosti izvedbe celovite presojo vplivov na okolje.
(3) V kolikor se bo tekom postoka priprave SD OPN 2 izkazalo kot potrebno, se bodo k sodelovanju povabili tudi drugi NUP.
6. člen 
(veljavnost) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-24/2018-1
Dolenjske Toplice, dne 14. maja 2018
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost