Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1822. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mirenski kostel« v Mirnu, stran 5461.

  
Na podlagi 56.a in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14, 93/15, 62/16) je župan Občine Miren - Kostanjevica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mirenski kostel« v Mirnu 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Pobudo za pričetek priprave je podala lastnica dela zemljišč, ki želi na območju OPPN graditi objekte in urejati površine z namenom izvajanja kombinirane storitve psihoterapevtskega svetovanja, izobraževanja in turistične namestitve svojih pacientov, predavateljev in drugih akterjev, ob tem pa si na lokaciji zagotoviti tudi prostore za lastno bivanje.
Kot izhodišča za prostorske izvedbene pogoje OPPN-ja služijo izvedbeni pogoji posameznih osnovnih in podrobnejših namenskih rab, določeni v občinskem prostorskem načrtu (OPN).
2. Območje, namenska raba 
Območje OPPN meri 9.654 m2 in obsega naslednje parcele v k.o. Miren: 453, 452/2, 1202, 452/1, 451/3, 452/3. Parcele so v OPN označene kot enota urejanja prostora MI 43.
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pripravljavca, zaradi smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov, se območje OPPN v postopku priprave in sprejemanja lahko spremeni.
Podrobnejša namenska raba za enoto urejanja prostora M 43 je CDo – območje namenjeno trgovskim, oskrbnim, poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim in manjši obrti. Taka podrobnejša namenska raba po določilih OPN ne omogoča gradnje stavb za zdravstveno dejavnost, ki jo investitorka potrebuje za izvajanje psihoterapevtskega svetovanja, kakor tudi ne gradnje stanovanjskih stavb. Zato je v postopku priprave in sprejema OPPN predvidena sprememba podrobnejše namenske rabe iz CDo v CU – osrednja območja centralnih dejavnosti. Obseg in natančna opredelitev površin, na katerih bo podrobnejša namenska raba spremenjena, bosta določena v postopku priprave in sprejema OPPN.
3. Predhodne ugotovitve 
Skladno s četrtim odstavkom 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na svoji 36. redni seji dne 24. 5. 2018 s sprejetjem sklepa št. 305-0022/2015-7 ugotovil, da:
– je nameravana sprememba podrobnejše namenske rabe iz Cdo v CU brez poprejšnje spremembe OPN potrebna za izvedbo razvojnega projekta Ingrid Plankar,
– da je ta razvojni projekt skladen z Regionalnim razvojnim programom Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 20014–2020 in
– da je nameravana sprememba podrobnejše namenske rabe skladna s strateškim delom Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/13, 10/14, 50/14, 87/15, 21/16).
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve bodo izdelane na osnovi določil veljavnega Občinskega prostorskega načrta, strokovnih podlag, analize prostora ter programskih izhodišč v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V postopku izdelave in sprejemanja OPPN bo potrebno zagotoviti pogoje za gradnjo in urejanje na način, da bodo prvenstveno in na pretežnem delu površin OPPN omogočene gradnje in ureditve za potrebe centralnih dejavnosti.
5. Roki za pripravo 
Priprava osnutka OPPN je predvidena v juniju 2018, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v septembru 2018, obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v januarju 2019.
Roki so opredeljeni na podlagi predpostavke, da za OPPN ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje in bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave OPPN.
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti 
Pripravljavec OPPN je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. Komunala d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
7. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
8. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
9. Telekom Slovenije d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1 P, Nova Gorica;
10. Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
Osnutek OPPN bo pripravljavec poslal tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, ki bo odločil, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame Ingrid Plankar, Celovška 126, 1000 Ljubljana.
8. Veljavnost sklepa 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mirenski kostel«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/15.
Št. 350-0022/2015-8
Miren, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost