Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1800. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Gorjansko, stran 5426.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je župan Občine Komen sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Gorjansko 
1. člen 
(Splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Gorjansko (za enoto urejanja GO-19, v nadaljnjem besedilu OPPN GO-19).
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Območje predvidenega OPPN GO-19 predstavlja pretežno nepozidan prostor tik ob državni meji z Italijo. Na območju se na parc. št. 460/52, k.o. Brje, nahaja le objekt, ki je do vstopa Republike Slovenije v schengenski sporazum konec leta 2007, služil kot objekt za delo kontrolnih organov na mejnem prehodu Gorjansko.
Območje je komunalno opremljeno. Na območju se nahaja vodovodno omrežje, el. energetski vod, telekomunikacijski vod in vod elektronskih komunikacij, omogočen je direkten dostop do regionalne ceste Gorjansko–Žekenc (R3 617/1055).
Za območje predvidenega OPPN je po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18, v nadaljevanju OPN) opredeljena namenska raba zemljišč IG – gospodarska cona. OPN za območje predvideva pripravo občinskega prostorskega načrta.
Vzpostavitev nove gospodarske cone predstavlja za občino izredno priložnost za izboljšavo gospodarskega stanja v občini.
3. člen 
(Območje) 
Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora GO-19, prikazano v kartografskem delu OPN. Meri približno 2,7 ha.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN1 bodo strokovne rešitve, pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, na podlagi prostorsko izvedbenih pogojev in usmeritev za pripravo OPPN iz občinskega prostorskega načrta ter Študije vzpostavitve gospodarske cone na območju nekdanjega mejnega prehoda Gorjansko, ki je bila pripravljena za pridobitev drugega mnenja MKGP v postopku priprave OPN. V kolikor se ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih izdela med postopkom.
5. člen 
(Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Predvidene faze in roki sprejemanja OPPN GO-19 po uveljavitvi tega sklepa:
Faza
Rok
1
Priprava osnutka OPPN GO-19
60 dni
2
Pridobitev prvih mnenj NUP
30 dni
3
Pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni
4
Priprava dopolnjenega osnutka 
OPPN GO-19
30 dni
5
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
in javna obravnava OPPN GO-19
30 dni
6
Zavzetje stališč do pripomb in predlogov 
na dopolnjeni osnutek OPPN GO-19
45 dni
7
Priprava predloga OPPN GO-19
30 dni
8
Pridobitev drugih mnenj NUP
30 dni
9
Priprava usklajenega predloga 
OPPN GO-19
30 dni
10
Obravnava in sprejem odloka na OS
30 dni
11
Objava odloka OPPN GO-19
15 dni
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN GO-19.
V primeru obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se terminski plan ustrezno prilagodi.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora pri pripravi OPPN) 
Predvideni nosilci urejanja prostora v postopku priprave OPPN GO-19 so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (upravljanje z vodami)
2. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (ohranjanje narave)
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (cestni promet)
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (zaščita in reševanje)
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (obramba)
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper (telekomunikacije)
7. Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (vodovod in kanalizacija)
8. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (energetika)
9. Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen (ceste).
V primeru, da se v postopku priprave OPPN GO-19 ugotovi potreba po vključitvi dodatnih nosilcev urejanja prostora, se le-te vključi.
7. člen 
(Obveznosti financiranja priprave akta) 
Finančne obveznosti priprave OPPN GO-19 prevzame Občina Komen, ki se bo s potencialnimi investitorji na območju urejanja dogovorila glede sofinanciranja OPPN.
8. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2018-1
Komen, dne 24. maja 2018
 
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost