Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1813. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani, stran 5449.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 23. seji dne 23. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo Program opremljanja stavbnih zemljišč – Občinski podrobni prostorski načrt za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (v nadaljevanju: program opremljanja) izdelan pod številko projekta 1609, v aprilu 2018, ki je na vpogled na sedežu občine ter merila za odmero komunalnega prispevka na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani.
(2) Program opremljanja natančno določa podlage za odmero komunalnega prispevka za občinski podrobni prostorski načrt za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani: obračunska območja komunalne opreme, skupne in obračunske stroške komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(3) Podlaga za pripravo programa opremljanja je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (Uradni list RS, št. 14/15).
2. člen 
(predmet obračuna komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni objekti na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani.
3. člen 
(pojmi) 
(1) Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
parcela
je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov,
NTP
neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000,
Aparcela
površina parcele,
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta,
Kdejavnost
faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov,
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
Cpi
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele za posamezno vrsto komunalne opreme,
Cti
obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme,
Cpi1
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele za posamezno vrsto komunalne opreme,
Cti1
indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme,
I
faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od dneva uveljavitve odloka,
KPi
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
KP
celotni izračunani komunalni prispevek.
(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov, prostorskega načrtovanja, komunalnega prispevka in opremljanja stavbnih zemljišč.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje investicije predstavlja območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani.
Obračunsko območje
Površina parcele 
[m2]
Površina NTP 
[m2]
11 stanovanjskih objektov (tip A)
6.324
2.385,67
3 stanovanjski objekti (tip B)
2.043
995,04
11 stanovanjskih objektov (tip C)
8.971
3.844,78
vrtec – prizidek
1.370
629,20
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden iz besedilnega dela programa opremljanja, poglavje »7 Grafični del programa opremljanja«.
5. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme:
Obračunsko območje
Skupni stroški brez DDV [€]
Obračunski stroški 
brez DDV [€]
omrežje cest
196.918,31
196.918,31
omrežje kanalizacije
73.005,10
73.005,10
omrežje vodovoda
37.541,40
37.541,40
SKUPAJ
307.464,81
307.464,81
6. člen 
(stroški opremljanja m2 parcele [Cpi] in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti])
Stroški opremljanja m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
Obračunsko območje
Cpi [€/m2]
Cti [€/m2]
omrežje cest
10,53
25,07
omrežje kanalizacije
3,90
9,29
omrežje vodovoda
2,01
4,78
SKUPAJ
16,44
39,14
7. člen 
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisno površino objekta) 
(1) Razmerje med deležem parcele [Dp] in neto tlorisne površine objekta [Dt] znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
(2) Razmerje med deležem parcele [Dp] in neto tlorisne površine objekta [Dt] se spremeni, če se spremeni odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora v delu, kjer predpisuje razmerje med deležem parcele [Dp] in neto tlorisne površine objektov [Dt)].
8. člen 
(faktor dejavnosti) 
(1) Faktor dejavnosti [Kdejavnost] se, skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11), določi za vso komunalno opremo in je določen skladno z odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora.
(2) Faktorji dejavnosti se spremenijo, če se spremeni odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora v delu, ki predpisuje faktorje dejavnosti.
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)
KP = ΣKPi
10. člen
(indeksiranje stroškov) 
(1) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cti] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa za posamezno leto pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
11. člen 
(površine za izračun komunalnega prispevka) 
(1) Površina parcele in neto tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb odloka.
(2) Če podatka o površini parcele ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina parcele za odmero komunalnega prispevka pridobi iz akta o določitvi površine parcele ali prostorskega akta ter določb odloka.
(3) Če parcela ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz drugega odstavka tega člena, se pridobi iz uradnih evidenc ter določb odloka.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
12. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega objekta se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna višina komunalnega prispevka novega in odstranjenega objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom za novi in odstranjeni objekt. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(2) Če se enostavni ali nezahtevni objekt gradi na parceli, za katero je že bil plačan komunalni prispevek, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo.
13. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na podlagi vsakokrat veljavnega odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora.
(2) Nadomestitveni stroški po veljavnem Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora se pomnožijo s faktorjem 0,5.
14. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca,
– po uradni dolžnosti.
(2) Vlogi za odmero komunalnega prispevka mora zavezanec priložiti izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
15. člen 
(zavezanec za komunalni prispevek) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
16. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku.
(2) Skladno z vsakokrat veljavnim odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora se lahko dovoli tudi obročno odplačevanje, če so izpolnjeni pogoji iz odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora.
17. člen 
(odmera komunalnega prispevka po dejanskih stroških) 
(1) Po izgradnji komunalne opreme, ki je predmet tega programa opremljanja na obravnavanem območju, se lahko izdela preračun komunalnega prispevka, v katerem se upoštevajo dejansko izplačani stroški gradnje komunalne opreme ter površine parcel in neto tlorisnih površin objektov na obravnavanem območju.
(2) Na podlagi preračuna iz prejšnjega odstavka se zavezancem za plačilo komunalnega prispevka odmeri končni komunalni prispevek.
18. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene, na podlagi tega programa opremljanja, s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še preostali del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz 15. člena tega odloka pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(4) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
19. člen 
(obveznost priključevanja) 
(1) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca in ne vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka.
(2) Investitor se mora priključiti na komunalno opremo, katero koristi in mu je nanjo omogočena priključitev.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018-1
Kranjska Gora, dne 23. maja 2018
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost