Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1798. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 02, stran 5424.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je župan Občine Komen sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 02
1. člen 
(Splošna določila) 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Komen, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18, v nadaljevanju OPN) – v nadaljevanju (SD OPN 02).
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
Občina Komen je 4. 4. 2018 sprejela Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (OPN), ki je stopil v veljavo 2. 5. 2018.
Že med postopkom sprejemanja OPN so se pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z določbami uveljavljenega OPN.
Razlogi za pripravo SD OPN 02 so:
– izražene lastne razvojne potrebe
– izražene razvojne potrebe drugih oseb
– uskladitve z novimi predpisi v prehodnem obdobju in obdobju uporabe ZUreP-2
– ugotovljene pomanjkljivosti in neusklajenosti v veljavnem OPN
– uskladitve s stanjem v prostoru.
Zaradi uveljavitve novega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) v novembru 2017 je v postopek prvih sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 2) možno oziroma smiselno vključiti vsebinske uskladitve občinskega prostorskega načrta z zahtevami ZUreP-2 glede ureditvenih območij naselij, območij za dolgoročni razvoj naselij in posamične poselitve.
3. člen 
(Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
Spremembe in dopolnitve OPN 02 se nanašajo na celotno območje Občine Komen.
S SD OPN 02 se bodo izvedle:
– spremembe in dopolnitve namenske rabe prostora
– spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev
– semantični in nomotehnični popravki.
Določila OPN se bodo smiselno uskladila z novimi predpisi na področju prostorske in gradbene zakonodaje.
Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN 02) se sprejema po rednem postopku, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
V postopku priprave SD OPN 02 se bodo analizirale izražene razvojne pobude, preučila se bo njihova skladnost s strateškim delom OPN, z obveznimi izhodišči za pripravo OPN in s stanjem v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in pripravile utemeljitve.
5. člen 
(Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz) 
Predvidene faze in roki sprejemanja SD OPN 02 po uveljavitvi tega sklepa:
Faza
Rok
1
Zbiranje in obravnava razvojnih pobud
180 dni
2
Izdelava strokovnih podlag
30 dni
3
Priprava osnutka SD OPN 02
60 dni
4
Pridobitev prvih mnenj NUP
30 dni
5
Pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe CPVO
21 dni
6
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN 02
60 dni
7
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka in javna obravnava SD OPN 02
30 dni
8
Zavzetje stališč do pripomb in predlogov 
na dopolnjeni osnutek SD OPN 02
30 dni
9
Priprava predloga SD OPN 02
30 dni
10
Pridobitev drugih mnenj NUP
30 dni
11
Priprava usklajenega predloga SD OPN 02
30 dni
12
Obravnava in sprejem odloka na OS
30 dni
13
Objava odloka SD OPN 02
15 dni
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SD OPN 02.
V primeru obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, se terminski plan ustrezno prilagodi.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 
Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave SD OPN 02 v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
Predvideni državni nosilci urejanja prostora so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
4. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Zavod za gozdove, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
5. Za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
6. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
7. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
8. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje železniškega prometa: Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
13. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
14. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
15. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
16. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Predvideni lokalni nosilci urejanja prostora so:
1. Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen (ceste)
2. Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana (vodovod in kanalizacija)
3. Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (energetika)
4. ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (druga infrastruktura).
8. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2018-1
Komen, dne 24. maja 2018
 
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost