Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1771. Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, stran 5379.

  
Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) izdaja minister za javno upravo v soglasju z ministrico za finance
P R A V I L N I K 
o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določa način evidentiranja in poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev za skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: sredstva) v skladu s prvim odstavkom 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1).
2. člen 
(izvajanje pravilnika) 
(1) Sredstva iz prejšnjega člena se za vsako proračunsko leto zagotovijo v državnem proračunu, in sicer na proračunski postavki v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Postopke po tem pravilniku izvaja ministrstvo.
3. člen 
(vrsta odhodkov in sredstva za skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave) 
Za odhodke za skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave se štejejo odhodki po pravilniku, ki ureja enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, evidentirani v proračunu občine ustanoviteljice skupne občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: skupna občinska uprava) kot neposrednega uporabnika proračuna občine ustanoviteljice, in sicer:
‒ odhodki za plače in druge izdatke delodajalca zaposlenim v skupni občinski upravi (podskupina kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim) in
‒ odhodki za prispevke delodajalca zaposlenim v skupni občinski upravi (podskupina kontov 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost).
4. člen 
(poročanje skupnih občinskih uprav in vlaganje zahtevkov občin ustanoviteljic) 
Skupna občinska uprava in občine ustanoviteljice poročajo in vlagajo zahtevke za sofinanciranje skupne občinske uprave najpozneje do 31. marca tekočega leta.
5. člen 
(poročanje o realiziranih odhodkih občin ustanoviteljic) 
(1) Skupna občinska uprava kot neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice v skladu z navodilom, ki ureja pripravo zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, pripravi:
– zaključni račun finančnega načrta skupne občinske uprave, ki ga pooblaščena oseba podpiše in žigosa in
– poročilo o realizaciji finančnega načrta skupne občinske uprave, ki ga pooblaščena oseba podpiše in žigosa.
(2) Občine ustanoviteljice, ki sofinancirajo skupno občinsko upravo, pripravijo:
– izsek iz zaključnega računa posebnega dela proračuna občine, ki se nanaša na proračunske postavke za sofinanciranje skupne občinske uprave, ki ga pooblaščena oseba podpiše in žigosa in
– poročilo o realizaciji odhodkov na proračunskih postavkah za sofinanciranje skupne občinske uprave iz posebnega dela proračuna občine, ki ga pooblaščena oseba podpiše in žigosa.
6. člen 
(poročilo skupne občinske uprave) 
(1) Predstojnik skupne občinske uprave odda poročilo skupne občinske uprave na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Poročilu iz prejšnjega odstavka se priloži:
– odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave, v katerem sta določena zagotavljanje sredstev in drugih materialnih pogojev za sofinanciranje ter razmerje delitve obveznosti med občine ustanoviteljice,
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi in
– zaključni račun finančnega načrta skupne občinske uprave ter poročilo o realizaciji finančnega načrta skupne občinske uprave iz prvega odstavka 5. člena.
7. člen 
(zahtevek občine ustanoviteljice za nakazilo sredstev) 
(1) Zahtevek za nakazilo sredstev vloži občina ustanoviteljica na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, skupaj z dokazili iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika
(2) Ministrstvo obravnava samo popolne in pravočasno oddane zahtevke iz prejšnjega odstavka tega člena. Če zahtevek ni popoln ali je v nasprotju z zakonom ali tem pravilnikom, ga ministrstvo vrne občini ustanoviteljici, ta pa ga mora dopolniti ali uskladiti najpozneje v osmih dneh po prejetju zahteve ministrstva. Če občina ustanoviteljica zahtevka v roku ne dopolni ali uskladi, odloči ministrstvo na podlagi prejetih podatkov.
8. člen 
(izdaja odločbe) 
Ministrstvo v 60 dneh po prejetju popolnega zahtevka iz prejšnjega člena z odločbo, ki jo izda občini ustanoviteljici, ugotovi višino odhodkov za sofinanciranje v preteklem proračunskem letu ter določi znesek sofinanciranja in roke nakazil.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(razveljavitev) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/07).
10. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-69/2018/41
Ljubljana, dne 23. maja 2018
EVA 2018-3130-0007
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost