Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1805. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »OUTDOOR SPORTS PARK«, stran 5432.

  
Na podlagi 66. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) in 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) ter Dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta »OUTDOOR SPORTS PARK« z dne 24. 5. 2018 župan Mestne občine Koper in županja Občine Hrpelje - Kozina sprejmeta
S K L E P 
o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »OUTDOOR SPORTS PARK« 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Regionalnega prostorskega načrta »OUTDOOR SPORTS PARK« (v nadaljevanju RPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo RPN 
Izredno ugodne geografske danosti regije omogočajo razvoj športnih dejavnosti in športnega turizma, kar je prepoznano tudi v Regionalnem razvojnem programu za južno primorsko regijo 2014–2020. Predmet skupnega načrtovanja bo ureditev specializiranih športnih parkov ter razvoj novih in ohranjanje obstoječih športnih programov za vse ciljne skupine z ustrezno športno infrastrukturo in različno turistično ponudbo katero bo povezoval trajnostni mobilni koridor mednarodnega pomena.
3. 
Pravna podlaga za pripravo RPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave RPN predstavljajo:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
– Pravilnik o vsebini in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. 
Območje RPN 
Območje RPN zavzema naslednja naselja: Osp, Socerb, Kastelec, Gabrovica pri Črnem Kalu.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo že izdelane strokovne podlage in študije, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo prostorskega akta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter Pravilnikom o vsebini in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
6. 
Nosilci urejanja prostora 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energetiko in rudarstvo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper;
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo RPN 
Priprava RPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni RPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem RPN 
Finančne obveznosti priprave RPN »OUTDOOR SPORTS PARK« prevzeme Mestna občina Koper.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-33/2017
Koper, dne 24. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Št. 350-19/2018-1
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.
In virtù dell'articolo 66 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2), dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06, 39/08) e dell’articolo 29 dello Statuto del Comune Hrpelje - Kozina, nonché in base all’Accordo sulla predisposizione del piano territoriale regionale »OUTDOOR SPORTS PARK«, del giorno 24 maggio 2018, il Sindaco del Comune città di Capodistria ed il Sindaco del Comune Hrpelje - Kozina accolgono la seguente
D E L I B E R A 
sull’avvio del procedimento di predisposizione del Piano territoriale regionale »OUTDOOR SPORTS PARK« 
1. 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia il procedimento di stesura del Piano territoriale regionale »OUTDOOR SPORTS PARK« (in seguito PTR).
2. 
Valutazione delle condizioni e delle motivazioni per la stesura del PTR 
Le caratteristiche geografiche estremamente favorevoli della regione consentono lo sviluppo di attività sportive e del turismo sportivo, riconosciuto anche nel Programma regionale di sviluppo per il Litorale meridionale 2014–2020. L’oggetto della pianificazione congiunta sarà la creazione di parchi sportivi specializzati e lo sviluppo nonché il mantenimento dei programmi sportivi attuali destinati a tutti i target group con un’infrastruttura sportiva adeguata e un’offerta turistica varia, collegata al corridoio di mobilità di rilevanza internazionale.
3. 
Base giuridica per la stesura del PTR 
Le basi giuridiche per l'avvio del procedimento di stesura del PTR sono:
– Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2)
– Regolamento sui contenuti e sulla modalità di predisposizione del piano territoriale regionale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 99/07).
4. 
Area interessata dal PTR 
L'area interessata dal PTR include i seguenti abitati: Osp, Socerb, Kastelec, Gabrovica pri Črnem Kalu.
5. 
Modalità di acquisizione delle soluzione tecniche 
Per l'acquisizione delle soluzioni tecniche si applicano le soluzioni tecniche già redatte e gli studi, integrati se necessario, o si redigono nuovamente nelle sezioni rilevanti alla stesura dell'atto territoriale in conformità alla Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2) e al Regolamento sui contenuti e sulla modalità di predisposizione del piano territoriale regionale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 99/07).
6. 
Enti preposti alla pianificazione del territorio 
Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, le costruzioni e gli alloggi, Dunajska cesta 48, 1000 Lubiana;
Ministero per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione, Direttorato per l'agricoltura, Dunajska cesta 22, 1000 Lubiana;
Ministero per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione, Direttorato per le foreste, la caccia e la pesca, Dunajska 22, 1000 Lubiana;
Ente forestale della Slovenia, Večna pot 2, 1000 Lubiana;
Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato della RS per le acque, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Lubiana;
Ente della RS per la tutela della natura, Tobačna ulica 5, 1000 Lubiana;
Ministero per la cultura, Direttorato per il patrimonio culturale, Maistrova 10, 1000 Lubiana;
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per l'energia e l'industria mineraria, Vožarski pot 12, 1000 Lubiana;
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per il traffico terrestre, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
DARS, Società per le autostrade della RS, S.p.A., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per il traffico marittimo, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
Ministero per le infrastrutture, Amministrazione marittima della RS, Piazza Anton Ukmar 2, 6000 Capodistria;
Ministero per le infrastrutture, Servizio per la mobilità sostenibile e la politica dei trasporti, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
Ministero per le infrastrutture, Direzione per l'energia, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
Ministero per la difesa, Amministrazione della RS per la protezione e il soccorso, Vojkova 61, 1000 Lubiana;
Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria;
Acquedotto del Risano, Capodistria, Via XV maggio 13, Capodistria;
Marjetica Koper, Via XV maggio 14, Capodistria;
Telekom Slovenije, Filiale di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
Elektro Primorska, Filiale di Capodistria, Via XV maggio 15, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direzione per l'ambiente, Settore per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, Lubiana.
Possono venir inclusi nel procedimento anche altri enti titolari della sistemazione del territorio, qualora nel corso della predisposizione del documento si accerti che gli stessi gestiscono o sono responsabili per il settore in questione.
7. 
Termini per la stesura del PTR 
La stesura del PTR procederà in conformità ai termini di legge, stabiliti dalla Legge sulla pianificazione territoriale. Nel caso in cui il ministero, competente alla tutela dell'ambiente, stabilisca che sia necessario per il PTR in oggetto la valutazione integrale dell’impatto ambientale, la stessa viene preparata nel rispetto dei termini di legge stabiliti dalla Legge sulla tutela dell'ambiente.
8. 
Obblighi in merito al finanziamento della predisposi ione delle modifiche al PTR 
Gli obblighi finanziari di stesura del PRT »OUTDOOR SPORTS PARK« sono a carico del Comune città di Capodistria.
9. 
Pubblicazione ed entrata in vigore 
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
N. 3505-33/2017
Capodistria, 24 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
N. 350-19/2018-1
Il Sindaco 
Comune Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek m.p.

AAA Zlata odličnost