Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1820. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje, stran 5460.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja, razlogi za pripravo OPPN in načrtovani programi 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 12/18 – DPN) in v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN) je obravnavano območje, za katero je predvidena izdelava OPPN, namenjeno centralnim dejavnostim brez stanovanj.
Območje OPPN je danes nepozidano in neurejeno. Večji del zemljišča se uporablja za parkiranje tovornjakov. Vzdolž Celovške ceste je pas visoke vegetacije.
V območju so načrtovani logistično distribucijski center in skladišča, živilska in neživilska trgovina ter poslovni programi s pripadajočimi manipulacijskimi površinami ter parkirišči za tovorna in osebna vozila. Načrtovanim programom je treba zagotoviti vso potrebno prometno ter komunalno in energetsko infrastrukturo.
S sprejetjem OPPN bo omogočena izvedba načrtovanih programov.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Šentvid in v katastrski občini 1753 Vižmarje. Leži med gorenjsko progo in naseljem Vižmarje na severu, Celovško cesto oziroma kmetijskimi površinami in naseljem Gunclje na jugu ter obstoječo gospodarsko cono na vzhodu.
V območje OPPN je zajeta enota urejanja prostora EUP ŠE-518. Velikost območja OPPN je približno 32.500 m² in se v času priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice in žičnice;
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi variantnih rešitev, prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, investicijskih namer investitorjev ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Rok za sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN, vključno s pripravo strokovnih podlag, financirajo investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-31/2017-8
Ljubljana, dne 22. maja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost