Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1824. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka št. 3, stran 5464.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) – v nadalj.: ZPNačrt ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je župan Občine Pivka dne 18. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka št. 3 (v nadalj.: SD OPN PI3) 
1. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN PI3) 
(1) Za območje Občina Pivka je sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10 ter obvezne razlage, 79/11, 62/13 in 60/15) – v nadalj.: OPN PI ter v zaključni fazi SD OPN PI1 (usklajen predlog z NUP, manjka Odločba o CPVO). Prav tako so v pripravi SD OPN PI2 za umestitev dveh polj vetrnih elektrarn v območju Občine Pivka privatnih investitorjev.
(2) V času uporabe OPN PI so se izkazale določene potrebe po spremembi namenske rabe, ki jih Občina Pivka presoja postopoma in predlaga za spremembo, skladno s 47. členom ZPNačrt.
(3) V sklopu SD OPN PI3 bo Občina Pivka spreminjala izvedbeni del OPN PI, OPN PI1, in sicer podrobnejšo namensko rabo prostora ter prostorsko izvedbene pogoje oziroma tekstualni del izvedbenega dela OPN PI, OPN PI1. Gre za spremembe, ki izhajajo iz razvojnih pobud Občine Pivka in razvojnih pobud občanov, vsebinske uskladitve z zahtevami ZUreP-2 ter njegovimi podzakonskimi akti in podobno.
2. člen 
(območje, predmet in vrsta postopka) 
(1) SD OPN PI3 se izdela za celotno območje Občine Pivka.
(2) Predmet SD OPN PI3 Občine Pivka bodo tekstualna določila PIP OPN in spremembe in dopolnitve osnovne in podrobnejše namenske rabe zemljišč, ki bo omogočala prostoru ustrezne ureditve ter so izražene v pobudah občine in občanov, vsebinske uskladitve z zahtevami ZUreP-2 ter njegovimi podzakonskimi akti in podobno.
(3) SD OPN PI3 Občine Pivka se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega akta.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so se pripravile za pripravo OPN PI1 in vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa področna zakonodaja ter splošne smernice NUP.
(2) V SD OPN PI 3 se izdela v skladu z zapisnikom št. 3505-1/2013-203 z dne 10. 5. 2018 strokovne podlage za področje varstva pred hrupom, na podlagi katerih se bo na območju poselitve določila ustrezna stopnja varstva pred hrupom in meje II., III. in IV. območja v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Morebitne dodatne strokovne analize, podlage, obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt ter smernicami pristojnih NUP, v kolikor se ugotovi da so slednje pomembne za kvalitetno pripravo.
4. člen 
(roki za pripravo in posamezne faze) 
(1) Roki za pripravo SD OPN PI3 in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Roki so informativni in odvisni od sodelovanja s pristojnimi NUP.
(2) Posamezne faze za pripravo občinskega prostorskega načrta so:
– Občina Pivka začne pripravljati SD OPN PI3 na podlagi sklepa o začetku priprave.
– Osnutek SD OPN PI3 se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic, obstoječih in na novo izdelanih strokovnih podlag ter izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb. Po potrebi se državne in lokalne NUP zaprosi za dodatne smernice.
– Istočasno posreduje občina osnutek SD OPN PI3 Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku 30 dni občini pisno sporoči, ali je za SD OPN PI3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V primeru, da je za SD OPN PI3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek SD OPN PI3 zagotovi tudi okoljsko poročilo.
– Po pridobitvi 1. mnenja nosilcev urejanja prostora se pripravi dopolnjen osnutek SD OPN PI3. Dopolnjen osnutek SD OPN PI3 občina skupaj z okoljskim poročilom javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo. Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek SD OPN PI3 poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
– Predlog SD OPN PI3 občina pripravi na podlagi stališč, ki jih zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in ga potrdi v 1. branju na občinskemu svetu.
– Po pridobitvi 2. mnenja NUP se pripravi usklajen predlog SD OPN PI3.
– Usklajen predlog SD OPN PI3 občina predloži v sprejem občinskemu svetu.
– Občinski svet sprejme SD OPN PI3 z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
(3) Rok za pripravo SD OPN PI3 Občine Pivka je 12 mesecev. Predviden rok se lahko spremeni zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin in informativnih rokov.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) V postopku priprave SD OPN PI3 sodelujejo NUP in drugi udeleženci, ki podajo smernice in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj s področja njihove pristojnosti.
Državni nosilci urejanja prostora so:
– Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana,
– za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana,
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana,
– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
– za področje cestnega prometa in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
– za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana,
– za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, Ljubljana,
– za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– za lokalno cestno omrežje: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– za področja ravnanja z odpadki na lokalni ravni; Publicus d.o.o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana,
– za telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– za plinsko omrežje, Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p.3720, 1001 Ljubljana,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
(2) V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko ministrstvo oziroma pripravljavec SD OPN PI3 k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije. Če se bodo v času postopka spremenile pristojnosti posameznih ministrstev ali se jim spremeni naziv, se pri pridobitvi smernic in mnenj upoštevajo sprejete uredbe Vlade RS.
6. člen 
(obveznost financiranja) 
Stroške priprave akta in strokovnih podlag ter postopka nosi Občina Pivka kot pripravljavec ter pobudniki sprememb in dopolnitev za izdelavo specifičnih strokovnih podlag, ki se nanašajo na njihove pobude.
7. člen 
(veljavnost in objava sklepa) 
(1) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnem naslovu Občine Pivka hkrati se ga posreduje pristojnemu ministrstvu za prostor ter vsem sosednjim občinam: Občini Postojna, Občini Cerknica, Občini Loška dolina, Občini Ilirska Bistrica in Občini Divača.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2018-29
Pivka, dne 18. maja 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost