Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1785. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije v plačni razred, stran 5404.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 1/07 – odl. US, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 – odl. US, 20/09 – ZZZPF, 48/09, 91/09, 98/09 – ZIUZGK, 107/09 – odl. US, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17), 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18 – v nadaljevanju: Uredba) ter vloge Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije z dne 27. 3. 2018, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja v plačni razred za določitev osnovne plače, izdaja župan Občine Ivančna Gorica, po pridobljenem soglasju pristojnega organa
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije v plačni razred 
I. 
Delovno mesto direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije se za določitev osnovne plače uvrsti v 41. plačni razred.
II. 
Uvrstitev direktorja v plačni razred iz prejšnje točke se izvede s 1. junijem 2018.
Ministrstvo za kulturo je dne, 18. 4. 2018, podalo soglasje, številka 1004-1/2018/57 k uvrstitvi v plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep številka 100-0026/2014-1 z dne 26. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 21/14).
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0008/2018-4
Ivančna Gorica, dne 22. maja 2018
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost