Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1829. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana in o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana, stran 5472.

  
Na podlagi določil 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Sežana sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana in o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16; v nadaljnjem besedilu: SD OPN 3) ter se dopolni in spremeni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 66/16).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Sežana je v veljavi od marca 2016. Občina je s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 66/16) že odprla postopek priprave prvih sprememb, za katere osnutek še ni izveden ter bodo v nadaljevanju vodene kot spremembe in dopolnitve št. 1. Zaradi preglednosti postopkov se za sklop sprememb in dopolnitev OPN, ki se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, ter bodo izvedene po skrajšanem postopku, odpre nov postopek sprememb in dopolnitev št. 3.
S SD OPN 3 je zasledovan cilj zagotavljanja ustreznejših pogojev za nadaljnji razvoj občine. S spremembami se sledi tudi odpravi pomanjkljivosti in nejasnosti v veljavnem OPN.
Zaradi uveljavitve novega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) v novembru 2017 je v postopek prvih sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 1) možno oziroma smiselno vključiti vsebinske uskladitve občinskega prostorskega načrta z zahtevami ZUreP-2 glede ureditvenih območij naselij, območij za dolgoročni razvoj naselij in posamične poselitve.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
SD OPN 3 se nanašajo na območje celotne Občine Sežana.
S spremembami in dopolnitvami se bodo izvedle:
– spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih pogojev v besedilnem in grafičnem delu.
Določila OPN se bodo smiselno uskladila z novimi predpisi na področju prostorske in gradbene zakonodaje.
SD OP 3 se izvedejo po skrajšanem postopku, kot ga določa 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V postopku priprave SD OPN 3 se bodo pridobile potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in izdelale ustrezne utemeljitve.
5. člen 
(posamezne faze postopka in roki za pripravo) 
V okviru postopka priprave SD OPN 3 se bodo izvedle naslednje aktivnosti v posameznih fazah postopka, po okvirnem terminskem planu:
– priprava osnutka SD OPN 3, 30 dni,
– pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, 7 dni objava na spletni strani MOP, 15 dni mnenja,
– pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe CPVO, 21 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN, 15 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 3, 7 dni za javno naznanilo, 15 dni za razgrnitev,
– stališča do pripomb ter predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka, 15 dni,
– priprava predloga SD OPN 3, 15 dni,
– pridobitev drugih mnenj na predlog SD OPN 3, 7 dni objava na spletni strani MOP, 15 dni mnenja,
– priprava usklajenega predloga SD OPN 3, 15 dni,
– obravnava in sprejem usklajenega predloga SD OPN 3,
– objava odloka v uradnem glasilu,
– priprava končnega gradiva do uveljavitve odloka.
Okvirni rok sprejema je šest mesecev. V primeru obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje se terminski plan ustrezno prilagodi.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora pri pripravi SD OPN 3) 
Predviden državni nosilec urejanja prostora, ki v postopku poda mnenja, je:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (razvoj poselitve).
Ostali nosilci urejanja prostora bodo vključeni naknadno, v kolikor se bo izkazala potreba po njihovi vključitvi.
Osnutek SD OPN 3 se posreduje tudi ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja, ki odloči, ali je za načrtovane prostorske ureditve potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
7. člen 
(obveznosti financiranja priprave akta SD OPN 3) 
Za pripravo SD OPN 3 se potrebna sredstva zagotovi v proračunu Občine Sežana.
8. člen 
(ostale določbe) 
S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 66/16), in sicer:
– v drugem odstavku 3. člena se na koncu doda nova alineja, ki se glasi: »vsebinske uskladitve OPN z ZUreP-2 glede ureditvenih območij naselij, območij za dolgoročni razvoj naselij in posamične poselitve.«
– določbe četrtega odstavka 3. člena, tretji odstavek 5. člena in četrti odstavek 6. člena prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega sklepa.
9. člen 
(določitev objave) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.3505-15/2018
 3505-13/2016
Sežana, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost