Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1825. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Kazarje – skrajšan postopek, stran 5465.

  
Na podlagi 57. člena in v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 25. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Kazarje – skrajšan postopek 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Kazarje (OLN Kazarje), v nadaljevanju: SD OLN Kazarje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/05.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OLN Kazarje) 
(1) Podjetje Avtohiša MALGAJ trgovsko-servisno podjetje, d.o.o. želi izvesti preureditve za namen logističnega centra in spremljajočih dejavnosti.
(2) Spremembe se nanašajo na enoto PO-140, parcelna številka 517/37 k.o. Zalog, natančneje na dva objekta (B4 in B3) in njune zunanje ureditve.
(3) Določila in grafični prikaz glede objektov v veljavnem aktu ne omogoča gradnje kot jo predvideva nova investicija, zato so potrebne spremembe in dopolnitve OLN Kazarje.
(4) Spremembe se nanašajo na oblikovne pogoje objektov in gabaritov. SD OLN Kazarje se nanašajo na tekstualni in grafični del.
(5) Skladno z veljavno zakonodajo (61.a člen ZPNačrt) se postopek priprave SD OLN Kazarje vodi po skrajšanem postopku, ker se SD OLN Kazarje nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov. V postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
(6) Ker je območje že komunalno opremljeno, se ne sprejme poseben program opremljanja za to območje.
3. člen 
(območje SD OLN Kazarje) 
Območje SD OLN Kazarje zajema parcelo št. 517/37 k.o. Zalog in je z južne strani omejeno z državno cesto Postojna–Razdrto, s severozahodne strani z lokalno krajevno cesto Kazarje–Nova cesta IOC, z zahodne strani pa z že izvedenimi objekti B1 in B2.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
SD OLN Kazarje se izdela na podlagi investicijskih namer pobudnika in investitorja, za katere je bila izdelana preveritev prostora. V kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka.
5. člen 
(roki za pripravo SD OLN Kazarje in njegovih posameznih faz) 
(1) Skladno z navedenim v 2. členu tega sklepa, se postopke priprave vodi po skrajšanem postopku, kar je upoštevano v spodaj navedenih okvirnih rokih za pripravo SD OLN Kazarje:
Faza
Okvirni rok
1.
Sklep o začetku priprave in objava sklepa
Maj 2018
2.
Osnutek za pridobitev smernic 
Junij 2018
3.
Pridobivanje smernic
15 dni
4.
Izdelava dopolnjenega osnutka 
Junij 2018
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
julij 2018
6.
Stališča do pripomb
Avgust 2018
7.
Priprava predloga in pridobivanje mnenj
Avgust 2018
8.
Usklajen predlog in priprava gradiva za obravnavo na seji OS
September 2018
9.
Obravnava na seji OS in sprejem dokumenta
September 2018
10.
Objava v Uradnem listu 
September 2018
(2) Predviden rok za sprejem akta je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SD OLN Kazarje, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SD OLN Kazarje morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OLN Kazarje sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora:
1. za lokalno cestno omrežje: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
2. za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
3. za državno cestno omrežje: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Območje sektorja za upravljanje cest – območje Koper, Ankaranska cesta 7b, 6000 Koper.
(2) Če se v postopku priprave SD OLN Kazarje ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja SD OLN Kazarje) 
(1) Pripravo SD OLN Kazarje financira investitor, ki za vodenje izdelave prostorskega akta imenuje pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave SD OLN Kazarje so se določile z dogovorom o izdelavi prostorskega akta med občino, izdelovalcem in investitorjem.
(3) Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave SD OLN Kazarje.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-10/2018-2
Postojna, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost