Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1819. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 290 Remiza Šiška, stran 5458.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 290 Remiza Šiška 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 290 Remiza Šiška (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Območje je že pozidano, v pretežnem delu pa je namenjeno ureditvam Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. (parkirišča, delavnice, poslovni prostori ipd.).
Za območje je treba izdelati OPPN. Investitor želi znotraj OPPN odstraniti obstoječe stavbe Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. (poslovni objekt ob Celovški cesti ter kleparske in mehanične delavnice), ter zgraditi nov servisno-vzdrževalni center, upravne oziroma poslovne prostore, parkirni plato z nadstrešnico za parkiranje avtobusov ipd.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr. in 12/18 – DPN) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je obravnavano območje uvrščeno v enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) ŠI-478 s podrobnejšo namensko rabo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj, dopustnim najvišjim faktorjem izrabe 1,6 in dopustnim tipom objekta V – visoka prostostoječa stavba. Dopustna etažnost objektov je do P+5N, ob Celovški cesti pa je dopustna gradnja višinskega poudarka z etažnostjo do P+11N. Dopustna je gradnja novega servisno-vzdrževalnega centra za vzdrževanje vozil in parkirnega platoja z nadstrešnico za parkiranje avtobusov. Ob mejah območja, ki mejijo na stanovanjsko gradnjo, je treba zasaditi intenzivno visoko vegetacijo.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Šiška, v severozahodnem delu mesta. Območje na severni strani meji na Rakuševo ulico ter obstoječo stanovanjsko zazidavo Celovški dvori, na vzhodni na Cesto Ljubljanske brigade, na južni strani na Litostrojsko cesto ter obstoječo stanovanjsko zazidavo, na zahodni strani pa na Celovško cesto.
Območje OPPN se nahaja v katastrski občini 1739 Zgornja Šiška in zajema parcele 189, 192, 194/5, 205/2, 205/5, 205/6, 205/7, 205/9, 205/10, 205/11, 208, 210, 211, 215/3, 215/4, 215/5, 215/9, 215/10, 215/12, 217/1, 217/3, 217/4, 217/5, 217/8, 217/9, 217/10, 217/11, 217/14, 217/15, 217/16, 217/17, 217/18, 217/19, 217/20, 217/21, 217/22, 217/23, 217/24, 217/25, 217/26, 217/27, 217/28, 217/29, 217/30, 217/31, 217/32, 217/33, 217/34, 217/35, 217/36, 217/37, 217/38, 217/39, 217/40, 217/41, 217/42, 217/43, 217/44, 217/45, 217/46, 217/47, 217/48, 217/49, 217/50, 217/51, 217/52, 217/53, 217/54, 217/55, 217/56, 217/57, 217/58, 217/59, 217/60, 217/61, 217/62, 217/63, 217/64, 217/65, 217/66, 217/67, 217/68, 217/69, 217/70, 217/71, 217/72, 217/73, 218/1, 218/2, 219/1, 221, 223/17, 223/18, 223/19, 1900/5 in 1900/9 ter dele parcel 194/4, 194/7, 194/8, 198/5, 198/6, 205/8, 215/8, 215/11, 215/13, 222/3, 222/5, 223/5, 223/7, 223/14, 223/20, 227/13, 1900/10, 1900/15 in 1900/23. Površina območja meri okoli 8,3 ha.
Območje OPPN se v fazi priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana;
5. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice;
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
8. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana;
Lokalni nosilci urejanja prostora:
9. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
10. Javna razsvetljava d.d.;
11. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
13. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
17. Plinovodi d.o.o.;
18. ELES d.o.o.;
Drugi udeleženci:
19. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
20. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana;
21. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
22. Telemach d.o.o.;
23. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN bo izbrana variantna rešitev, pripravljena na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL ID, investicijske namere ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-26/2016-24
Ljubljana, dne 22. maja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost