Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1652. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Avstraliji
1653. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
1654. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Indoneziji
1655. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Maleziji
1656. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Novi Zelandiji
1657. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini
1658. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Gruziji
1659. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Armeniji
1660. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Moldaviji
1661. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar
1662. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
1663. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Sultanatu Oman
1664. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Kuvajt
1665. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji
1666. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji
1667. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
1668. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
1669. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan
1670. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu
1671. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgiški republiki
1672. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
1673. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
1674. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
1675. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
1676. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji
1677. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
1678. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
1679. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Latviji
1680. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi
1681. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji
1682. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
1683. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
1684. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1754. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
1755. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1756. Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

Sklepi

1757. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2018

MINISTRSTVA

1685. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
1686. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega izpopolnjevanja za nadzornika na smučišču
1687. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, ustanova«
1758. Pravilnik o evidenci trga nepremičnin

USTAVNO SODIŠČE

1688. Sklep o nesprejemu ustavnih pritožb
1689. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 25. člena Zakona o zaščiti živali ni v neskladju z Ustavo
1690. Odločba o ugotovitvi, da je bil v neskladju z Ustavo tretji odstavek 12. člena Zakona o sodnih taksah, kolikor je določal, naj sodišče zavrže predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, če vlagatelj niti po pozivu sodišča v skladu s pravili o nepopolnih vlogah ni priložil izpolnjene izjave o premoženjskem stanju na predpisanem obrazcu ali predpisane priloge tudi za družinske člane in o razveljavitvi prvega odstavka 21. člena v zvezi s tabelo iz 16. člena Zakona o sodnih taksah v delu, ki določa višino sodnih taks pri vrednosti spornega predmeta nad 500.000 EUR

VRHOVNO SODIŠČE

1691. Spremembe Poslovnika občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

1759. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1692. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1693. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij
1694. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
1695. Splošni pogoji poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
1696. Operativno-tehnična zahteva za objavo informacij o sredstvih za razledenitev in protiledenitev vzletno-pristajalnih in voznih stez
1760. Akt o vodenju registra transakcijskih računov
1761. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1697. Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
1762. Spremembe Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Bovec

1698. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Letališče SD OPPN1 – skrajšan postopek
1699. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec – SD OPN 2

Braslovče

1700. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad
1750. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA19-Parižlje (Šket)

Brežice

1701. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17
1702. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Terme Čatež – SD OPN 4
1703. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami
1704. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01
1705. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina
1706. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130

Celje

1707. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HUV-1-2
1708. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna
1709. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
1710. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu Nova vas
1711. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta “Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I”
1712. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”
1713. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava
1751. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
1752. Sklep št. 4/18 o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerknica

1714. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 6 (krajše: SD OPN – št. 6)
1715. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 5 (krajše: SD OPN – št. 5)

Kobarid

1716. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
1717. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Koper

1718. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper

Kostanjevica na Krki

1719. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki (SD03OPN)

Kranj

1720. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 3 (krajše: SD IPN – št. 3)
1721. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – št. 4)
1722. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi
1723. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP KR Č 12 Kranj Čirče
1724. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje
1725. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje
1726. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L1 KRANJ LABORE

Laško

1727. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo
1728. Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za kamnolom Pojerje
1729. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1
1730. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice

Ljubljana

1731. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 190 Podutik Kamna gorica vzhod
1732. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 205 Dolgi most
1733. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 139 Novi center
1734. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 26 Brnčičeva jug
1735. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 437 Bobenčkova – Tržaška
1736. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 81 Center znanosti – del

Mozirje

1753. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje – druge spremembe

Piran

1737. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2017
1738. Sklep o potrditvi cenika za tržnico Lucija

Ribnica

1739. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – 4)

Sevnica

1740. Sklep o začetku postopka priprave (4) četrtih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1741. Sklep o začetku postopka priprave (3) tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica

Slovenj Gradec

1742. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katice«
1743. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta reciklirni obrat kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe

Slovenske Konjice

1744. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti
1745. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN naselja Tepanje
1746. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 3
1747. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro

Šalovci

1748. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2018

Šempeter-Vrtojba

1749. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici

POPRAVKI

1763. Popravek Sklepa o določitvi subvencije Občine Črenšovci k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2018
1764. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
1765. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
1766. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti