Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1699. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec – SD OPN 2, stran 5232.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 21. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je župan Občine Bovec dne 17. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec – SD OPN 2 
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne priprava 2. sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Bovec, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec (Uradni list RS, št. 119/08) in sprememb in dopolnitev OPN Bovec (Uradni list RS, št. 43/14) v nadaljevanju: SD OPN2.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi v decembru 2008 so bile pri uporabi in tolmačenju izvedbenega dela OPN s strani Občine Bovec, načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov ugotovljene posamezne nejasnosti in nova dejstva, ki ob pripravi akta še niso mogla biti upoštevana. Podani so bili predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega dela OPN.
Občina je v obdobju priprave OPN, ko pobud ni bilo več možno vključevati v postopek do zaključka sprejemanja pobud in po sprejetju OPN prejela večje število predlogov za spremembe in dopolnitve prostorskega akta.
Od uveljavitve OPN dalje so se spreminjali tudi predpisi, zato je potrebno določila OPN uskladiti tudi z njimi.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
SD OPN 2 se nanašajo na celotno območje Občine Bovec.
Predmet SD OPN 2 so predvsem sledeče vsebine:
– spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi prejetih razvojnih potreb in pobud;
– spremembe, ki se nanašajo na meje, obseg in posebna določila za posamezne enote urejanja prostora (EUP);
– uskladitev grafičnih prikazov izvedbenega dela OPN s položajno in vsebinsko izboljšano katastrsko in topografsko podlago;
– uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje;
– uskladitev grafičnega dela OPN z novimi geodetskimi podlagami;
– ter ostale morebitne vsebine, ki se bodo dodatno izkazale kot potrebne in smiselne.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN 2 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve strokovnih podlag, sprememb predpisov, smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) ter jasnejše opredelitve razvoja turizma v prostoru občine se po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.
SD OPN 2 bodo pripravljene po rednem postopku v skladu z ZPNačrt.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva strokovne podlage, prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za spremembe in dopolnitve akta se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage jih je dolžan predlagatelj dopolniti tako, da se te izdelajo v skladu s predpisi in služijo izdelovalcu kot podloga za izdelavo osnutka prostorskega akta.
Pobuda dopolnjena s strokovno podlago ni zagotovilo za vključitev le-te v prostorski akt.
5. člen 
(okvirni rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Predviden rok za izpeljavo vseh faz postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je približno 20 mesecev. Rok je informativen saj se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora, odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) rok ne more natančneje določiti.
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti državni NUP pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni NUP:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva);
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva);
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin (za področje gozdarstva);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave);
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica (za področje ohranjanja narave);
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje letalstva, plovbe po celinskih vodah);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike);
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe);
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč);
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv);
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravstva);
– ELES d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana (za področje prenosa in distribucije električne energije);
Poleg navedenih se v postopek vključijo tudi naslednji lokalni NUP:
– Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (za področje lokalne GJI);
– Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Koper-Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica (za področje telekomunikacij);
– Elektro Primorska d.d., DE Tolmin, Poljubinj 100, 5220 Tolmin (za področje oskrbe z električno energijo);
– Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec (za področje občinskih cest).
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN ugotovi, da je potrebno sodelovanje drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, ki niso navedeni oziroma se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje se jih vključi med postopkom priprave prostorskega akta.Hkrati se osnutek posreduje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje sprememb in dopolnitev OPN.
7. člen 
(objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Bovec, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/2017-8
Bovec, dne 17. maja 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost